Monitor Polski

M.P.1964.3.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 31 grudnia 1963 r.
w sprawie wydawania dokumentów żeglarskich osobom wykonującym indywidualnie rybołówstwo morskie.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie dotyczy osób fizycznych wykonujących osobiście rybołówstwo morskie na własny rachunek lub na rzecz osób wymienionych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115).
§  2. Ustala się dwa rodzaje dokumentów żeglarskich wydawanych osobom wymienionym w § 1:
1) karta rybacka dla rybaka łodziowego,
2) karta rybacka dla rybaka kutrowego.
§  3.
1. Karta rybacka dla rybaka łodziowego uprawnia do wykonywania połowów na polskich morskich wodach wewnętrznych i w pasie wód przybrzeżnych o szerokości 6 mil morskich licząc od linii wybrzeża lub od linii zamykającej morskie wody wewnętrzne.
2. Karta rybacka dla rybaka kutrowego uprawnia do wykonywania połowów z kutrów określonych w ust. 1 i na pozostałych wodach Morza Bałtyckiego.
3. Osoba uprawiająca rybołówstwo morskie z łodzi, a zamierzająca dokonywać połowów na Morzu Bałtyckim poza wodami określonymi w ust. 1, obowiązana jest posiadać kartę rybacką dla rybaka kutrowego.
§  4. Karta rybacka dla rybaka kutrowego nie uprawnia do zawijania do portów obcych, z wyjątkiem przypadków sztormów i awarii morskich zagrażających życiu załogi, jeżeli nie ma możliwości schronienia się do portów krajowych.
§  5.
1. Dokumenty wymienione w § 3 wydaje urząd morski właściwy dla portu, z którego rybak zamierza uprawiać rybołówstwo morskie.
2. Dokument żeglarski wydaje się na okres nie dłuższy niż lat pięć.
§  6.
1. Wniosek o wydanie dokumentu żeglarskiego powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i wiek wnioskodawcy,
2) miejsce zamieszkania,
3) uzasadnienie wniosku.
2. Do wniosku należy załączyć:
1) życiorys,
2) opinię z miejsca pracy, jeżeli wnioskodawca był zatrudniony,
3) 3 fotografie o wymiarach 60x40 mm,
4) kwestionariusz osobowy,
5) zaświadczenie o stanie zdrowia,
6) dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe.
§  7.
1. Dokument żeglarski traci ważność w razie:
1) cofnięcia przez urząd morski zezwolenia na uprawnanie rybołówstwa morskiego,
2) niewykonywanie rybołówstwa morskiego przez dłuższy niż jeden rok,
3) śmierci rybaka.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 dokument żeglarski podlega zwrotowi do urzędu morskiego.
§  8. Dokumenty żeglarskie wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tracą moc z upływem terminu ich ważności, najpóźniej jednak z upływem dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  9. Zasady i tryb wydawania dokumentów żeglarskich osobom wykonującym rybołówstwo morskie na podstawie umowy o pracę regulują odrębne przepisy.
§  10. W odniesieniu do osób wymienionych w § 1 traci moc zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 stycznia 1950 r. w sprawie kart rybackich dla rybaków morskich (Monitor Polski Nr A-12, poz. 121).
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.