Monitor Polski

M.P.1947.72.484

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 maja 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
z dnia 5 maja 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o wydzieleniu z administracji państwowej "Przedsiębiorstwa Budowlanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego".

1. Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8 poz. 42) wydziela się z administracji państwowej przedsiębiorstwo pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budowlane Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego".
2. Siedzibą "Przedsiębiorstwa Budowlanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego" jest miasto stoł. Warszawa. Przedsiębiorstwo ma prawo otwierać biura i oddziały na terenie całego Państwa.
3. Przedmiotem działalności "Przedsiębiorstwa Budowlanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego" jest: a) wykonywanie wszelkich robót budowlanych dla potrzeb Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i podległych jednostek organizacyjnych - na zlecenie właściwych organowi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, b) wykonywanie wszelkich robót budowlanych dla innych jednostek administracji państwowej i związków samorządu terytorialnego za zezwoleniem Ministra Bezpieczeństwa Publicznego wydanym w porozumieniu z Ministrem Odbudowy.
4. Na czele "Przedsiębiorstwa Budowlanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego" stoi Dyrekcja, która sprawuje ogólne kierownictwo przedsiębiorstwem i jest odpowiedzialna za jego prowadzenie. Dyrekcja reprezentuje przedsiębiorstwo wobec osób trzecich, władz i urzędów. Ilość członków dyrekcji oraz ich uprawnienia i obowiązki ustali Statut przedsiębiorstwa. Członków Dyrekcji powołuje i zwalnia Minister Bezpieczeństwa Publicznego.
5. "Przedsiębiorstwo Budowlane Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego" posiada Radę Nadzoru Społecznego utworzoną i działającą na zasadach przewidzianych w art. 10 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
6. Zwierzchni nadzór nad działalnością "Przedsiębiorstwa Budowlanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego" sprawuje Minister Bezpieczeństwa Publicznego.