Monitor Polski

M.P.1962.42.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1962 r.

UCHWAŁA Nr 159
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 1962 r.
w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Organy administracji państwowej i jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są w zakresie swej właściwości współdziałać z organami administracji celnej i udzielać im pomocy w wykonywaniu ich zadań określonych w art. 17 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
§  2.
1. "Polskie Koleje Państwowe", "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", przedsiębiorstwa przewozowe i spedycyjne, zarządy portów morskich, rzecznych i lotniczych oraz przedsiębiorstwa importujące lub eksportujące towary albo odbierające towary z importu lub przedsiębiorstwa wytwarzające towary na eksport obowiązane są na wniosek organów administracji celnej:
1) dostarczać pomieszczeń na urzędy celne tworzone na terenie stacji kolejowych, portów morskich, rzecznych i lotniczych oraz urzędów pocztowych, a także pomieszczeń biurowych w miejscach odpraw celnych i w magazynach celnych,
2) utrzymywać pomieszczenia wymienione w pkt 1 w stanie zdatnym do użytku i w czystości, a w szczególności oświetlać je i ogrzewać, jak również zakładać w nich telefony sieci wewnętrznej,
3) urządzać i utrzymywać w stanie zdatnym dla potrzeb kontroli celnej miejsca uznane za miejsca odpraw celnych oraz magazyny celne.
2. Przedsiębiorstwa wymienione w ust. 1 obowiązane są ponadto wykonywać wszelkie roboty fizyczne związane z przeprowadzeniem kontroli celnej towarów przewożonych przez granicę państwową oraz środków przewozowych przekraczających granicę państwową.
§  3.
1. Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", niezależnie od świadczeń określonych w § 2, obowiązane jest:
1) obliczać należności celne wywozowe od towarów zgłaszanych do wywozu za granicę w przesyłkach pocztowych oraz pobierać te należności od nadawców przesyłek i przekazywać je na rzecz administracji celnej,
2) wpłacać zbiorczo organom administracji celnej za adresatów przesyłek pocztowych należności celne przywozowe od towarów przywożonych na polski obszar celny w tych przesyłkach.
2. Ministrowie Handlu Zagranicznego i Łączności:
1) wyznaczą urzędy pocztowe ujawnione do obliczania i pobierania należności celnych wywozowych,
2) określą tryb postępowania urzędów pocztowych w sprawach, o których mowa w ust. 1.
§  4.
1. Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe", niezależnie od świadczeń określonych w § 2, obowiązane jest:
1) wyznaczać jeden przedział dla potrzeb kontroli celnej w każdym pociągu pasażerskim, w którym odprawa celna odbywa się podczas biegu pociągu,
2) wydawać bilety na przejazdy określonymi pociągami funkcjonariuszom administracji celnej, dokonującym w tych pociągach odprawy lub kontroli celnej podczas biegu.
2. Odcinki tras, których dotyczą świadczenia określone w ust. 1, organy administracji celnej uzgadniają z "Polskimi Kolejami Państwowymi".
§  5.
1. Koszty świadczeń, o których mowa w §§ 2 i 4, opłacane są ze środków instytucji lub przedsiębiorstw obowiązanych do tych świadczeń.
2. Organy administracji celnej obowiązane są do zwrotu faktycznych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" w odniesieniu do świadczeń wymienionych w § 3.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2, określa się w zasadzie w postaci zryczałtowanej; wysokość ryczałtu oraz terminy i sposób zapłaty określają umowy zawierane przez organy administracji celnej z przedsiębiorstwem "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
§  6.
1. Rozmiary świadczeń, o których mowa w § 2, określają umowy zawierane przez organy administracji celnej z poszczególnymi jednostkami obowiązanymi do świadczeń lub z ich organami nadrzędnymi.
2. W razie sporu rozmiar świadczeń określa w trybie sporu przedumownego komisja arbitrażowa po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Handlu Zagranicznego i ministerstwa właściwego dla drugiej strony.
§  7. W razie braku pomieszczeń lub urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 3, właściwe przedsiębiorstwo obowiązane jest zapewnić ich dostarczenie w ramach własnych planów inwestycyjnych.
§  8. Tracą moc:
1) uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie współdziałania z organami administracji celnej organów innych działów administracji państwowej oraz zakresu świadczeń innych działów administracji państwowej i przedsiębiorstw państwowych na rzecz administracji celnej (Monitor Polski Nr 6, poz. 46),
2) uchwała nr 393 Rady Ministrów z dnia 30 września 1957 r. w sprawie wymiaru i poboru ceł wywozowych w obrocie pocztowym (Monitor Polski Nr 78, poz. 474).
§  9. Przepisy i umowy obowiązujące na podstawie uchwał wymienionych w § 8 zachowują moc do czasu zastąpienia ich przepisami i umowami przewidzianymi w niniejszej uchwale, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
§  10. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Handlu Zagranicznego, właściwym ministrom oraz prezesom komitetów i komisji będących naczelnymi organami administracji państwowej.
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.