Monitor Polski

M.P.2017.1031

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 listopada 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 listopada 2017 r.
o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. poz. 1089) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju i Finansów w dniu 11 października 2017 r. wydał decyzję o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorcy Famur Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, województwo śląskie, KRS 0000243409.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).