Monitor Polski

M.P.1960.60.286

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 lipca 1960 r.
w sprawie wyglądu, oświetlenia i sygnałów pojazdów mechanicznych straży pożarnych.

Na podstawie art. 2 pkt 9 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58), § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Komunikacji, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 maja 1947 r. o wyglądzie zewnętrznym pojazdów mechanicznych (Dz. U. z 1947 r. Nr 45, poz. 233 i z 1948 r. Nr 13, poz. 103) i w związku z § 63 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 85, poz. 616 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Bojowe pojazdy mechaniczne staży pożarnych powinny być koloru czerwonego (czerwień sygnałowa), z wyjątkiem błotników i kół, które powinny być koloru czarnego.
2. Przepis ust. 1 dotyczy również samochodów osobowych staży pożarnych typu otwartego (torpedo).
§  2. Dla bojowych pojazdów mechanicznych staży pożarnych ustala się dodatkowe znaki rozpoznawcze:
1) jedną lampę ostrzegawczą czerwoną, o obrotowym snopie światła, umieszczoną z przodu, na dachu, pośrodku kabiny kierowcy,
2) sygnał dźwiękowy – elektryczną syrenę ostrzegawczą, o dwu tonach podawanych na przemian i zasięgu głosu przynajmniej do 1 km w terenie zabudowanym,
3) napisy określające przynależność pojazdu do jednostki, a mianowicie:
a) dla bojowych pojazdów mechanicznych zawodowych staży pożarnych i pogotowia zawodowego:

Zawodowa Straż Pożarna

w ………………….........

b) dla bojowych pojazdów mechanicznych ochotniczych staży pożarnych i posterunków zawodowych:

Ochotnicza Straż Pożarna

w …………………..........

c) dla bojowych pojazdów mechanicznych szkół pożarniczych:

Szkoła Oficerów Pożarnictwa

w ……………………….........

Podoficerska Szkoła Pożarnicza

w ...............................................

4) napisy wymienione w pkt 3 powinny być koloru białego, o wysokości liter 40 mm, po obydwu stronach nadwozia pojazdu mechanicznego, na przednich drzwiach.
§  3. Dla samochodów osobowych operacyjnych komend staży pożarnych ustala się dodatkowe znaki rozpoznawcze:
1) jedną lampę ostrzegawczą czerwoną, o obrotowym snopie światła, umieszczoną z przodu, pośrodku, nad szybą przednią pojazdu,
2) sygnał dźwiękowy – elektryczną syrenę ostrzegawczą, o dwu tonach podawanych na przemian i zasięgu głosu przynajmniej do 1 km w terenie zabudowanym,
3) po obydwu stronach samochodu, na przednich drzwiach znak rozpoznawczy na czerwonym tle (czerwień sygnałowa) w kształcie koła o średnicy 150 mm, z białym obrzeżem szerokości 5 mm i umieszczonym wewnątrz stylizowanym emblematem pożarniczym oraz napisem "Straż Pożarna", o wysokości liter 20 mm. Znak rozpoznawczy powinien być koloru białego na czerwonym tle (czerwień sygnałowa) i umieszczony w osi symetrii przednich drzwi samochodu,
4) wzdłuż nadwozia samochodu pas koloru czerwonego (czerwień sygnałowa) o szerokości 80 mm, przebiegający wzdłuż maski silnika i boku samochodu do wspornika tylnego zderzaka.
§  4. Dodatkowe sygnały ostrzegawcze (§ 2 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt 1 i 2) mogą być używane wyłącznie w czasie przejazdu do pożarów oraz w toku zwalczania klęsk żywiołowych.
§  5.
1. Znaki rozpoznawcze wymienione w § 2 pkt 3 oraz w § 3 pkt 3 i 4 powinny być wprowadzone do dnia 31 grudnia 1961 r.
2. Znaki rozpoznawcze wymienione w § 2 pkt 1 i 2 oraz w § 3 pkt 1 i 2 powinny być wprowadzone do dnia 31 grudnia 1963 r.
§  6. Traci moc zarządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie ustalenia koloru, oświetlenia i sygnałów pojazdów mechanicznych straży pożarnych (Monitor Polski Nr 63, poz. 746).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.