Wydanie regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".

Monitor Polski

M.P.1964.51.247

Akt utracił moc
Wersja od: 3 maja 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 25 lipca 1964 r.
w sprawie wydania regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".

Na podstawie art. 13 ust. 3 dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187 i z 1958 r. Nr 44, poz. 216) zarządza się, co następuje:
Wydaje się regulamin odznaki "Przodujący Kolejarz", stanowiący załącznik do zarządzenia.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Kolei z dnia 5 sierpnia 1954 r. w sprawie wydania regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz" (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-80, poz. 934 i z 1961 r. Nr 43, poz. 199);
2)
zarządzenie Ministra Kolei z dnia 13 września 1955 r. w sprawie opisu odznaki "Przodujący Kolejarz", jej wzoru rysunkowego i wymiarów (Monitor Polski Nr 92, poz. 1194).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ODZNAKI "PRZODUJĄCY KOLEJARZ"

§ 1. 1
1.
Odznaka "Przodujący Kolejarz", zwana w dalszym ciągu "odznaką", jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym, nadawanym pracownikom kolejowym.
2.
Odznaka jest dwustopniowa: złota i srebrna.
§  2.
Opis odznaki "Przodujący Kolejarz", jej wzór rysunkowy i wymiary określa załącznik nr 1 do regulaminu.
§  3.
1.
Odznaka może być nadana pracownikowi kolejowemu, który oprócz spełniania co najmniej jednego z wymagań określonych w § 4 odpowiada następującym ogólnym warunkom:
1) 2
posiada co najmniej 5 lat, gdy chodzi o odznakę srebrną, a 10 lat, gdy chodzi o odznakę złotą, nieprzerwanej pracy w jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187 i z 1958 r. Nr 44, poz. 216);
2)
wykazuje dobrą znajomość swej pracy oraz systematycznie pogłębia swoje wiadomości fachowe;
3)
wyróżnia się dbałością o majątek społeczny, a zwłaszcza kolejowy i kolei powierzony, oraz wzorowo spełnia zlecone mu obowiązki;
4)
jest zdyscyplinowany i obowiązkowy;
5)
wykazuje wysoki poziom moralny i przykładne zachowanie;
6)
posiada właściwą postawę społeczną.
2. 3
W przypadkach szczególnie uzasadnionych odznaka srebrna może być nadana pracownikowi za zgodą Ministra Komunikacji również po krótszym okresie pracy kolejowej niż określony w ust. 1 pkt 1.
3. 4
Nadanie odznaki złotej nie może nastąpić przed nadaniem odznaki srebrnej; nie dotyczy to jednak osób wymienionych w § 5a.
§  4.
W szczególności wyróżnia się odznaką pracowników kolejowych, którzy:
1)
zapobiegli wypadkom kolejowym, próbom sabotażu i szkodnictwa;
2)
przyczyniają się do przedterminowego wykonania planu przez szczególne osiągnięcia w służbie;
3)
przejawiają inicjatywę i pomysłowość w pracy;
4)
przyczynili się do obniżenia kosztów własnych przedsiębiorstwa przez racjonalizatorstwo, usprawnienia, wynalazczość, współzawodnictwo i wprowadzenie postępu technicznego;
5)
zapewniają bezawaryjną pracę taboru kolejowego i kolejowych urządzeń technicznych.
§  5.
1.
W trybie niniejszego regulaminu można też wyróżniać odznaką pracowników kolejowych za długoletnią pracę w kolejnictwie.
2.
Przez długoletnią pracę rozumie się przepracowanie co najmniej 25 lat w służbie kolejowej.
§  5a. 5
Można też wyróżniać odznaką:
1)
pracowników komunikacji kolejowej państw obcych za zasługi położone w dziedzinie umacniania współpracy międzynarodowej w zakresie transportu kolejowego;
2)
inne osoby za zasługi związane z działalnością kolejnictwa.
§  6. 6
1.
Odznakę złotą nadaje wyłącznie Minister Komunikacji w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych.
2.
Właściwość w zakresie nadawania odznaki srebrnej określa załącznik nr 2 do regulaminu.
3.
Wnioski o nadanie odznaki zgłaszają:
1)
kierownicy resortowych jednostek (komórek) organizacyjnych, w których zatrudnieni są:
a)
pracownicy kolejowi proponowani do wyróżnienia,
b)
pracownicy nie będący pracownikami kolejowymi, proponowani do wyróżnienia za zasługi związane z działalnością kolejnictwa (§ 5a pkt 2);
2)
dyrektor Departamentu Spraw Osobowych:
a)
w uzgodnieniu z dyrektorem Departamentu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą - w odniesieniu do pracowników komunikacji kolejowej państw obcych, proponowanych do wyróżnienia za zasługi położone w dziedzinie umacniania współpracy międzynarodowej w zakresie transportu kolejowego (§ 5a pkt 1),
b)
w uzgodnieniu z dyrektorami innych departamentów (komórek równorzędnych) - w odniesieniu do osób spoza resortu proponowanych do wyróżnienia za zasługi związane z działalnością kolejnictwa (§ 5a pkt 2).
§  7.
1.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać:
1)
szczegółowe określenie zasług uzasadniających nadanie odznaki ze wskazaniem stażu pracy w kolejnictwie oraz postawy społecznej pracownika proponowanego do wyróżnienia;
2)
opinią zakładowej organizacji partyjnej i związkowej.
§  8.
1.
Wręczenia odznaki, którą nadał Minister Komunikacji, dokonuje Minister Komunikacji lub w jego imieniu upoważniony kierownik wyższej komórki organizacyjnej Ministerstwa Komunikacji bądź kierownik jednostki organizacyjnej bezpośrednio podległej Ministrowi Komunikacji.
2.
Odznakę nadaną przez dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego, Centralnego Zarządu Handlowo-Przewozowego bądź Centralnego Zarządu Służby Zdrowia wręcza osobiście dany dyrektor lub upoważniony kierownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest odznaczony pracownik.
3.
Wręczenia odznak nadanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych bezpośrednio Ministrowi Komunikacji dokonują osobiście dyrektorzy tych jednostek lub ich zastępcy.
4.
Przy wręczaniu odznaki wręcza się jednocześnie dokument o jej nadaniu.
§  9.
1.
Wręczenie odznaki powinno mieć uroczysty charakter.
2.
Odznaki wręcza się na akademiach organizowanych z okazji Dnia Kolejarza Polski Ludowej lub w dniach mających szczególne znaczenie dla kolejnictwa, np. uruchomienia nowych linii kolejowych, nowych zakładów, urządzeń technicznych itp.
3.
Przy wręczeniu odznaki podkreśla się zasługi położone przez wyróżnionego pracownika.
§  10. 7
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  11.
Pracownicy wyróżnieni odznaką i posiadający wymagane warunki na równi z innymi pracownikami korzystają z pierwszeństwa:
1)
w przedstawieniu do orderów i odznaczeń państwowych;
2)
w awansie;
3)
w typowaniu na kursy zawodowe oraz inne formy szkolenia zawodowego;
4)
w skierowaniu na wczasy pracownicze oraz korzystania z wszelkiego rodzaju świadczeń socjalnych.
§  12.
1.
Nadanie odznaki odnotowuje się w karcie ewidencyjnej wyróżnionego pracownika, a do jego akt osobowych dołącza się odpis dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki.
2.
Imienną listę pracowników wyróżnionych odznaką wywiesza się w zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni, a nazwiska ich i imiona ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Komunikacji.
3.
Imienny rejestr pracowników wyróżnionych odznaką prowadzą jednostki organizacyjne, których kierownicy nadali odznakę. Do rejestru wpisuje się:
1)
liczbę porządkową;
2)
nazwisko i imię wyróżnionego;
3)
stanowisko służbowe;
4)
miejsce pracy;
5)
datę przyznania odznaki;
6)
uwagi.

Liczbę porządkową rejestru przy danym pracowniku wpisuje się do dokumentu, którym nadano odznakę, jako numer rejestracyjny tego dokumentu.

§  13.
1.
Utrata odznaki i unieważnienie dokumentu o jej nadaniu następuje w razie prawomocnego skazania pracownika na dodatkową karę utraty obywatelskich praw honorowych oraz w razie dyscyplinarnego zwolnienia pracownika ze służby.
2.
Kierownik jednostki, który nadał odznakę, może pozbawić odznaki i unieważnić dokument o jej nadaniu, jeżeli:
1)
nadanie odznaki oparte było na fałszywych danych;
2)
wyróżniony odznaką dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaki.
3. 8
Przez dyscyplinarne zwolnienie (ust. 1) należy rozumieć zarówno zwolnienie orzeczone prawomocnie przez komisję dyscyplinarną, jak i inne formy zwolnienia ze służby w wyniku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
4. 9
Przez czyn uzasadniający pozbawienie pracownika odznaki (ust. 2 pkt 2) należy rozumieć:
1)
przestępstwo z chęci zysku lub innych niskich pobudek, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,
2)
wykroczenie służbowe, w wyniku którego nastąpiło prawomocne ukaranie pracownika karą dyscyplinarną przewidzianą w art. 15 pkt 5-7 dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187 i z 1958 r. Nr 44, poz. 216).
5. 10
Utratę lub pozbawienie odznaki odnotowuje się w imiennym rejestrze pracowników wyróżnionych (§ 12 ust. 3) i na odpisie dokumentu odznaki, znajdującym się w aktach osobowych pracownika oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Komunikacji.
§  14. 11
W razie zagubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo dokumentu odznaki może nastąpić wydanie nowej odznaki i duplikatu dokumentu. Za duplikat odznaki należy pobrać opłatę w wysokości jej ceny zakupu, duplikat dokumentu zaś wydaje się bezpłatnie. Duplikat odznaki należy jednak wydać nieodpłatnie, jeżeli zniszczenie lub zagubienie odznaki nastąpiło w wyniku wypadku zaistniałego w czasie pracy lub w związku z wykonywaniem pracy.

Załącznik  Nr 1 12

OPIS ODZNAKI "PRZODUJĄCY KOLEJARZ", JEJ WZÓR RYSUNKOWY I WYMIARY

Odznakę "Przodujący Kolejarz" stanowi gwiazda pięcioramienna wpisana w koło o średnicy 36 mm, której ramiona o długości 7 mm są wklęsłe po bokach z górującym grzbietem w środku. Pomiędzy ramionami gwiazdy mieści się pięć promieni wypukłych z grzbietami pośrodku. Środkowy promień, najdłuższy, ma zakończenie tępe, pozostałe zaś promienie mają zakończenia ostre. Ramiona gwiazdy i promienie wiąże wieniec z liści laurowych, który zamyka koło o średnicy 17 mm. Koło składa się:
1)
z otoku, w którym umieszczony jest napis "Przodujący Kolejarz" na tle wypełnionym białą emalią, i
2)
ze środka z literami "PRL" na tle wypełnionym czerwoną przezroczystą emalią.

Pod kołem z napisem "Przodujący Kolejarz" umieszczone jest godło kolejnictwa, składające się z koła wagonowego w skrócie perspektywicznym i 2 skrzydełek. Na odwrotnej stronie odznaki przylutowany jest gwint z nakrętką. Cała odznaka, w zależności od jej stopnia, jest srebrzona lub złocona, a grzbiety promieni są polerowane.

Wzór odznaki

grafika

Załącznik  Nr 2 13

WŁAŚCIWOŚĆ W ZAKRESIE NADAWANIA ODZNAKI SREBRNEJ

Lp.Nazwa organuNadaje odznakę:
1.Minister Komunikacji1) pracownikom zatrudnionym:
a) w Ministerstwie Komunikacji,
b) w jednostkach Polskich Kolei Państwowych pełniących funkcje zwierzchniego kierownictwa PKP,
c) w Głównym Inspektoracie i okręgowych inspektoratach Kolejowego Dozoru Technicznego,
d) w zarządzie przedsiębiorstwa państwowego pn. "Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych";
2) dyrektorom okręgów kolei państwowych, ich zastępcom, głównym księgowym, naczelnikom i ich zastępcom zarządów, biur i równorzędnym w dyrekcjach okręgowych kolei państwowych;
3) dyrektorom (kierownikom) i ich zastępcom oraz głównym księgowym w jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji nie wymienionych w pkt 1 i 2, bezpośrednio podległych Ministrowi Komunikacji, których pracownicy są objęci przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r., oraz w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i w zakładach przedsiębiorstwa "Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych";
4) pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie wymienionych w pkt 1–3, jeżeli szczególne względy uzasadniają wyróżnienie odznaką przez Ministra Komunikacji.
5) innym osobom oraz pracownikom komunikacji kolejowej państw obcych.
2.Dyrektor Departamentu Finansowo-Księgowego, z zastrzeżeniem właściwości Ministra Komunikacjipracownikom Biura Wypłaty Rent Kolejowych oraz Biura do Spraw Przejazdów Bezbiletowych.
3.Dyrektor Centralnego Zarządu Handlowo-Przewozowego, z zastrzeżeniem właściwości Ministra Komunikacjipracownikom Centralnego Biura Obsługi Podróżnych.
4.Dyrektor Centralnego Zarządu Służby Zdrowia, z zastrzeżeniem właściwości Ministra Komunikacjipracownikom jednostek kolejowej służby zdrowia podległych bezpośrednio Ministrowi Komunikacji.
5.Dyrektor Zjednoczenia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, z zastrzeżeniem właściwości Ministra Komunikacjipracownikom Zjednoczenia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego oraz pracownikom podległych przedsiębiorstw.
6.Dyrektorzy okręgów kolei państwowych, z zastrzeżeniem właściwości Ministra Komunikacji1) pracownikom zatrudnionym w centrali dyrekcji okręgowej kolei państwowych;

2) pracownikom jednostek organizacyjnych podległych dyrekcjom okręgowym kolei państwowych.

7.Dyrektorzy: Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Centralnego Ośrodka Mechanizacji i Automatyzacji Obliczeń Statystycznych, Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych PKP, Zarządu Państwowych Kolei Linowych oraz biur kontroli dochodów wydzielonych z dyrekcji okręgowych kolei państwowych, z zastrzeżeniem właściwości Ministra Komunikacjipracownikom zatrudnionym w centralnym ośrodku (zarządzie, biurze) i w podległych jednostkach).
8.Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego pn. "Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych", z zastrzeżeniem właściwości Ministra Komunikacjipracownikom podległych zakładów.
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
2 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
3 Załącznik § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
4 Załącznik § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
5 Załącznik § 5a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 czerwca 1967 r. (M.P.67.37.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 1967 r.
6 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
7 Załącznik § 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
8 Załącznik § 13 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
9 Załącznik § 13 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
10 Załącznik § 13 ust. 5 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
11 Załącznik § 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.
12 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 czerwca 1967 r. (M.P.67.37.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 1967 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.

13 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 czerwca 1967 r. (M.P.67.37.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 1967 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1969 r. (M.P.69.17.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 1969 r.