Monitor Polski

M.P.2017.294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie wykazu aktów delegowanych wydanych na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669 i 1948) ogłasza się wykaz aktów delegowanych wydanych na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1), stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ AKTÓW DELEGOWANYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 12 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 98/2013 Z DNIA 15 STYCZNIA 2013 R. W SPRAWIE WPROWADZANIA DO OBROTU I UŻYWANIA PREKURSORÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

1) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/214 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie proszku aluminiowego do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II (Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2017, str. 1);

2) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/215 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie sześciowodnego azotanu magnezu do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II (Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2017, str. 3);

3) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/216 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie proszku magnezu do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II (Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2017, str. 5).

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).