Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw.

Monitor Polski

M.P.2013.566

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw2)

Na podstawie art. 2b ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657) ogłasza się wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw - stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw (M.P. Nr 17, poz. 226).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW WYDANYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRONACH UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ, POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAWODU FARMACEUTY PRZEZ OBYWATELI TYCH PAŃSTW

PaństwoNazwa dyplomuOrgan przyznającyŚwiadectwo towarzyszące
België/Belgique /Belgien (Królestwo Belgii) Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien1. De universiteiten / Les universités

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

-
БЪлгapия

(Republika

Bułgarii)

Диплома за висше образование на образователно-

-квалификационна степен "Магистър" по "Фармация" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт"

Yнивepcитeт-
Česká republika

(Republika

Czeska)

Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) Farmaceutická fakulta univerzity v České republiceVysvědčení o státní závěrečné zkoušce
Danmark

(Królestwo

Danii)

1. Cand. pharm

2. Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen (Cand. Pharm)

1. Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

2. Syddansk Universitet

-
Deutschland (Republika Federalna Niemiec) Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische PrüfungZuständige Behörden-
Eesti

(Republika Estońska)

Diplom proviisori õppekava läbimisestTartu Ülikool-
Ελλάς

(Republika

Grecka)

Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματοςNoμαρχιακή Aυτoδιoίκηση-
España

(Królestwo

Hiszpanii)

Título de licenciado en Farmacia1. Ministerio de Educación

y Cultura

2. El rector de una universidad

-
France

(Republika

Francuska)

1. Diplôme d'Etat de pharmacien

2. Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Universités-
Hrvatska

(Republika

Chorwacji)

Diploma magistar farmacije/ magistra farmacije1. Farmaceutsko- -biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

3. Kemijsko-

-tehnološki fakultet Sveučilišta

u Splitu

-
Iceland

(Republika

Islandii)

Próf í lyfjafrœðiHáskóli Íslands-
Ireland (Irlandia) Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist--
Italia

(Republika Włoska)

Diploma o certificato di abilitazione

all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Università-
Κύπρος

(Republika

Cypryjska)

Πιστoπoητικó Εγγραφής ΦαpμακoπoιoύΣυμβούλιο Φαρμακευτικής-
Latvija

(Republika

Łotewska)

Farmaceita diplomsUniversitātes tipa augstskola-
Liechtenstein

(Księstwo

Liechtensteinu)

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present AnnexCompetent authoritiesCertificate on the completed practical training issued by the competent authorities
Lietuva

(Republika

Litewska)

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikacijąUniversitetas-
Luxembourg (Wielkie Księstwo Luksemburga) Diplôme d'Etat de pharmacienJury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale-
Magyarország

(Węgry)

Okleveles gyógyszerész oklevél

(magister pharmaciae, röv.: mag. Pharm.)

Egyetem-
Malta

(Republika

Malty)

Lawrja fil-farmaċijaUniversita' ta' Malta-
Nederland

(Królestwo

Niderlandów)

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamenFaculteit Farmacie-
Norway

(Królestwo

Norwegii)

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand.pharm.Universitetsfakultet-
Österreich

(Republika

Austrii)

Staatliches ApothekerdiplomÖsterreichische Apothekerkammer-
Portugal

(Republika

Portugalska)

Carta de curso de licenciatura em Ciências FarmacêuticasUniversidades-
România (Rumunia) Diplomă de licenţă de farmacistUniversităţi-
Slovenija

(Republika

Słowenii)

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije / magistra farmacije"UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije / magistra farmacije
Slovensko

(Republika

Słowacka)

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister farmácie" ("Mgr.") Vysoká škola-
Suomi/Finland

(Republika

Finlandii)

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen1. Heisingin yliopisto / Helsingfors universitet

2. Itä-Suomen yliopisto

-
Sverige

(Królestwo

Szwecji)

ApotekarexamenUniversitet och högskolor-
Switzerland/ Suisse

(Konfederacja Szwajcarska)

Diplôme de pharmacien /

Eidgenössisches Apothekerdiplom /

Diploma federale di farmacista

Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno-
United

Kingdom

(Zjednoczone

Królestwo

Wielkiej

Brytanii

i Irlandii

Północnej)

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist1. For Great Britain: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

2. For Northern Ireland:

Pharmaceutical Society of Northern Ireland

-