Wydawanie przepustek turystycznych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.

Monitor Polski

M.P.1972.42.228

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1977 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 sierpnia 1972 r.
w sprawie wydawania przepustek turystycznych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.

W celu wykonania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej z dnia 6 września 1955 r. o turystycznym ruchu pogranicznym, z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przepustce turystycznej lub zbiorowej przepustce turystycznej, należy przez to rozumieć przepustkę turystyczną dla indywidualnego turysty bądź zbiorową przepustkę turystyczną dla grupy turystów - uprawniającą do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.
1. 1
Organami właściwymi do wydawania przepustek turystycznych są posterunki, komisariaty, komendy miejskie, dzielnicowe i wojewódzkie (równorzędne) Milicji Obywatelskiej, właściwe według miejsca stałego pobytu (zamieszkania) osoby ubiegającej się o przepustkę.
2. 2
Osoby przebywające czasowo w gminach lub miastach, przylegających do granicy państwowej z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, mogą otrzymywać przepustki w jednostkach Milicji Obywatelskiej znajdujących się w tych gminach lub miastach.
3.
W szczególnych wypadkach indywidualne przepustki turystyczne mogą być wydawane również przez graniczne placówki kontrolne Wojsk Ochrony Pogranicza, zabezpieczające przejścia do właściwych obszarów turystycznych.
4.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, sprawy związane z wydawaniem przepustek turystycznych załatwiają odręcznie.
1.
Przepustkę turystyczną może otrzymać osoba, która jest obywatelem polskim i ukończyła 16 rok życia.
2. 3
Podstawą otrzymania przepustki jest okazanie dowodu osobistego lub tymczasowego dowodu osobistego
3.
Do przepustki turystycznej mogą być wpisane dzieci (własne, przysposobione i obce) w wieku do lat 16.
Można odmówić wydania przepustki turystycznej, jeżeli przeciwko jej wydaniu przemawiają względy bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
1.
Przepustki turystyczne wydaje się z ważnością na okres 3 miesięcy od daty wystawienia.
2. 4
W przepustce turystycznej w miejscu przeznaczonym na fotografię wpisuje się serię i numer dowodu osobistego bądź tymczasowego dowodu osobistego.
Każda osoba w wieku powyżej 16 lat, przekraczająca granicę państwową na podstawie przepustki turystycznej, obowiązana jest posiadać przy sobie dowód osobisty bądź tymczasowy dowód osobisty.
Przepustka turystyczna uprawnia do dwukrotnego przekroczenia granicy państwowej, tylko w ustalonych przejściach granicznych i w ustalonym czasie oraz do pobytu w dwóch obszarach turystycznych Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, wymienionych w przepustce, łącznie przez okres 6 dni, nie wliczając w to dnia pierwszego przybycia na terytorium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.
1.
Uczestnikom wycieczek turystycznych, organizowanych przez szkoły, organizacje turystyczne, związkowe, młodzieżowe lub inne organizacje do tego uprawnione, mogą być wydawane zbiorowe przepustki turystyczne.
2.
Przy wydawaniu zbiorowych przepustek turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego zarządzenia, z tym że do wydawania zbiorowych przepustek turystycznych właściwe są jednostki Milicji Obywatelskiej według miejsca pobytu uczestników wycieczki.
Przepustka turystyczna podlega opłacie skarbowej.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie wydawania przepustek turystycznych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej (Monitor Polski Nr 42, poz. 194).
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od dnia 15 sierpnia 1972 r.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 27 stycznia 1977 r. (M.P.77.3.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 27 stycznia 1977 r. (M.P.77.3.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.
3 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 i 3 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1977 r. (M.P.77.3.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.
4 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1977 r. (M.P.77.3.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.
5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1977 r. (M.P.77.3.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.
6 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1977 r. (M.P.77.3.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.