Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego. - M.P.2022.353 - OpenLEX

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Monitor Polski

M.P.2022.353

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 marca 2022 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 4 marca 2022 r.
o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju i Technologii w dniu 31 stycznia 2022 r. wydał decyzję o nadaniu statusu centrum badawczo--rozwojowego przedsiębiorcy TECHLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000889260.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1945).