Monitor Polski

M.P.2015.1206

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej śledzi określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego na 2015 r.

Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) ogłasza się, że ogólna kwota połowowa śledzi określona dla podobszarów 22-24 2 Morza Bałtyckiego na 2015 r. została wyczerpana.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909).
2 Podobszary zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.).