Monitor Polski

M.P.2015.237

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 marca 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 17 lutego 2015 r.
o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226) ogłasza się, co następuje:
Minister Gospodarki wydał w dniu 19 stycznia 2015 r. decyzję nr 1/CBR/15 o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorcy PBS sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).