Monitor Polski

M.P.1998.41.570

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 1998 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 5 listopada 1998 r.
o wszczęciu postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych pochodzących z Ukrainy.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027), zwanej dalej "ustawą", wszczyna się z dniem ogłoszenia niniejszego postanowienia postępowanie w celu ochrony rynku przed nadmiernym przywozem z Ukrainy glin ogniotrwałych (oznaczonych w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego kodem PCN: 2508 30 00).
Postępowanie wszczyna się na wniosek przedsiębiorstwa "Jaro" Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaroszowie (58-120 Jaroszów), występującego w imieniu przemysłu krajowego w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Z wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego wynika, że od kilku lat systematycznie notowany jest znaczny wzrost udziału importu glin z Ukrainy względem produkcji krajowej. W 1995 r. stanowił on 0,7% produkcji krajowej, w 1996 r. - 1,4%, natomiast w 1997 r. - 7,5% z dalszą tendencją do wzrostu w roku 1998. Ponadto ceny, po jakich realizowano przywóz z Ukrainy na polski obszar celny, były znacznie niższe od cen sprzedaży glin pochodzenia polskiego.

Spadkowi produkcji krajowej towarzyszył jednoczesny wysoki poziom niewykorzystania zdolności produkcyjnych. W stosunku do roku 1995 wielkość produkcji glin palonych w 1996 r. zmniejszyła się o 14,6%, natomiast w 1997 r. o 26,3%, przy potencjalnych zdolnościach produkcyjnych wynoszących trzykrotność produkcji wytworzonej w roku 1995.

Odpowiednio dla glin surowych, w odniesieniu do roku 1995, produkcja w 1996 r. zmniejszyła się o 10,0%, natomiast w 1997 r. o 25,7%, przy potencjalnych zdolnościach produkcyjnych sięgających blisko czterokrotności produkcji wytworzonej w roku 1995.

Stopa zysku netto przemysłu krajowego spadła o 9,6 punktów procentowych w roku 1997 w porównaniu z rokiem 1995, przy odnotowanej stracie w 1996 r.

Stan zatrudnienia w przemyśle krajowym zmniejszył się o 55,6% we wrześniu 1998 r. w stosunku do roku 1995.

Dane dotyczące wielkości importu, jego dynamiki oraz wielkości produkcji przemysłu krajowego zawiera załącznik do postanowienia.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia nadmiernego przywozu na takich warunkach, które wyrządzają poważną szkodę przemysłowi krajowemu wytwarzającemu towar podobny lub bezpośrednio konkurencyjny, zostaną zastosowane środki, o których mowa w art. 9 ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy strony zainteresowane w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy powinny zgłosić swój udział w postępowaniu ochronnym w terminie 15 dni od daty ogłoszenia postanowienia.

Termin dostarczenia informacji i wyrażenia opinii przez strony zainteresowane w sprawie postępowania zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 ustawy wyznacza się na 30 dni od daty ogłoszenia postanowienia.

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy wszystkie strony zainteresowane mogą w toku postępowania ochronnego składać wyjaśnienia, zgłaszać wnioski oraz dostarczać dowody na ich poparcie. Stosownie do art. 16 ust. 3 ustawy informacje przekazane przez strony w trakcie postępowania mogą zostać objęte klauzulą poufności, z zachowaniem wymogów art. 16 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 127 § 3 oraz w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona może zwrócić się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PORÓWNAWCZE DANE DOTYCZĄCE PRZYWOZU GLIN OGNIOTRWAŁYCH Z UKRAINY

Gliny ogniotrwałe1995 r.1996 r.1997 r.I kw. 1997 r.I kw. 1998 r.
Ogólna wielkość importu (w tonach)1.333,36.313,410.255,4b.d.597,4
Wielkość importu z Ukrainy(w tonach)1.145,92.003,28.752,9b.d.484,3
Wielkość importu z Ukrainy gliny surowej (w tonach)1.9483.405,414.879,9554,3823,4
Dynamika importu z Ukrainyrok bazowy174,8%763,8%--
Wielkość produkcji krajowej gliny surowej (w tonach)274.928248.303198.524b.d.b.d.