Monitor Polski

M.P.1959.16.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 12 stycznia 1959 r.
o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu komunikacji.

Na podstawie § 13 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 47, poz. 272) i § 17 uchwały nr 196 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących (Monitor Polski Nr 47, poz. 273) w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, Ministrem Szkolnictwa Wyższego oraz Zarządami Głównymi Związków Zawodowych Pracowników Kolejowych PRL oraz Transportowców i Drogowców zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie niniejsze dotyczy absolwentów szkół wyższych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących, podejmujących pracę zawodową po raz pierwszy po ukończeniu szkoły, po wejściu w życie zarządzenia:
1) w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych:
a) Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Robót Kolejowych,
b) Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Robót Drogowych i Mostowych,
2) w jednostkach organizacyjnych podległych wojewódzkim zarządom dróg publicznych,
3) w jednostkach (brygadach roboczych) zatrudnionych bezpośrednio przy robotach drogowych i mostowych na drogach lokalnych, podległych wydziałom komunikacji prezydiów powiatowych rad narodowych.
§  2. 1 W stosunku do absolwentów, o których mowa w § 1, odbywających wstępny staż pracy, mają zastosowanie: zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 maja 1965 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 25, poz. 124) i zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół przysposobienia zawodowego, rzemiosł budowlanych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 85, poz. 482) z uwzględnieniem dalszych przepisów niniejszego zarządzenia.
§  3. 2 W przypadku przedłużenia okresu wstępnego stażu pracy (§ 12 ust. 4 zarządzenia z dnia 11 maja 1965 r. - Monitor Polski Nr 25, poz. 124 i § 10 ust. 6 zarządzenia z dnia 29 sierpnia 1958 r. - Monitor Polski Nr 85, poz. 482) zaliczenie wstępnego stażu pracy następuje po uprzednim poddaniu absolwenta egzaminowi z zakresu materiału przewidzianego do uzupełnienia w okresie wstępnego stażu pracy. W razie ponownego ujemnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna zalicza wstępny staż pracy, wydaje odpowiednie zaświadczenie i wskazuje rodzaj pracy, którą może wykonywać absolwent, zgodnie z wykazanymi wiadomościami.
§  4.
1. 3 W wyjątkowych przypadkach jednostka nadrzędna nad zakładem pracy - na wniosek zakładu pracy - może wyrazić zgodę na skrócenie czasu wstępnego stażu pracy absolwenta średniej szkoły zawodowej o kierunku technicznym, wykazującego się bardzo dobrymi wynikami podczas odbywania wstępnego stażu pracy. Skrócenie to może nastąpić dopiero po odbyciu jednego roku wstępnego stażu pracy, przy czym czas skrócenia nie może przekroczyć 6 miesięcy.
2. Absolwent, któremu skrócono czas wstępnego stażu pracy (ust. 1), odbywa dalszą część wstępnego stażu pracy w działach (na stanowiskach) przewidzianych w programie wstępnego stażu pracy w odpowiednio krótszym czasie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1966 r. (M.P.66.5.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1965 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1966 r. (M.P.66.5.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1965 r.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1966 r. (M.P.66.5.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1965 r.