Monitor Polski

M.P.1954.A-54.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 maja 1954 r.
w sprawie wydawania biletów kredytowanych osobom biorącym udział w akcji pomocy żniwnej dla państwowych gospodarstw rolnych.

W wykonaniu § 15 uchwały nr 205 Prezydium Rządu z dnia 28 kwietnia 1954 r. w sprawie zabezpieczenia państwowym gospodarstwom rolnym niezbędnej siły roboczej dla wykonania zadań planowych w roku 1954 ustala się następujące zasady wydawania biletów kredytowanych przez organy zatrudnienia osobom biorącym udział w akcji pomocy żniwnej dla państwowych gospodarstw rolnych:
§  1.
1. Organy zatrudnienia powinny wydawać bilety kredytowane:
a) pracownikom administracji centralnej i terenowej, pracownikom administracyjno-biurowym przedsiębiorstw uspołecznionych oraz pracownikom obsługi w przedsiębiorstwach uspołecznionych na podstawie zapotrzebowania dyrekcji i rady zakładowej zakładu pracy (wzór zapotrzebowania na bilety - załącznik nr 1);
b) studentom na podstawie okazanej umowy o pracę, zawartej z przedstawicielem Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych, a zaopatrzonej w podpis studenta oraz pieczęć okrągłą komitetu uczelnianego Zrzeszenia Studentów Polskich.
2. Zapotrzebowania wymienione w ust. 1 lit. a) należy starannie przechowywać w skoroszycie nadając im kolejną numerację.
§  2.
1. Organy zatrudnienia powinny wydawać bilety kredytowane na przejazd powrotny osobom wymienionym w § 1 po zakończeniu robót na podstawie zapotrzebowania na bilety wystawionego przez zespół państwowych gospodarstw rolnych (wzór zapotrzebowania - załącznik nr 2).
2. W przypadkach zachorowań bądź niezdolności do pracy osób wymienionych w § 1 organy zatrudnienia mogą wydawać kredytowane bilety powrotne przed upływem terminu zakończenia turnusu prac na podstawie indywidualnego pisma zespołu państwowych gospodarstw rolnych.
§  3. Bilety kredytowane, o których mowa w § 1, wystawiać należy do siedziby zespołu państwowych gospodarstw rolnych, wymienionej w zapotrzebowaniu na bilety zakładu pracy bądź w umowie o pracę studenta.
§  4.
1. Bilety kredytowane dla osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a) wystawia oddział (referat) zatrudnienia terytorialnie właściwy dla danego zakładu pracy.
2. Bilety kredytowane dla studentów (§1 ust. 1 lit. b) wystawia oddział (referat) zatrudnienia, do którego zgłosi się student, bez względu na miejsce stałego zamieszkania studenta.
3. Bilety kredytowane na przejazd powrotny (§2) wystawia oddział (referat) zatrudnienia terytorialnie właściwy dla miejsca położenia zespołu państwowych gospodarstw rolnych.
§  5. Organy zatrudnienia powinny potwierdzić na odwrotnej stronie umowy o pracę studenta wydanie biletu kredytowanego do miejsca pracy oraz biletu powrotnego po ukończeniu pracy w zespole państwowych gospodarstw rolnych.
§  6. Organy zatrudnienia powinny prowadzić dokładny wykaz wydanych biletów kredytowanych dla osób biorących udział w akcji pomocy żniwnej dla państwowych gospodarstw rolnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
§  7. Samodzielne oddziały (referaty) zatrudnienia prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych powinny przesłać po zakończeniu akcji żniwnej w terminie do dnia 15 września 1954 r. poświadczony przez kierownika samodzielnego referatu (oddziału) zatrudnienia odpis wykazu wydanych biletów kredytowanych do samodzielnego oddziału zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  8. Rozliczenia z zespołami państwowych gospodarstw rolnych z tytułu należności za wydane bilety kredytowane powinny być dokonywane przez wydział pracy i pomocy społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej prowadzący rachunkowość samodzielnego oddziału zatrudnienia.
§  9. Rozliczenia z zespołami państwowych gospodarstw rolnych z tytułu należności za wydane bilety kredytowane powinny być dokonywane po zakończeniu akcji według następujących wytycznych:
a) na podstawie otrzymanego wykazu wydanych biletów kredytowanych z podległych organów zatrudnienia (§7) należy wystawić właściwym zespołom państwowych gospodarstw rolnych rachunki należności za wydane bilety kredytowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 4;
b) rachunki dla zespołów państwowych gospodarstw rolnych powinny być wystawiane w 2 egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz należy przesłać do zespołu państwowych gospodarstw rolnych, drugi egzemplarz natomiast pozostaje w jednostce prowadzącej rachunkowość zatrudnienia (wydział pracy i pomocy społecznej);
c) zgodnie z § 60 ust. 9 przepisów o rachunkowości budżetowej (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-101, poz. 273 i z 1953 r. Nr A-21, poz. 273) jednostka prowadząca rachunkowość powinna zaprowadzić karty należności dla każdego zespołu państwowych gospodarstw rolnych oddzielnie;
d) rachunki dla zespołów państwowych gospodarstw rolnych przy przejazdach osób poza teren województwa wysyłającego należy wystawić według przeciętnej stawki wynoszącej 36 zł (w jedną stronę), w przypadkach zaś przejazdu osób do prac żniwnych w granicach województwa - według przeciętnej stawki wynoszącej 15 zł (w jedną stronę).
§  10. Jednostka prowadząca rachunkowość zatrudnienia powinna dopilnować, aby poszczególne zespoły państwowych gospodarstw rolnych regulowały należność za kredytowane bilety kolejowe najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia wysłania rachunku.
§  11.
1. Jeżeli w terminie określonym w § 10 wpłata nie zostanie dokonana, jednostka prowadząca rachunkowość zatrudnienia powinna wysłać ponaglenie do zespołu państwowych gospodarstw rolnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia z ostrzeżeniem, że sprawa zostanie skierowana do komisji arbitrażowej.
2. W przypadku niedokonania wpłaty przez zespół państwowych gospodarstw rolnych w terminie 10 dni od daty wysłania ponaglenia jednostka prowadząca rachunkowość powinna zawiadomić o powyższym Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (Departament Ogólny), podając nazwę i adres zespołu, nr i datę rachunku, kwotę należności oraz datę wysłania ponaglenia.
§  12. W celu zapewnienia prawidłowości wydawania biletów kredytowanych zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia samodzielne oddziały zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych powinny roztoczyć stały nadzór nad podległymi organami zatrudnienia w drodze przeprowadzania stałej i systematycznej kontroli oraz udzielania im bezpośredniej pomocy i instruktażu.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

Nazwa zakładu pracy.

Do Prezydium Wojewódzkiej (Powiatowej, Miejskiej)

Rady Narodowej

w ..................................................................................

Samodzielny Oddział (Referat) Zatrudnienia.

Rada Zakładowa ....................................................... prosi o wydanie biletów kredytowanych dla poniższych osób, udających się do Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych ..............

......................................................................................................................................................

(nazwa zespołu, powiat, województwo)

Lp.Nazwisko i imięStacja kolejowa (dokąd się udaje)
1
2
3

Dyrekcja: Rada Zakładowa:

................................. ..................................

(podpis) (podpis)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

Data ..................................

Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych

w ...................................................................

(powiat, województwo)

Do Prezydium Wojewódzkiej (Powiatowej, Miejskiej)

Rady Narodowej

w ..................................................................................

Samodzielny Oddział (Referat) Zatrudnienia.

Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w ............... prosi o wydanie biletów kredytowanych na powrotny przejazd koleją dla poniższych osób, które odbyły pracę w ramach akcji pomocy żniwnej:

Lp.Nazwisko i imięStacja kolejowa (dokąd się udaje)
1
2
3

Dyrektor zespołu:

..........................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK  Nr 3.

WYKAZ WYDANYCH BILETÓW KREDYTOWANYCH OSOBOM BIORĄCYM UDZIAŁ W AKCJI POMOCY ŻNIWNEJ DLA PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Prezydium Wojewódzkiej

(Powiatowej, Miejskiej) Rady Narodowej

w ....................................................................

Samodzielny Oddział (Referat) Zatrudnienia

Lp.Data wydania zlecenia na biletNr zlecenia na biletKolejny numer (według skoroszytu) zapotrzebowania zakładu pracy (zespołu państwowych gospodarstw rolnych) bądź numer legitymacji i nazwa zakładu naukowego studentaNazwa i adres zespołu państwowych gospodarstw rolnych, do którego skierowano wyjeżdżających (powiat, województwo)Nazwa miejscowości (powiat, województwo), do której wydano powrotny bilet kredytowany po odbyciu pracyIlość osób, dla których wydano zlecenie na bilet kredytowanyPokwitowanie odbioru zlecenia na bilet kredytowanyUwagi
123456789

Kierownik Samodzielnego Oddziału

(Referatu) Zatrudnienia

............................................................

(podpis)

Uwaga: Samodzielne oddziały (referaty) zatrudnienia wydające bilety kredytowane powrotne nie wypełniają rubryk 4 i 5.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

w ..................................................................

RACHUNEK Nr .....

dla Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych w ...................................................................

Za wydane bilety kredytowane na przejazd koleją osobom, które wyjechały do prac w ramach akcji pomocy żniwnej dla państwowych gospodarstw rolnych (które powróciły do miejsc zamieszkania po ukończeniu prac w ramach akcji pomocy żniwnej dla państwowych gospodarstw rolnych)*) w okresie od dnia .............................. do dnia ......................................

Ilość

osób

Przeciętna stawka za przejazd jednej osobySuma ogólnaUwagi

(słownie złotych .................................)

Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej w ............................. z zaliczeniem na dochody budżetu centralnego część 51, dział 5, rozdział 14 "Wpływ z akcji werbunkowej".

Kierownik Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej

..............................................................................

(podpis)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

w ............................................................................

Do Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych

w ...........................................................................

PONAGLENIE

Wydział Pracy i Pomocy Społecznej przypomina, że w dniu ..................... 195 .. r. przesłał rachunek nr .............. z dnia .................. na kwotę .................. należną za przejazd .................... osób biorących udział w akcji pomocy żniwnej z terminem realizacji do dnia ....................... 195 .. r.

Jeżeli do dnia ...... 195 .. r. wymieniony rachunek nie zostanie zrealizowany, sprawa zostanie skierowana do komisji arbitrażowej.

Kierownik Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej

.............................................................................

(podpis)