Monitor Polski

M.P.1958.70.410

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 sierpnia 1958 r.
w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów wyższych szkół ekonomicznych oraz wydziałów prawa.

Na podstawie § 6 ust. 2 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 47, poz. 272) ustala się następujące wytyczne do określenia czasu trwania i opracowania programów wstępnego stażu pracy.
§  1. Zarządzenie dotyczy absolwentów wyższych szkół ekonomicznych oraz wydziałów prawa przewidzianych na typowe stanowiska nietechniczne wymagające kwalifikacji ekonomicznych lub prawnych, którzy podjęli pierwszą po ukończeniu uczelni pracę zawodową w wyuczonym zawodzie lub w zawodach pokrewnych po wejściu w życie uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r.
§  2. Celem wstępnego stażu pracy jest wprowadzenie absolwentów w całokształt działalności zakładów pracy (utrwalenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych zdobytych w szkole), nabycie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej oraz wdrożenie do systematycznego i dokładnego wykonywania powierzonej pracy.
§  3.
1. Czas wstępnego stażu pracy absolwentów wyższych szkół ekonomicznych oraz wydziałów prawa wynosi 1,5 roku.
2. W zakładach pracy, w których zaznajomienie się z całokształtem działalności wymaga dłuższego okresu czasu (np. w przedsiębiorstwach o bardziej skomplikowanej i różnorodnej produkcji), okres wstępnego stażu pracy może być przedłużony decyzją właściwego ministra do 2 lat.
§  4. Absolwenci, którzy wykażą się dobrymi wynikami pracy, mogą wystąpić za pośrednictwem pracownika, o którym mowa w § 5, o skrócenie czasu wstępnego stażu pracy do 1 roku. Decyzję w sprawie skrócenia czasu wstępnego stażu pracy wydaje kierownik zakładu pracy na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej, wydanej po sprawdzeniu przebiegu wstępnego stażu pracy.
§  5. Nadzór nad przebiegiem pracy oraz nad postępami absolwenta w nabywaniu praktycznych umiejętności w czasie wstępnego stażu pracy powinien sprawować pracownik o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu, w miarę możliwości z wyższym wykształceniem. W czasie odbywania wstępnego stażu pracy w poszczególnych działach absolwent podlega służbowo kierownikowi działu, w którym aktualnie odbywa wstępny staż pracy.
§  6. Absolwenci odbywają wstępny staż pracy na podstawie programu obejmującego:
a) harmonogram wstępnego stażu pracy (wykaz stanowisk i orientacyjny czas trwania wstępnego stażu pracy na każdym z nich),
b) zakres wiadomości i umiejętności, które absolwent powinien opanować w czasie trwania wstępnego stażu pracy,
c) wykaz lektury zawodowej.

Szczegółowe programy wstępnego stażu pracy opracowują

zakłady pracy.

§  7. Absolwentów rozpoczynających wstępny staż pracy należy poinformować o celu wstępnego stażu pracy, jego organizacji i przebiegu oraz o obowiązkach i uprawnieniach absolwenta odbywającego wstępny staż pracy. W czasie wstępnego stażu pracy absolwent powinien zapoznać się szczegółowo z uprawnieniami i obowiązkami pracownika oraz zagadnieniami ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  8.
1. Program wstępnego stażu pracy powinien być w ten sposób realizowany, aby absolwenci poznali całokształt prac i zagadnień zakładu pracy oraz zakres i technikę pracy poszczególnych działów, biorąc w miarę możliwości bezpośredni udział w pracach działu.
2. W działach pracy, w których absolwenci będą zatrudnieni po odbyciu wstępnego stażu pracy, oraz w działach pokrewnych absolwenci obowiązani są brać bezpośredni udział w praktycznym wykonywaniu prac.
3. Absolwenci powinni zaznajomić się szczegółowo z przepisami obowiązującymi w poszczególnych działach pracy w zakresie potrzebnym do wykonywania pracy w dziale, w którym absolwent będzie zatrudniony po ukończeniu wstępnego stażu pracy.
§  9. W okresie odbywania wstępnego stażu pracy absolwent ma obowiązek uzupełnienia swojej wiedzy teoretycznej w zakresie wybranego kierunku prac przez systematyczne studiowanie fachowej literatury i czasopism. Zakład pracy obowiązany jest wskazać absolwentowi właściwą literaturę.
§  10.
1. Zakłady pracy obowiązane są organizować dla absolwentów odbywających wstępny staż pracy konsultacje przynajmniej raz na 3 miesiące. Podczas konsultacji powinny być omawiane zagadnienia związane z programem wstępnego stażu pracy, spostrzeżenia, wątpliwości i pytania absolwentów z zakresu ich pracy oraz zagadnienia poruszane w czasopismach i książkach fachowych.
2. Jeżeli zakład pracy nie może przeprowadzać konsultacji we własnym zakresie (np. z braku odpowiednio wykwalifikowanych konsultantów, małej ilości absolwentów odbywających wstępny staż pracy itp.), powinna je zorganizować jednostka nadrzędna, której bezpośrednio podlega zakład pracy.
§  11. Po ukończeniu wstępnego stażu pracy absolwent składa egzamin przed komisją kwalifikacyjną z zakresu materiału objętego programem. Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności stosowania w praktyce wiadomości zawodowych z uwzględnieniem specyficznych zadań danego działu pracy oraz stanowiska, na które absolwent jest przewidziany.
§  12.
1. Komisję kwalifikacyjną dla absolwentów w składzie 5 członków powołuje jednostka nadrzędna nad zakładem pracy, a w większych zakładach pracy, określonych przez jednostki nadrzędne, kierownik zakładu pracy. W skład komisji powinien wejść pracownik, o którym mowa w § 5, przedstawiciel rady zakładowej oraz inne osoby o dużym przygotowaniu zawodowym, z których część przynajmniej posiada wyższe wykształcenie.
2. Celem umożliwienia uczelniom doskonalenia procesu nauczania - wskazane jest zaproszenie na egzamin przedstawiciela odpowiedniej uczelni, najbliższej terenowo dla zakładu pracy.
§  13.
1. Po pomyślnym zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują zaświadczenie o skończeniu wstępnego stażu pracy.
2. W przypadku ujemnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wskazuje kierunek uzupełnienia wstępnego stażu pracy oraz ustala okres, na jaki przedłuża się wstępny staż pracy, z tym że okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Po przepracowaniu określonego przez komisję kwalifikacyjną okresu przedłużonego wstępnego stażu pracy absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu wstępnego stażu pracy.
§  14. Postanowienia niniejszego zarządzenia nie dotyczą absolwentów odbywających wstępny staż pracy w zawodach, dla których program i wytyczne wstępnego stażu pracy ustala minister właściwy dla zakładu pracy.
§  15. Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczą również absolwentów innych kierunków nauczania szkół wyższych, nie wymienionych w § 1, o ile podejmują oni pierwszą po ukończeniu uczelni pracę w typowych zawodach nietechnicznych po wejściu w życie uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.