Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego. - M.P.2022.691 - OpenLEX

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Monitor Polski

M.P.2022.691

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 1 lipca 2022 r.
o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706 oraz z 2022 r. poz. 1079) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju i Technologii w dniu 8 czerwca 2022 r. wydał decyzję o nadaniu statusu centrum badawczo--rozwojowego przedsiębiorcy DESIGN AND BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sopocie, KRS 0000583103.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).