Wycofanie z obiegu niektórych banknotów w odcinkach po 50 zł i po 1000 zł.

Monitor Polski

M.P.1977.30.148

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1977 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 listopada 1977 r.
w sprawie wycofania z obiegu niektórych banknotów w odcinkach po 50 zł i po 1.000 zł.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
Wycofuje się z obiegu:
1)
banknoty w odcinkach po 50 zł z datą emisji 1 lipca 1948 r., wprowadzone uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie zmiany systemu pieniężnego (Monitor Polski Nr A-116, poz. 1446),
2)
banknoty w odcinkach po 1.000 zł z datą emisji 29 października 1965 r., wprowadzone zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 24, poz. 125).
Banknoty, o których mowa w § 1, przestają być prawnym środkiem płatniczym z upływem dnia 30 czerwca 1978 r. i podlegają wymianie przez Narodowy Bank Polski do dnia 31 grudnia 1978 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.