Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego. - M.P.2013.881 - OpenLEX

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Monitor Polski

M.P.2013.881

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 10 października 2013 r.
o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Minister Gospodarki wydał w dniu 18 lipca 2013 r. decyzję nr 3/CBR/13 o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego spółki TRICOMED S.A. z siedzibą w Łodzi.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).