Monitor Polski

M.P.1970.2.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1970 r.

UCHWAŁA Nr 3
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 stycznia 1970 r.
w sprawie współdziałania urzędów górniczych i organów państwowej administracji geologicznej w zakresie nadzoru nad robotami geologicznymi.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Przepisy uchwały stosuje się do wierceń i innych robót górniczych wykonywanych w związku z badaniami geologicznymi oraz do wierceń studziennych, jeżeli głębokość wyrobiska przekracza 30 m, a bez względu na głębokość wyrobiska - do badań sejsmicznych oraz do robót prowadzonych na terenie obszaru górniczego albo w celu poszukiwania lub rozpoznawania złoża kopaliny, której wydobywanie podlega przepisom prawa górniczego.
2. Przepisy uchwały dotyczące projektu badań geologicznych lub jego zatwierdzenia mają odpowiednie zastosowanie do programu badań geologicznych i jego rejestracji.
3. Przepisów uchwały nie stosuje się do prac geologicznych związanych z ruchem zakładu górniczego, prowadzonych na terenie obszaru górniczego tego zakładu.
§  2. Roboty określone w § 1 podlegają kontroli i nadzorowi urzędów górniczych w zakresie ustalonym w prawie górniczym i w dekrecie z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 114), a w szczególności w zakresie:
1) prawidłowości sporządzania technicznej części dokumentacji ruchowej robót, ustalonej odrębnymi przepisami,
2) bezpieczeństwa, techniki i technologii prowadzonych robót, a w tym zakresie:
a) robót przygotowawczych i budowlano-montażowych,
b) stosowania urządzeń, narzędzi i sprzętu wiertniczego,
c) technologii wiercenia,
d) rurowania i uszczelniania rur w otworach,
e) zamykania przewierconych poziomów wodonośnych, ropnych i gazowych,
f) zabezpieczania przeciwwybuchowego otworów wiertniczych,
g) techniki wykonywania pomiarów, prób i badań w otworach wiertniczych (pomiary geofizyczne, kwasowanie, torpedowanie, szczelinowanie itp.),
3) analizy przyczyn zagrożeń bezpieczeństwa ruchu,
4) stanu technicznego urządzeń energo-mechanicznych, sprzętu wiertniczego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, jak również zabezpieczenia maszyn i urządzeń,
5) przekazywania otworów wiertniczych do eksploatacji, prawidłowego likwidowania wyrobisk i doprowadzania terenu po zakończeniu robót do stanu użyteczności gospodarczej.
§  3. Roboty określone w § 1 podlegają kontroli i nadzorowi organów państwowej administracji geologicznej w zakresie ustalonym w przepisach prawa geologicznego, a w szczególności w zakresie:
1) prowadzenia robót i badań zgodnie z zatwierdzonym projektem badań geologicznych,
2) prawidłowego sporządzania geologicznej części dokumentacji ruchowej robót, ustalonej odrębnymi przepisami, a zwłaszcza:
a) sporządzania geologicznego profilu wyrobiska,
b) bieżącego rejestrowania w dokumentacji ruchowej postępu robót oraz wykonywanych pomiarów i prób w otworze wiertniczym,
c) wskazywania poziomów wodonośnych do zamknięcia,
3) działalności osób nadzoru geologicznego nad robotami,
4) sporządzania dokumentacji geologicznych.
§  4. Urzędy górnicze i organy państwowej administracji geologicznej obowiązane są do wzajemnego zawiadamiania się o stwierdzonych w trakcie kontroli i nadzoru zasadniczych nieprawidłowościach przy prowadzeniu robót i badań oraz o podjętych decyzjach w tych sprawach.
§  5. Urzędy górnicze i organy państwowej administracji geologicznej przeprowadzają w razie potrzeby wspólne kontrole robót, a w szczególności wierceń głębokich związanych z poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyniki takiej kontroli powinny być poddawane wspólnej analizie obu organów.
§  6. Urzędy górnicze i organy państwowej administracji geologicznej wydają, każdy w swoim zakresie działania, decyzje wynikające z wykonywania kontroli i nadzoru.
§  7.
1. Urząd górniczy przed wydaniem decyzji, która miałaby wpływ na zmianę zatwierdzonego projektu badań geologicznych, obowiązany jest uzgodnić decyzję z organem państwowej administracji geologicznej, który zatwierdził ten projekt.
2. Organ państwowej administracji geologicznej przed wydaniem decyzji, która miałaby wpływ na zmianę zatwierdzonego planu ruchu, obowiązany jest uzgodnić decyzję z urzędem górniczym, który zatwierdził ten plan.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.