Wyeliminowanie z importu kompletnych obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego oraz części zamiennych, które mogą być zastąpione dostawami krajowymi.

Monitor Polski

M.P.1957.75.457

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 225
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 1957 r.
w sprawie wyeliminowania z importu kompletnych obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego oraz części zamiennych, które mogą być zastąpione dostawami krajowymi.

W celu właściwego wykorzystania przez resorty funduszów dewizowych, przeznaczonych na import kompletnych obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego i części zamiennych (objętych nomenklaturą towarową handlu zagranicznego), zarządza się, co następuje:
1.
Minister Przemysłu Ciężkiego powoła lub zleci podległym jednostkom powołanie stale działających komisji do opiniowania zapotrzebowań inwestorów (jednostek gospodarczych) oraz jednostek rozdzielnictwa i zbytu (jednostek administracyjnych) na kompletne obiekty, maszyny, urządzenia, sprzęt techniczny i części zamienne przewidziane do zakupu za granicą.
2.
W opinii należy ustalić, czy wymienione w zapotrzebowaniach kompletne obiekty, maszyny, urządzenia, sprzęt techniczny i części zamienne mogą być:
1)
wykonane w terminach koniecznych dla zamawiającego i przy zapewnieniu wymaganej jakości przez zakłady podległe Ministrowi Przemysłu Ciężkiego lub innym ministrom,
2)
dostarczone z istniejących remanentów.
3.
Skład komisji oraz miejsce i zakres ich działania (według opiniowanych grup maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego) należy podać resortom w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
4.
Komisje powinny wydawać opinie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania zapotrzebowania. Terminy opiniowania zapotrzebowań na kompletne obiekty powinny być każdorazowo uzgadniane pomiędzy komisją i jednostką zamawiającą.
Właściwi ministrowie wyznaczą na wniosek Ministra Przemysłu Ciężkiego stałych przedstawicieli do komisji utworzonych w resorcie przemysłu ciężkiego.
1.
Właściwi ministrowie zobowiążą podległych im inwestorów oraz jednostki rozdzielnictwa i zbytu do uzyskiwania opinii komisji w sprawach zakupu za granicą kompletnych obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego i części zamiennych w ramach posiadanych funduszów dewizowych.
2.
Minister Handlu Zagranicznego zleci przedsiębiorstwom handlu zagranicznego, aby po upływie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie przyjmowały od inwestorów oraz jednostek rozdzielnictwa i zbytu zamówień na zakup za granicą kompletnych obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego i części zamiennych bez załączonych opinii kwalifikujących zamówienia do realizacji za granicą.
1.
W razie rozbieżności stanowisk pomiędzy jednostką zgłaszającą zapotrzebowanie na zakup za granicą a komisją ostateczną decyzję co do konieczności dokonania zakupu za granicą podejmuje na wniosek ministra występującego w imieniu jednostki zamawiającej komisja odwoławcza powołana przez Ministra Przemysłu Ciężkiego.
2.
W skład komisji odwoławczej wchodzą:
1)
stały przedstawiciel Ministra Przemysłu Ciężkiego,
2)
stały przedstawiciel Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
3)
stały przedstawiciel Ministra Handlu Zagranicznego,
4)
przedstawiciel ministra, któremu podlega jednostka zamawiająca,
5)
inni członkowie wyznaczeni przez Ministra Przemysłu Ciężkiego.
Wydatki związane z działalnością komisji pokrywane będą w 1957 r. z budżetów Ministerstw Przemysłu Ciężkiego i Handlu Zagranicznego. Minister Przemysłu Ciężkiego zapewni w porozumieniu z Ministrem Finansów odpowiednie fundusze na wydatki związane z działalnością komisji w budżecie Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego na 1958 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.