Wszczęcie postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej.

Monitor Polski

M.P.1998.23.336

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 1998 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 7 lipca 1998 r.
o wszczęciu postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027), zwanej dalej "ustawą", wszczyna się z dniem ogłoszenia niniejszego postanowienia postępowanie w celu ochrony rynku przed przywozem węgla kamiennego (oznaczonego w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego kodem PCN 2701 12 90 oraz 2701 19 00) z Federacji Rosyjskiej.

Postępowanie wszczyna się na wniosek Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach (ul. Podgórna 4, 40-955 Katowice) występującego w imieniu przemysłu krajowego w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wnioskodawca stwierdza, że od kilku lat notowany jest znaczny wzrost przywozu węgla z Federacji Rosyjskiej. Według danych Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego w 1996 r. wzrósł on o 544% w stosunku do 1995 r., a w 1997 r. zanotowano już wzrost o 1644% w stosunku do 1995 r. Przywóz ten przyczynił się do ograniczenia produkcji i niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych przez przemysł krajowy.

Dane dotyczące wielkości przywozu z Federacji Rosyjskiej oraz jego udział w przywozie ogółem stanowią załącznik do postanowienia.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia nadmiernego przywozu na takich warunkach, że wyrządzają szkodę przemysłowi krajowemu wytwarzającemu towar podobny, zostaną zastosowane środki, o których mowa w art. 9 ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy zainteresowane strony powinny zgłosić swój udział w postępowaniu ochronnym w terminie 21 dni od daty ogłoszenia postanowienia.

Termin dostarczenia informacji i wyrażenia opinii przez zainteresowane strony w sprawie wszczęcia postępowania zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 ustawy wyznacza się na 30 dni od daty ogłoszenia postanowienia.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy wszystkie zainteresowane strony mogą w toku postępowania ochronnego składać wyjaśnienia, zgłaszać wnioski oraz dostarczać dowody na ich poparcie. Stosownie do art. 16 ust. 3 ustawy informacje przekazane przez strony w trakcie postępowania mogą zostać objęte klauzulą poufności.

Zgodnie z art. 127 § 3 oraz w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona może zwrócić się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZAŁĄCZNIK

PORÓWNAWCZE DANE DOTYCZĄCE PRZYWOZU WĘGLA Z FEDERACJI ROSYJSKIEJ W LATACH 1995-1997

Udział przywozu węgla z Federacji Rosyjskiej w ogólnym przywozie węgla do Polski
1995 r.1996 r.1997 r.
Import z Federacji Rosyjskiej (w tys. ton)1246762.038
Import ogółem (w tys. ton)1.4681.9353.193
Procentowy udział importu z Federacji Rosyjskiej w imporcie ogółem8,44%34,9%63,8%