Monitor Polski

M.P.2020.278

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 5 marca 2020 r.
o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju w dniu 29 stycznia 2020 r. wydał decyzję o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorcy KFB ACOUSTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000336485.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).