Wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego. - M.P.2000.42.821 - OpenLEX

Wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.

Monitor Polski

M.P.2000.42.821

Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 2000 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027), zwanej dalej "ustawą", wszczyna się na wniosek firmy Adipol Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Azotowej 13, występującej na rzecz przemysłu krajowego, postępowanie ochronne w związku z wyrządzeniem szkody przemysłowi krajowemu przez nadmierny przywóz na polski obszar celny azotanu potasowego, oznaczonego w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego kodem PCN 2834 21 00 0.
Wnioskodawca jest jedynym producentem azotanu potasowego objętego postępowaniem ochronnym.

Przywóz azotanu potasowego na polski obszar celny wykazywał tendencję wzrostową w całym okresie badanym, tj. w latach 1997-1999 oraz w pierwszym półroczu roku 2000, co pokazują dane zawarte w załączniku do niniejszego postanowienia. Wzrastał jego udział w stosunku do produkcji krajowej i sprzedaży krajowej polskiego producenta oraz udział w konsumpcji krajowej.

Ceny, po jakich realizowano przywóz na polski obszar celny azotanu potasowego, były w okresie badanym średnio o około 15% niższe (po uwzględnieniu stawek celnych) od cen sprzedaży azotanu potasowego pochodzenia polskiego. Ceny importowanego azotanu potasowego miały ponadto stałą tendencję spadkową.

Wzrostowi udziału importu azotanu potasowego w rynku krajowym towarzyszy spadek produkcji i sprzedaży krajowej polskiego producenta, a tym samym spadek jego udziału w konsumpcji krajowej. Skalę powyższego zjawiska również obrazują dane zawarte w załączniku do niniejszego postanowienia.

Powyższe wskazuje, że przemysłowi krajowemu została wyrządzona poważna szkoda. Stwierdza się ponadto, iż dalsza realizacja importu azotanu potasowego w tak zwiększonych ilościach w stosunku do wielkości konsumpcji i produkcji krajowej oraz na takich warunkach, tj. przy tak niskich cenach, będzie miała dalszy negatywny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową przemysłu krajowego objętego wnioskiem.

Strony zainteresowane powinny zgłosić swój udział w postępowaniu ochronnym nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego postanowienia i dostarczyć informacje oraz wyrazić opinie w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia postanowienia.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie

W dniu 20 lipca 2000 r. firma Adipol Sp. z o.o. złożyła, na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny, wniosek o podjęcie przewidzianych w ww. ustawie działań ochronnych wobec przywozu na polski obszar celny azotanu potasowego (kod PCN 2834 21 00 0). Kod powyższy obejmuje wyłącznie towar, którego dotyczy niniejsze postępowanie ochronne.

Minister Gospodarki zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy zwracał się do wnioskodawcy o uzupełnienie danych zawartych we wniosku, w celu zapewnienia zgodności ww. dokumentu z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 17, poz. 82 i Nr 80, poz. 523). Wniosek zawierający kompletne dane wpłynął do Ministerstwa Gospodarki zgodnie z wyznaczonym terminem ostatecznym, tj. 6 listopada 1999 r.

Po analizie zawartych we wniosku danych Minister Gospodarki stwierdza zasadność podjęcia wnioskowanego postępowania ochronnego z uwagi na istnienie poważnych przesłanek, iż rosnący przywóz azotanu potasowego na polski obszar celny powoduje szkodę dla przemysłu krajowego.

Podstawowymi przesłankami, na jakie zwrócono uwagę, były:

1.
Zwiększający się wolumen importu zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do produkcji i konsumpcji krajowej

Import azotanu potasowego na polski obszar celny wykazywał zdecydowaną tendencję rosnącą w całym okresie badanym. W 1998 r. dynamika importu w odniesieniu do roku poprzedniego wynosiła 222%, w roku 1999 odpowiednio 144,5%, w pierwszej zaś połowie roku 2000 w odniesieniu do analogicznego okresu roku 1999 wskaźnik ten osiąga 270%. Ponieważ wielkość konsumpcji krajowej ulegała w okresie badanym niewielkim tylko wahaniom, następował stały wzrost udziału importu w rynku krajowym kosztem wypierania sprzedaży krajowej. Udział importu w konsumpcji krajowej wynosił w okresie badanym: 18% w 1997 r., 34% w 1998 r. i 61% w 1999 r.

2.
Ceny, po jakich odbywał się import azotanu potasowego

Ceny realizowane w imporcie azotanu potasowego pochodzącego z Izraela, Danii, Chile i Norwegii (łącznie na kraje te przypada ponad 95% udziału w imporcie) były w okresie badanym średnio o 15% niższe niż ceny sprzedaży producenta krajowego. Rozmiar podcięcia cenowego był tu zbliżony zarówno w przypadku droższego azotanu technicznego, jak i tańszego azotanu nawozowego. Ponadto ceny w imporcie miały w okresie badanym stałą tendencję spadkową.

3.
Spadek produkcji krajowej

Równolegle ze wzrostem importu następował w okresie badanym spadek produkcji i sprzedaży krajowej. Spadek produkcji krajowej w roku 1998 w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 27%, w roku zaś 1999 w stosunku do roku poprzedniego - 38%. W przypadku sprzedaży krajowej wskaźniki te wyniosły odpowiednio 14% i 53%.

4.
Pogarszająca się sytuacja ekonomiczno-finansowa wnioskodawców

Szczególnie zwraca tu uwagę stopień wykorzystania przez przemysł krajowy jego mocy produkcyjnych, który jeszcze w roku 1997 wynosił ok. 95%, w roku zaś 1999 już tylko 43%, co spowodowane jest w znacznej mierze spadkiem sprzedaży na rynku krajowym. Jednak na uwagę zasługuje tu także występujący w okresie badanym spadek zatrudnienia producenta krajowego (o 50%), wzrost jego zapasów (o ponad 300%) oraz stale pogarszająca się, ujemna stopa zysku netto.

Wziąwszy pod uwagę powyższe fakty, jak również pozytywną opinię w odnośnej sprawie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Minister Gospodarki postanawia wszcząć postępowanie ochronne wobec nadmiernego przywozu na polski obszar celny azotanu potasowego.

Z uwagi na fakt, iż głównymi eksporterami ww. towaru na polski obszar celny są Izrael, Dania, Chile i Norwegia, postępowanie będzie się toczyć na forum Światowej Organizacji Handlu, przy zachowaniu reguł zawartych w Porozumieniu w Sprawie Środków Ochronnych (SG WTO) wymagających m.in. wszczęcia postępowania wobec całego importu towaru niezależnie od kraju jego pochodzenia. Jednocześnie z uwagi na głównych eksporterów towaru objętego postępowaniem zastosowanie znajdują także wymogi związane z procedurą stosowania środków ochronnych zawarte w Układzie Europejskim oraz umowach o wolnym handlu zawartych przez Polskę z Państwami EFTA i Izraelem.

ZAŁĄCZNIK

DANE DOTYCZĄCE ROZMIARU IMPORTU AZOTANU POTASOWEGO NA POLSKI OBSZAR CELNY W OKRESIE OBJĘTYM BADANIEM (1997-VI 2000) ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIM ZMIAN UDZIAŁÓW W RYNKU KRAJOWYM

199719981999I-VI 1999I-VI 2000
Import ogółem (w tonach)8221.8262.6381.0762.906
Produkcja krajowa (w tonach)7.6235.5763.4531.6371.912
Sprzedaż krajowa producentów krajowych(w tonach)3.7493.6051.7031.2231.858
Sprzedaż eksportowa producentów

krajowych (w tonach)

3.8081.8991.187707671
Konsumpcja krajowa (w tonach)4.5715.4314.3412.2994.764
Udział importu w konsumpcji (w %)17,9833,6260,7746,8061,00
Udział sprzedaży krajowej w konsumpcji(w %)82,0266,3839,2353,2039,00