Monitor Polski

M.P.2019.180

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

1) Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie;

2) Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie;

3) Polska Agencja Antydopingowa z siedzibą w Warszawie;

4) Polskie Laboratorium Antydopingowe z siedzibą w Warszawie;

5) Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki (M.P. poz. 700).