Monitor Polski

M.P.2018.134

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2073 oraz z 2017 r. poz. 1947) i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Jarosława WYREMBAKA.