Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych... - M.P.2004.21.377 - OpenLEX

Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Monitor Polski

M.P.2004.21.377

Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Na podstawie art. 16a ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm. 2 ) ogłasza się następujące wykazy:
1)
wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty w danej dziedzinie medycyny odpowiadające specjalizacji II stopnia lub tytułowi specjalisty, uzyskiwanych przez lekarzy w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty, równoważnych z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3)
wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty w danej dziedzinie medycyny, odpowiadające specjalizacji II stopnia lub tytułowi specjalisty, uzyskiwanych przez lekarzy dentystów w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY ODPOWIADAJĄCE SPECJALIZACJI II STOPNIA LUB TYTUŁOWI SPECJALISTY, UZYSKIWANYCH PRZEZ LEKARZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY, RÓWNOWAŻNYCH Z TYTUŁEM SPECJALISTY W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ, UZYSKIWANYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY, ODPOWIADAJĄCE SPECJALIZACJI II STOPNIA LUB TYTUŁOWI SPECJALISTY, UZYSKIWANYCH PRZEZ LEKARZY DENTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.

ORTODONCJA

2.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885.