Monitor Polski

M.P.2019.1026

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

Na podstawie art. 16a ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590) ogłasza się wykaz:
1) dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty w danej dziedzinie medycyny odpowiadające specjalizacji II stopnia lub tytułowi specjalisty, uzyskiwanych przez lekarzy w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty, równoważnych z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje specjalisty w danej dziedzinie medycyny, odpowiadające specjalizacji II stopnia lub tytułowi specjalisty, uzyskiwanych przez lekarzy dentystów w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY ODPOWIADAJĄCE SPECJALIZACJI II STOPNIA LUB TYTUŁOWI SPECJALISTY, UZYSKIWANYCH PRZEZ LEKARZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY, RÓWNOWAŻNYCH Z TYTUŁEM SPECJALISTY W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ, UZYSKIWANYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH FORMALNE KWALIFIKACJE SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY, ODPOWIADAJĄCE SPECJALIZACJI II STOPNIA LUB TYTUŁOWI SPECJALISTY, UZYSKIWANYCH PRZEZ LEKARZY DENTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. poz. 568).