Monitor Polski

M.P.2005.21.331

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:
Podaje się do wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym udzielono w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2004 r. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI UDZIELIŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE

1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku 27.950,00

2. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy 102.036,00

3. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku 91.427,40

4. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. sierż. G. Załogi 75.639,00

5. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach 54.955,00

6. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie 91.325,00

7. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie 184.254,00

8. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie 44.300,00

9. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi 48.080,00

10. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie 28.000,00

11. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu 97.540,00

12. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu 239.670,00

13. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie 70.759,00

14. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie 105.400,00

15. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu 92.770,00

16. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 354.103,00

17. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 112.667,64

18. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA

w Głuchołazach 90.090,00

19. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży w Górznie 67.080,00

20. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

482.475,97

21. Szpital MSWiA w Złocieńcu 35.250,00

22. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 276.560,00

23. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Ciechocinku 57.514,40

24. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Jeleniej Górze 108.200,00

25. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu 99.629,99

26. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Krynicy-Zdroju 111.360,00

27. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kudowie 93.860,00

28. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Sopocie 176.220,00