Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego.

Monitor Polski

M.P.2020.1155

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego

Na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291, 1493 i 2112) ogłasza się wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osobę, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK
1)
świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
2)
świadectwo złożenia:
a)
Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
b)
Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
c)
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
d)
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

- uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim;

3)
dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydany na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez uprawniony podmiot.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).