Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw.

Monitor Polski

M.P.2007.22.249

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 marca 2007 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

Na podstawie art. 2b ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) ogłasza się wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw - stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW WYDANYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRONACH UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ, POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAWODU FARMACEUTY PRZEZ OBYWATELI TYCH PAŃSTW

PAŃSTWONAZWA DYPLOMUORGAN PRZYZNAJĄCYŚWIADECTWO TOWARZYSZĄCE
Belgique/

België/

Belgien

(Belgia)

- Diploma van apotheker

- Diplôme de pharmacien

1. De universiteiten / Les universités

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap /

Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

БЪлгария

(Bułgaria)

- Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Mагистьр" по "фармация" c професионална квалификация "Mагистьр-фармацевт"Фармацевтичен факултет кьм Медицински университет
Česká republika

(Republika Czeska)

Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) Farmaceutická fakulta univerzity v České republiceVysvědčeni o státní závěrečné zkoušce
Danmark

(Dania)

Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamenDanmarks Farmaceutiske Højskole
Deutschland

(Niemcy)

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische PrüfungZuständige Behörden
Eesti

(Estonia)

Diplom proviisori õppekava läbimisestTartu Ülikool
Eλλάς

(Grecja)

Aδεια άσκησης φαρµακευтιкоύ επαγγλμαтоςΝоμαρχιαкή Aυтоδιοíкηση
España

(Hiszpania)

Título de licenciado en FarmaciaMinisterio de Educación y Cultura / El rector de una universidad
France

(Francja)

- Diplôme d'Etat de pharmacien

- Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Universités
Iceland

(Islandia)

Próf frá Háskóla Íslands i IyfjafrćdiUniversity of Iceland
Ireland

(Irlandia)

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist
Italia

(Włochy)

Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di StatoUniversità
grafika
Latvija

(Łotwa)

Farmaceita diplomsUniversitātes tipa augstskola
Liechtenstein

(Liechtenstein)

Dyplomy, świadectwa i inne tytułyOdpowiednie władze w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji SzwajcarskiejZaświadczenie o ukończeniu kształcenia praktycznego wydane przez odpowiednie władze
Lietuva

(Litwa)

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikacijąUniversitetas
Luxembourg

(Luksemburg)

Diplôme d'Etat de pharmacienJury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale
Magyarország

(Węgry)

Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev.: mag. pharm.) EG Egyetem
Malta

(Malta)

Lawrja fil-farmaċijaUniversita' ta' Malta
Nederland

(Niderlandy)

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamenFaculteit Farmacie
Norway

(Norwegia)

Bevis for bestĺtt cand. pharm. eksamenUniversity faculty
Österreich

(Austria)

Staatliches ApothekerdiplomBundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Portugal

(Portugalia)

Carta de curso de licenciatura em Ciências FarmacêuticasUniversidades
România

(Rumunia)

Diplomă de licenţă de farmacistUniversităţi
Slovenija

(Słowenia)

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije / magistra farmacije"UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije / magistra farmacje
Slovensko

(Słowacja)

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister farmácie" ("Mgr.") Vysoká škola
Suomi/Finland

(Finlandia)

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen1. Helsingin yliopisto /

Helsingfors universitet

2. Kuopion yliopisto

Sverige (Szwecja) ApotekarexamenUppsala universitet
Switzerland/Suisse

(Szwajcaria)

Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien, eidgenössisch diplomierter Apotheker, titolare di diploma federale di farmacistaDepartement fédéral de l'intérieur
United Kingdom

(Zjednoczone Królestwo)

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).