Monitor Polski

M.P.2019.460

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2018 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).