Monitor Polski

M.P.2016.273

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 4 marca 2016 r.
o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju wydał w dniu 27 listopada 2015 r. decyzję o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorcy NETRIX S.A. z siedzibą w Lublinie.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).