Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Monitor Polski

M.P.2020.1025

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 4 listopada 2020 r.
o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402 oraz z 2020 r. poz. 568) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju w dniu 15 września 2020 r. wydał decyzję o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorcy Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000344275.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).