Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Monitor Polski

M.P.2017.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

1) Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie;

2) Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie;

3) Polska Agencja Antydopingowa z siedzibą w Warszawie;

4) Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1038).