Monitor Polski

M.P.2018.751

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano w części 34 - rozwój regionalny dotacje celowe, oraz kwoty dotacji przyznane tym jednostkom, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2017 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 34 - ROZWÓJ REGIONALNY DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

LP.NAZWA JEDNOSTKIKWOTA

[W ZŁOTYCH]

1POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU209 327,44
2POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI317 734,93
3POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA545 622,90
RAZEM1 072 685,27
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).