Monitor Polski

M.P.2018.516

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2017 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOT TYCH DOTACJI, W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE

W CZĘŚCI 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO

I. Dotacje celowe i podmiotowe na pokrycie wyposażenia KZN w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz składniki aktywów niezbędne do rozpoczęcia przez niego działalności, a także na pokrycie kosztów realizacji zadań, organizacji i funkcjonowania KZN, w tym na wynagrodzenia pracowników:

1. Krajowy Zasób Nieruchomości 771 795,73 zł

W CZĘŚCI 39 - TRANSPORT

I. Dotacja celowa na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach usług publicznych:

1. PKP Intercity S.A. 556 593 000,00 zł

II. Dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową i jej ochrony:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 3 048 927 674,35 zł

III. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych na liniach kolejowych o znaczeniu państwowym oraz na przebudowę dworców kolejowych:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1 624 177 723,74 zł

2. Polskie Koleje Państwowe S.A. 23 261 408,24 zł

IV. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych:

1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 12 894 476,00 zł

2. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 160 065,00 zł

V. Dotacja celowa na realizację inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 15 000 000,00 zł

VI. Dotacja podmiotowa dla uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego:

1. Politechnika Rzeszowska 5 713 000,00 zł

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 7 271 300,00 zł

3. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 5 130 700,00 zł

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176). Minister Infrastruktury i Budownictwa kierował działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076) oraz na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2322).