Wykaz jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

Monitor Polski

M.P.2004.10.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 10 lutego 2004 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) podaje się do wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

jednostek, którym Minister Edukacji Narodowej i Sportu udzielił w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

1. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ul. Straganiarska 20/23, 80-837 Gdańsk - 52.000 zł

2. Wydawnictwo ORTHDRUK, ul. Składowa 9, 15-399 Białystok - 60.000 zł

3. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, 05-080 Izabelin k.

Warszawy - 150.000 zł

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących,

ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa - 138.000 zł

5. Unia Pomocy Niepełnosprawnym "Szansa", ul. Kawęczyńska 16/42a,

03-772 Warszawa - 100.000 zł