Monitor Polski

M.P.2020.662

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2020 r.
§  9. 
1.  W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Prezes Rady Ministrów powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów;
2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
2.  Zadaniem Komisji jest ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcom.