Monitor Polski

M.P.2019.752

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. Jednostki podległe:
1) Polska Agencja Kosmiczna;
2) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
3) Urząd Dozoru Technicznego;
4) wydziały/zespoły w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.
II. Jednostki nadzorowane:
1) Polskie Centrum Akredytacji;
2) Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 411).