Monitor Polski

M.P.2019.674

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) ogłasza się, co następuje:
Minister Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 23 kwietnia 2019 r. wydał decyzję o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorcy GREENKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000574353.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).