Monitor Polski

M.P.2019.982

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 292/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 157 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Wybiera się Zbigniewa Cieślaka - sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku na stanowisko zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.