Monitor Polski

M.P.2020.662

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2020 r.
§  10.  Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę:
1) realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
2) kompleksowość planowanych inwestycji;
3) ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
4) koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
5) liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
6) relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;
7) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
8) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).