Monitor Polski

M.P.2020.662

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 102
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Określa się:
1) zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zwanego dalej "wsparciem";
2) zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.
§  2. 
1.  Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, zwanych dalej "środkami", kierowane dla:
1) gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5 000 000 tys. zł,
2) powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1 000 000 tys. zł,
3) jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej "jednostkami", które wynosi 6 000 000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki, o których mowa w pkt 1 i 2

- zwane dalej "dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

2.  Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie może być niższa niż 400 tys. zł.
§  3. 
1.  Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.
2.  Wsparcie nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków.
3.  Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.
4.  W przypadku inwestycji, do których zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej, wsparcie może być przeznaczone na wkład własny, jeżeli:
1) nie została jeszcze podpisana umowa na realizację projektu oraz
2) nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy publicznej.
§  4.  Maksymalną kwotę wsparcia dla danej gminy w ramach środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.
§  5.  Maksymalną kwotę wsparcia dla danego powiatu w ramach środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.
§  6. 
1.  Wsparcie udzielane jest na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody, zwany dalej "wnioskiem".
2.  Wzór wniosku o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w:
1) § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik nr 3 do uchwały;
2) § 2 ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 4 do uchwały.
3.  Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, składa się w terminie od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r.
4.  Wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, w wysokości nie wyższej niż suma kwot przypadających na poszczególnych wnioskodawców, określonych odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do uchwały, w podziale na poszczególne jednostki, zwaną dalej "informacją", przez elektroniczną skrzynkę podawczą, do Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.
§  7.  Prezes Rady Ministrów, na podstawie otrzymanej od wojewody informacji, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.
§  8.  Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwanej dalej "Komisją", składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków przez wojewodę.
§  9. 
1.  W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Prezes Rady Ministrów powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów;
2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
2.  Zadaniem Komisji jest ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcom.
§  10.  Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę:
1) realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
2) kompleksowość planowanych inwestycji;
3) ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
4) koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
5) liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
6) relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;
7) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
8) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
§  11. 
1.  Prezes Rady Ministrów ogłasza termin naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, i zamieszcza informację o tym terminie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ten organ na co najmniej 30 dni przed dniem upływu tego terminu.
2.  Prezes Rady Ministrów w 2020 r. ogłasza co najmniej dwa terminy naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.
§  12. 
1.  Wskazany przez Prezesa Rady Ministrów dysponent lub minister kierujący określonym działem administracji rządowej przekazuje środki na rachunki bankowe wojewodów.
2.  Środki jednostkom przekazuje wojewoda.
§  13.  Jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do właściwego wojewody, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informację o wykorzystaniu środków, zwaną dalej "informacją o wykorzystaniu", według stanu na koniec 2020 r., 2021 r. i 2022 r., w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków. Wzór informacji o wykorzystaniu określa załącznik nr 5 do uchwały.
§  14.  Wojewoda przekazuje za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu, zbiorczą informację o wykorzystaniu przez jednostki środków do ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  15.  Inwestycje finansowane lub dofinansowane ze środków są oznaczone logo z nazwą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wzór oraz zasady umieszczania określa załącznik nr 6 do uchwały.
§  16.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Maksymalny poziom wsparcia dla gmin oraz miast na prawach powiatu województwo dolnośląskie powiat bolesławiecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1Bolesławiec (gmina miejska)2 640 028,00 zł
2Bolesławiec2 072 701,00 zł
3Gromadka1 279 651,00 zł
4Nowogrodziec1 494 349,00 zł
5Osiecznica500 000,00 zł
6Warta Bolesławiecka535 804,00 zł
powiat dzierżoniowski
Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
7Bielawa (gmina miejska)3 850 288,00 zł
8Dzierżoniów (gmina miejska)3 774 645,00 zł
9Pieszyce509 300,00 zł
10Piława Górna (gmina miej ska)650 044,00 zł
11Dzierżoniów953 049,00 zł
12Łagiewniki500 000,00 zł
13Niemcza1 084 444,00 zł

powiat głogowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
14Głogów (gmina miej ska)6 366 877,00 zł
15Głogów947 381,00 zł
16Jerzmanowa1 166 734,00 zł
17Kotla500 000,00 zł
18Pęcław500 000,00 zł
19Żukowice500 000,00 zł

powiat górowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
20Góra1 623 185,00 zł
21Jemielno500 000,00 zł
22Niechlów684 636,00 zł
23Wąsosz848 982,00 zł

powiat jaworski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
24Jawor (gmina miejska)5 635 981,00 zł
25Bolków500 000,00 zł
26Męcinka598 316,00 zł
27Mściwojów784 973,00 zł
28Paszowice952 983,00 zł
29Wądroże Wielkie500 000,00 zł

powiat jeleniogórski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
30Karpacz (gmina miejska)500 000,00 zł
31Kowary (gmina miejska)518 555,00 zł
32Piechowice (gmina miejska)852 246,00 zł
33Szklarska Poręba (gmina miejska)1 191 968,00 zł
34Janowice Wielkie500 000,00 zł
35Jeżów Sudecki1 173 224,00 zł
36Mysłakowice890 989,00 zł
37Podgórzyn500 000,00 zł
38Stara Kamienica500 000,00 zł

powiat kamiennogórski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
39Kamienna Góra (gmina miejska)3 425 945,00 zł
40Kamienna Góra1 233 139,00 zł
41Lubawka500 000,00 zł
42Marciszów500 000,00 zł

powiat kłodzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
43Duszniki-Zdrój (gmina miejska)500 000,00 zł
44Kłodzko (gmina miejska)3 279 698,00 zł
45Kudowa-Zdrój (gmina miejska)1 993 830,00 zł
46Nowa Ruda (gmina miejska)2 271 977,00 zł
47Polanica-Zdrój (gmina miejska)1 275 208,00 zł
48Bystrzyca Kłodzka1 399 577,00 zł
49Kłodzko1 780 095,00 zł
50Lądek-Zdrój1 087 180,00 zł
51Lewin Kłodzki511 512,00 zł
52Międzylesie500 000,00 zł
53Nowa Ruda1 115 267,00 zł
54Radków1 200 591,00 zł
55Stronie Śląskie693 704,00 zł
56Szczytna1 075 931,00 zł

powiat legnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
57Chojnów (gmina miejska)733 880,00 zł
58Choinów1 314 730,00 zł
59Krotoszyce500 000,00 zł
60Kunice672 965,00 zł
61Legnickie Pole645 409,00 zł
62Miłkowice685 429,00 zł
63Prochowice865 878,00 zł
64Rui a500 000,00 zł

powiat lubański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
65Lubań (gmina miejska)1 204 989,00 zł
66Świeradów-Zdrój (gmina miejska)500 000,00 zł
67Leśna589 492,00 zł
68Lubań946 557,00 zł
69Olszyna677 988,00 zł
70Platerówka500 000,00 zł
71Siekierczyn500 000,00 zł

powiat lubiński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
72Lubin (gmina miejska)4 190 145,00 zł
73Lubin2 007 718,00 zł
74Rudna906 796,00 zł
75Ścinawa4 547 034,00 zł

powiat lwówecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
76Gryfów Śląski587 587,00 zł
77Lubomierz500 000,00 zł
78Lwówek Śląski661 591,00 zł
79Mirsk1 190 169,00 zł
80Wleń663 575,00 zł

powiat milicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
81Cieszków500 000,00 zł
82Krośnice500 000,00 zł
83Milicz1 990 761,00 zł

powiat oleśnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
84Oleśnica (gmina miejska)5 621 150,00 zł
85Bierutów655 731,00 zł
86Dobroszyce849 260,00 zł
87Dziadowa Kłoda500 000,00 zł
88Międzybórz500 000,00 zł
89Oleśnica1 621 176,00 zł
90Syców1 523 993,00 zł
91Twardogóra929 539,00 zł

powiat oławski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
92Oława (gmina miejska)2 580 685,00 zł
93Domaniów740 586,00 zł
94Jelcz-Laskowice4 013 083,00 zł
95Oława1 517 463,00 zł

powiat polkowicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
96Chocianów892 999,00 zł
97Gaworzyce500 000,00 zł
98Grębocice629 876,00 zł
99Polkowice4 805 212,00 zł
100Przemków614 595,00 zł
101Radwanice1 244 038,00 zł

powiat strzeliński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
102Borów500 000,00 zł
103Kondratowice500 000,00 zł
104Przeworno500 000,00 zł
105Strzelin1 983 710,00 zł
106Wiązów668 594,00 zł

powiat średzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
107Kostomłoty1 666 017,00 zł
108Malczyce1 360 502,00 zł
109Miękinia2 129 975,00 zł
110Środa Śląska1 819 783,00 zł
111Udanin500 000,00 zł

powiat świdnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
112Świdnica (gmina miejska)4 055 244,00 zł
113Świebodzice (gmina miejska)1 412 825,00 zł
114Dobromierz1 240 319,00 zł
115Jaworzyna Śląska1 294 513,00 zł
116Marcinowice561 744,00 zł
117Strzegom1 916 198,00 zł
118Świdnica2 465 757,00 zł
119Żarów1 569 639,00 zł

powiat trzebnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
120Oborniki Śląskie2 246 836,00 zł
121Prusice984 599,00 zł
122Trzebnica2 145 904,00 zł
123Wisznia Mała1 274 357,00 zł
124Zawonia500 000,00 zł
125Żmigród1 089 513,00 zł

powiat wałbrzyski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
126Boguszów-Gorce (gmina miejska)869 379,00 zł
127Jedlina-Zdrój (gmina miejska)860 056,00 zł
128Szczawno-Zdrój (gmina miejska)1 197 223,00 zł
129Czarny Bór1 055 444,00 zł
130Głuszyca1 326 463,00 zł
131Mieroszów877 537,00 zł
132Stare Bogaczowice500 000,00 zł
133Walim500 000,00 zł

powiat wołowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
134Brzeg Dolny2 170 454,00 zł
135Wińsko2 250 190,00 zł
136Wołów2 972 864,00 zł

powiat wrocławski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
137Czernica3 630 860,00 zł
138Długołęka6 828 130,00 zł
139Jordanów Śląski500 000,00 zł
140Kąty Wrocławskie3 725 583,00 zł
141Kobierzyce5 638 148,00 zł
142Mietków500 000,00 zł
143Sobótka1 668 112,00 zł
144Siechnice4 775 535,00 zł
145Żórawina1 655 218,00 zł

powiat ząbkowicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
146Bardo548 628,00 zł
147Ciepłowody500 000,00 zł
148Kamieniec Ząbkowicki924 871,00 zł
149Stoszowice1 422 106,00 zł
150Ząbkowice Śląskie2 492 577,00 zł
151Ziębice1 520 856,00 zł
152Złoty Stok936 050,00 zł

powiat zgorzelecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
153Zawidów (gmina miejska)500 000,00 zł
154Zgorzelec (gmina miejska)1 479 109,00 zł
155Bogatynia692 121,00 zł
156Pieńsk1 281 147,00 zł
157Sulików500 000,00 zł
158Węgliniec1 747 471,00 zł
159Zgorzelec984 000,00 zł

powiat złotoryjski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
160Wojcieszów (gmina miejska)500 000,00 zł
161Złotoryja (gmina miejska)3 200 844,00 zł
162Pielgrzymka553 775,00 zł
163Świerzawa669 931,00 zł
164Zagrodno500 000,00 zł
165Złotoryja694 279,00 zł

powiat m. Jelenia Góra

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
166Jelenia Góra6 491 719,00 zł

powiat m. Legnica

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
167Legnica7 497 457,00 zł

powiat m. Wrocław

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
168Wrocław66 421 574,00 zł

powiat m. Wałbrzych

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
169Wałbrzych24 587 722,00 zł

województwo kujawsko-pomorskie powiat aleksandrowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
170Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)1 051 110,00 zł
171Ciechocinek (gmina miejska)1 519 437,00 zł
172Nieszawa (gmina miejska)500 000,00 zł
173Aleksandrów Kujawski574 003,00 zł
174Bądkowo500 000,00 zł
175Koneck500 000,00 zł
176Raciążek500 000,00 zł
177Waganiec500 000,00 zł
178Zakrzewo500 000,00 zł

powiat brodnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
179Brodnica (gmina miejska)500 000,00 zł
180Bobrowo1 376 211,00 zł
181Brodnica1 939 735,00 zł
182Brzozie500 000,00 zł
183Górzno708 882,00 zł
184Bartniczka548 795,00 zł
185Jabłonowo Pomorskie1 019 548,00 zł
186Osiek500 000,00 zł
187Świedziebnia547 370,00 zł
188Zbiczno500 000,00 zł

powiat bydgoski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
189Białe Błota2 708 355,00 zł
190Dąbrowa Chełmińska1 060 914,00 zł
191Dobrcz1 009 619,00 zł
192Koronowo2 490 504,00 zł
193Nowa Wieś Wielka1 018 177,00 zł
194Osielsko3 326 348,00 zł
195Sicienko1 752 035,00 zł
196Solec Kujawski2 423 360,00 zł

powiat chełmiński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
197Chełmno (gmina miejska)1 378 391,00 zł
198Chełmno1 017 317,00 zł
199Kijewo Królewskie639 042,00 zł
200Lisewo500 000,00 zł
201Papowo Biskupie544 524,00 zł
202Stolno500 000,00 zł
203Unisław1 087 590,00 zł

powiat golubsko-dobrzyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
204Golub-Dobrzyń (gmina miejska)849 966,00 zł
205Ciechocin500 000,00 zł
206Golub-Dobrzyń616 710,00 zł
207Kowalewo Pomorskie1 847 199,00 zł
208Radomin500 000,00 zł
209Zbójno538 742,00 zł

powiat grudziądzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
210Grudziądz2 290 794,00 zł
211Gruta500 000,00 zł
212Łasin1 085 672,00 zł
213Radzyń Chełmiński667 480,00 zł
214Rogoźno500 000,00 zł
215Swiecie Nad Osą500 000,00 zł

powiat inowrocławski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
216Inowrocław (gmina miejska)4 898 891,00 zł
217Dąbrowa Biskupia500 000,00 zł
218Gniewkowo1 018 915,00 zł
219Inowrocław1 259 121,00 zł
220Janikowo640 312,00 zł
221Kruszwica1 526 116,00 zł
222Pakość816 323,00 zł
223Rojewo500 000,00 zł
224Złotniki Kujawskie1 069 637,00 zł

powiat lipnowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
225Lipno (gmina miejska)500 000,00 zł
226Bobrowniki500 000,00 zł
227Chrostkowo553 564,00 zł
228Dobrzyń Nad Wisłą1 601 989,00 zł
229Kikół500 000,00 zł
230Lipno1 175 958,00 zł
231Skępe1 170 117,00 zł
232Tłuchowo800 398,00 zł
233Wielgie835 582,00 zł

powiat mogileński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
234Dąbrowa500 000,00 zł
235Jeziora Wielkie681 886,00 zł
236Mogilno4 671 316,00 zł
237Strzelno500 000,00 zł

powiat nakielski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
238Kcynia510 257,00 zł
239Mrocza2 331 687,00 zł
240Nakło Nad Notecią3 605 889,00 zł
241Sadki500 000,00 zł
242Szubin2 751 358,00 zł

powiat radziejowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
243Radziejów (gmina miejska)500 000,00 zł
244Bytoń500 000,00 zł
245Dobre578 149,00 zł
246Osięciny504 052,00 zł
247Piotrków Kujawski593 654,00 zł
248Radziejów500 000,00 zł
249Topólka500 000,00 zł

powiat rypiński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
250Rypin (gmina miejska)1 626 507,00 zł
251Brzuze973 484,00 zł
252Rogowo500 000,00 zł
253Rypin1 051 063,00 zł
254Skrwilno500 000,00 zł
255Wąpielsk1 132 947,00 zł

powiat sępoleński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
256Kamień Krajeński500 000,00 zł
257Sępólno Krajeńskie2 402 162,00 zł
258Sośno500 000,00 zł
259Więcbork1 176 232,00 zł

powiat świecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
260Bukowiec763 154,00 zł
261Dragacz981 567,00 zł
262Drzycim769 931,00 zł
263Jeżewo749 210,00 zł
264Lniano500 000,00 zł
265Nowe2 461 251,00 zł
266Osie768 900,00 zł
267Pruszcz1 086 721,00 zł
268Świecie5 285 989,00 zł
269Świekatowo943 795,00 zł
270Warlubie1 050 257,00 zł

powiat toruński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
271Chełmża (gmina miejska)3 422 330,00 zł
272Chełmża1 542 834,00 zł
273Czernikowo1 644 995,00 zł
274Lubicz2 923 806,00 zł
275Łubianka1 093 272,00 zł
276Łysomice2 915 221,00 zł
277Obrowo1 410 227,00 zł
278Wielka Nieszawka1 490 503,00 zł
279Zławieś Wielka2 231 621,00 zł

powiat tucholski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
280Cekcyn858 740,00 zł
281Gostycyn587 163,00 zł
282Kęsowo514 752,00 zł
283Lubiewo804 886,00 zł
284Śliwice762 621,00 zł
285Tuchola1 947 535,00 zł

powiat wąbrzeski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
286Wąbrzeźno (gmina miejska)1 537 762,00 zł
287Dębowa Łąka700 074,00 zł
288Książki1 055 563,00 zł
289Płużnica705 338,00 zł
290Ryńsk759 298,00 zł

powiat włocławski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
291Kowal (gmina miejska)500 000,00 zł
292Baruchowo625 706,00 zł
293Boniewo544 050,00 zł
294Brześć Kujawski3 879 186,00 zł
295Choceń1 513 844,00 zł
296Chodecz625 254,00 zł
297Fabianki1 044 622,00 zł
298Izbica Kujawska1 198 666,00 zł
299Kowal500 000,00 zł
300Lubanie500 000,00 zł
301Lubień Kujawski1 250 299,00 zł
302Lubraniec991 504,00 zł
303Włocławek1 306 713,00 zł

powiat żniński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
304Barcin584 013,00 zł
305Gąsawa678 740,00 zł
306Janowiec Wielkopolski606 465,00 zł
307Łabiszyn500 000,00 zł
308Rogowo1 085 810,00 zł
309Żnin2 303 381,00 zł

powiat m. Bydgoszcz

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
310Bydgoszcz63 305 038,00 zł

powiat m. Grudziądz

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
311Grudziądz8 425 916,00 zł

powiat m. Toruń

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
312Toruń29 249 138,00 zł

powiat m. Włocławek

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
313Włocławek12 149 779,00 zł

województwo lubelskie powiat bialski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
314Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)1 240 655,00 zł
315Terespol (gmina miejska)947 212,00 zł
316Biała Podlaska1 209 226,00 zł
317Drelów583 526,00 zł
318Janów Podlaski1 556 411,00 zł
319Kodeń668 406,00 zł
320Konstantynów500 000,00 zł
321Leśna Podlaska847 474,00 zł
322Łomazy1 297 483,00 zł
323Międzyrzec Podlaski1 874 308,00 zł
324Piszczac672 233,00 zł
325Rokitno500 000,00 zł
326Rossosz500 000,00 zł
327Sławatycze530 455,00 zł
328Sosnówka500 000,00 zł
329Terespol646 362,00 zł
330Tuczna581 975,00 zł
331Wisznice919 599,00 zł
332Zalesie866 279,00 zł

powiat biłgorajski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
333Biłgoraj (gmina miejska)4 607 799,00 zł
334Aleksandrów500 000,00 zł
335Biłgoraj2 428 149,00 zł
336Biszcza726 314,00 zł
337Frampol637 877,00 zł
338Goraj500 000,00 zł
339Józefów988 453,00 zł
340Księżpol1 918 459,00 zł
341Łukowa500 000,00 zł
342Obsza934 352,00 zł
343Potok Górny964 099,00 zł
344Tarnogród1 941 975,00 zł
345Tereszpol500 000,00 zł
346Turobin680 316,00 zł

powiat chełmski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
347Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)1 062 815,00 zł
348Białopole500 000,00 zł
349Chełm1 426 015,00 zł
350Dorohusk500 000,00 zł
351Dubienka500 000,00 zł
352Kamień750 207,00 zł
353Leśniowice1 763 271,00 zł
354Rejowiec Fabryczny888 892,00 zł
355Ruda-Huta1 092 935,00 zł
356Sawin500 000,00 zł
357Siedliszcze633 326,00 zł
358Wierzbica1 962 983,00 zł
359Wojsławice500 000,00 zł
360Żmudź500 000,00 zł
361Rejowiec782 455,00 zł

powiat hrubieszowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
362Hrubieszów (gmina miejska)5 129 909,00 zł
363Dołhobyczów1 153 856,00 zł
364Horodło500 000,00 zł
365Hrubieszów860 700,00 zł
366Mircze740 186,00 zł
367Trzeszczany500 000,00 zł
368Uchanie500 000,00 zł
369Werbkowice909 897,00 zł

powiat janowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
370Batorz500 000,00 zł
371Chrzanów500 000,00 zł
372Dzwola549 384,00 zł
373Godziszów607 539,00 zł
374Janów Lubelski2 192 600,00 zł
375Modliborzyce500 000,00 zł
376Potok Wielki500 000,00 zł

powiat krasnostawski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
377Krasnystaw (gmina miejska)2 950 463,00 zł
378Fajsławice500 000,00 zł
379Gorzków500 000,00 zł
380Izbica538 351,00 zł
381Krasnystaw863 188,00 zł
382Kraśniczyn500 000,00 zł
383Łopiennik Górny935 141,00 zł
384Rudnik576 662,00 zł
385Siennica Różana620 149,00 zł
386Żółkiewka1 010 065,00 zł

powiat kraśnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
387Kraśnik (gmina miejska)4 052 220,00 zł
388Annopol1 735 869,00 zł
389Dzierzkowice632 147,00 zł
390Gościeradów500 000,00 zł
391Kraśnik570 018,00 zł
392Szastarka500 000,00 zł
393Trzydnik Duży838 826,00 zł
394Urzędów843 202,00 zł
395Wilkołaz1 615 321,00 zł
396Zakrzówek804 715,00 zł

powiat lubartowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
397Lubartów (gmina miejska)4 740 575,00 zł
398Abramów693 017,00 zł
399Firlej869 189,00 zł
400Jeziorzany500 000,00 zł
401Kamionka1 481 844,00 zł
402Kock1 099 716,00 zł
403Lubartów2 293 238,00 zł
404Michów500 000,00 zł
405Niedźwiada855 277,00 zł
406Ostrów Lubelski1 453 928,00 zł
407Ostrówek500 000,00 zł
408Serniki1 181 941,00 zł
409Uścimów633 469,00 zł

powiat lubelski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
410Bełżyce1 772 429,00 zł
411Borzechów500 000,00 zł
412Bychawa1 060 495,00 zł
413Garbów1 950 955,00 zł
414Głusk2 714 801,00 zł
415Jabłonna2 066 546,00 zł
416Jastków2 287 340,00 zł
417Konopnica2 885 791,00 zł
418Krzczonów1 085 832,00 zł
419Niedrzwica Duża2 944 163,00 zł
420Niemce2 629 634,00 zł
421Strzyżewice2 308 411,00 zł
422Wojciechów500 000,00 zł
423Wólka3 840 858,00 zł
424Wysokie952 553,00 zł
425Zakrzew500 000,00 zł

powiat łęczyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
426Cyców1 293 998,00 zł
427Ludwin762 706,00 zł
428Łęczna1 528 893,00 zł
429Milejów2 281 195,00 zł
430Puchaczów1 167 067,00 zł
431Spiczyn589 534,00 zł

powiat łukowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
432Łuków (gmina miejska)2 667 139,00 zł
433Stoczek Łukowski (gmina miejska)500 000,00 zł
434Adamów990 390,00 zł
435Krzywda947 967,00 zł
436Łuków3 187 152,00 zł
437Serokomla500 000,00 zł
438Stanin1 445 908,00 zł
439Stoczek Łukowski655 608,00 zł
440Trzebieszów1 129 304,00 zł
441Wojcieszków960 844,00 zł
442Wola Mysłowska500 000,00 zł

powiat opolski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
443Chodel1 746 260,00 zł
444Józefów Nad Wisłą727 628,00 zł
445Karczmiska1 465 803,00 zł
446Łaziska500 000,00 zł
447Opole Lubelskie4 131 448,00 zł
448Poniatowa2 614 895,00 zł
449Wilków1 204 142,00 zł

powiat parczewski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
450Dębowa Kłoda702 798,00 zł
451Jabłoń799 605,00 zł
452Milanów505 143,00 zł
453Parczew1 132 763,00 zł
454Podedwórze500 000,00 zł
455Siemień500 000,00 zł
456Sosnowica749 412,00 zł

powiat puławski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
457Puławy (gmina miejska)11 241 135,00 zł
458Baranów912 997,00 zł
459Janowiec500 000,00 zł
460Kazimierz Dolny818 603,00 zł
461Końskowola1 690 221,00 zł
462Kurów1 210 484,00 zł
463Markuszów500 000,00 zł
464Nałęczów3 039 093,00 zł
465Puławy1 242 503,00 zł
466Wąwolnica618 162,00 zł
467Żyrzyn1 233 908,00 zł

powiat radzyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
468Radzyń Podlaski (gmina miejska)1 338 030,00 zł
469Borki1 829 833,00 zł
470Czemierniki814 036,00 zł
471Kąkolewnica667 685,00 zł
472Komarówka Podlaska750 694,00 zł
473Radzyń Podlaski1 458 279,00 zł
474Ulan-Majorat1 049 479,00 zł
475Wohyń500 000,00 zł

powiat rycki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
476Dęblin (gmina miejska)2 692 418,00 zł
477Kłoczew534 130,00 zł
478Nowodwór500 000,00 zł
479Ryki5 195 896,00 zł
480Stężyca500 000,00 zł
481Ułęż500 000,00 zł

powiat świdnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
482Świdnik (gmina miejska)14 624 898,00 zł
483Mełgiew1 662 997,00 zł
484Piaski1 613 538,00 zł
485Rybczewice1 582 925,00 zł
486Trawniki1 112 131,00 zł

powiat tomaszowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
487Tomaszów Lubelski (gmina miejska)3 638 569,00 zł
488Bełżec569 561,00 zł
489Jarczów500 000,00 zł
490Krynice747 090,00 zł
491Lubycza Królewska500 000,00 zł
492Łaszczów500 000,00 zł
493Rachanie521 204,00 zł
494Susiec1 190 332,00 zł
495Tarnawatka724 875,00 zł
496Telatyn910 850,00 zł
497Tomaszów Lubelski1 377 706,00 zł
498Tyszowce844 183,00 zł
499Ulhówek500 000,00 zł

powiat włodawski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
500Włodawa (gmina miejska)1 325 897,00 zł
501Hanna575 740,00 zł
502Hańsk1 024 242,00 zł
503Stary Brus500 000,00 zł
504Urszulin1 038 261,00 zł
505Włodawa796 616,00 zł
506Wola Uhruska914 535,00 zł
507Wyryki500 000,00 zł

powiat zamojski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
508Adamów500 000,00 zł
509Grabowiec500 000,00 zł
510Komarów-Osada500 000,00 zł
511Krasnobród979 917,00 zł
512Łabunie652 151,00 zł
513Miączyn617 653,00 zł
514Nielisz647 044,00 zł
515Radecznica1 751 411,00 zł
516Sitno515 866,00 zł
517Skierbieszów1 114 568,00 zł
518Stary Zamość1 548 869,00 zł
519Sułów500 000,00 zł
520Szczebrzeszyn1 134 221,00 zł
521Zamość1 993 989,00 zł
522Zwierzyniec1 018 251,00 zł

powiat m. Biała Podlaska

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
523Biała Podlaska10 907 366,00 zł

powiat m. Chełm

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
524Chełm12 327 769,00 zł

powiat m. Lublin

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
525Lublin35 738 303,00 zł

powiat m. Zamość

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
526Zamość9 495 859,00 zł

lubuskie powiat gorzowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
527Kostrzyn Nad Odrą (gmina miejska)1 770 839,00 zł
528Bogdaniec669 956,00 zł
529Deszczno1 367 941,00 zł
530Kłodawa1 705 369,00 zł
531Lubiszyn722 043,00 zł
532Santok1 333 384,00 zł
533Witnica1 068 099,00 zł

powiat krośnieński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
534Gubin (gmina miejska)1 042 772,00 zł
535Bobrowice932 511,00 zł
536Bytnica500 000,00 zł
537Dąbie500 000,00 zł
538Gubin523 203,00 zł
539Krosno Odrzańskie2 108 204,00 zł
540Maszewo500 000,00 zł

powiat międzyrzecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
541Bledzew500 000,00 zł
542Międzyrzecz2 765 846,00 zł
543Przytoczna538 751,00 zł
544Pszczew500 000,00 zł
545Skwierzyna525 614,00 zł
546Trzciel1 005 292,00 zł

powiat nowosolski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
547Nowa Sól (gmina miejska)10 064 660,00 zł
548Bytom Odrzański1 453 793,00 zł
549Kolsko500 000,00 zł
550Kożuchów1 455 963,00 zł
551Nowa Sól1 439 453,00 zł
552Nowe Miasteczko500 000,00 zł
553Otyń726 233,00 zł
554Siedlisko500 000,00 zł

powiat słubicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
555Cybinka500 000,00 zł
556Górzyca500 000,00 zł
557Ośno Lubuskie1 514 412,00 zł
558Rzepin1 609 710,00 zł
559Słubice2 911 971,00 zł

powiat strzelecko-drezdenecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
560Dobiegniew1 700 130,00 zł
561Drezdenko1 173 846,00 zł
562Stare Kurowo500 000,00 zł
563Strzelce Krajeńskie1 267 589,00 zł
564Zwierzyn500 000,00 zł

powiat sulęciński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
565Krzeszyce667 234,00 zł
566Lubniewice500 000,00 zł
567Słońsk1 308 509,00 zł
568Sulęcin3 931 265,00 zł
569Torzym1 408 148,00 zł

powiat świebodziński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
570Lubrza500 000,00 zł
571Łagów689 993,00 zł
572Skąpe970 206,00 zł
573Szczaniec853 501,00 zł
574Świebodzin4 187 803,00 zł
575Zbąszynek2 007 488,00 zł

powiat zielonogórski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
576Babimost500 000,00 zł
577Bojadła500 000,00 zł
578Czerwieńsk500 000,00 zł
579Kargowa500 000,00 zł
580Nowogród Bobrzański1 410 767,00 zł
581Sulechów2 255 735,00 zł
582Świdnica1 426 375,00 zł
583Trzebiechów520 822,00 zł
584Zabór1 102 094,00 zł

powiat żagański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
585Gozdnica (gmina miejska)500 000,00 zł
586Żagań (gmina miejska)1 762 151,00 zł
587Brzeźnica500 000,00 zł
588Iłowa500 000,00 zł
589Małomice500 000,00 zł
590Niegosławice1 269 419,00 zł
591Szprotawa537 946,00 zł
592Wymiarki500 000,00 zł
593Żagań500 000,00 zł

powiat żarski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
594Łęknica (gmina miejska)521 478,00 zł
595Żary (gmina miejska)4 123 791,00 zł
596Brody500 000,00 zł
597Jasień503 851,00 zł
598Lipinki Łużyckie913 433,00 zł
599Lubsko500 000,00 zł
600Przewóz500 000,00 zł
601Trzebiel500 000,00 zł
602Tuplice797 751,00 zł
603Żary1 184 847,00 zł

powiat wschowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
604Sława1 675 904,00 zł
605Szlichtyngowa500 000,00 zł
606Wschowa929 152,00 zł

powiat m. Gorzów Wielkopolski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
607Gorzów Wielkopolski29 029 138,00 zł

powiat m. Zielona Góra

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
608Zielona Góra15 883 501,00 zł

łódzkie powiat bełchatowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
609Bełchatów (gmina miejska)3 876 858,00 zł
610Bełchatów1 181 346,00 zł
611Drużbice686 690,00 zł
612Kleszczów2 179 001,00 zł
613Kluki719 245,00 zł
614Rusiec500 000,00 zł
615Szczerców1 587 775,00 zł
616Zelów771 331,00 zł

powiat kutnowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
617Kutno (gmina miejska)8 137 676,00 zł
618Bedlno887 242,00 zł
619Dąbrowice500 000,00 zł
620Krośniewice578 006,00 zł
621Krzyżanów580 261,00 zł
622Kutno795 836,00 zł
623Łanięta500 000,00 zł
624Nowe Ostrowy500 000,00 zł
625Oporów500 000,00 zł
626Strzelce1 243 457,00 zł
627Żychlin500 000,00 zł

powiat łaski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
628Buczek587 024,00 zł
629Łask2 591 434,00 zł
630Sędziejowice1 051 050,00 zł
631Widawa823 048,00 zł
632Wodzierady910 774,00 zł

powiat łęczycki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
633Łęczyca (gmina miejska)642 371,00 zł
634Daszyna1 039 563,00 zł
635Góra Św. Małgorzaty707 972,00 zł
636Grabów500 000,00 zł
637Łęczyca1 368 803,00 zł
638Piątek640 716,00 zł
639Świnice Warckie500 000,00 zł
640Witonia500 000,00 zł

powiat łowicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
641Łowicz (gmina miejska)7 920 429,00 zł
642Bielawy500 000,00 zł
643Chąśno500 000,00 zł
644Domaniewice581 587,00 zł
645Kiernozia500 000,00 zł
646Kocierzew Południowy500 000,00 zł
647Łowicz1 272 464,00 zł
648Łyszkowice691 569,00 zł
649Nieborów915 969,00 zł
650Zduny500 000,00 zł

powiat łódzki wschodni

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
651Andrespol3 225 756,00 zł
652Brojce1 297 021,00 zł
653Koluszki5 028 456,00 zł
654Nowosolna753 315,00 zł
655Rzgów1 739 029,00 zł
656Tuszyn1 876 189,00 zł

powiat opoczyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
657Białaczów612 945,00 zł
658Drzewica500 000,00 zł
659Mniszków604 832,00 zł
660Opoczno3 405 787,00 zł
661Paradyż1 408 481,00 zł
662Poświętne500 000,00 zł
663Sławno500 000,00 zł
664Żarnów1 480 173,00 zł

powiat pabianicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
665Konstantynów Łódzki (gmina miejska)893 611,00 zł
666Pabianice (gmina miejska)18 330 289,00 zł
667Dłutów624 457,00 zł
668Dobroń1 327 072,00 zł
669Ksawerów1 914 187,00 zł
670Lutomiersk613 523,00 zł
671Pabianice500 000,00 zł

powiat pąjęczański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
672Działoszyn500 000,00 zł
673Kiełczygłów500 000,00 zł
674Nowa Brzeźnica500 000,00 zł
675Pajęczno1 794 274,00 zł
676Rząśnia1 888 192,00 zł
677Siemkowice500 000,00 zł
678Strzelce Wielkie500 000,00 zł
679Sulmierzyce1 249 426,00 zł

powiat piotrkowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
680Aleksandrów500 000,00 zł
681Czarnocin500 000,00 zł
682Gorzkowice500 000,00 zł
683Grabica500 000,00 zł
684Łęki Szlacheckie500 000,00 zł
685Moszczenica2 368 858,00 zł
686Ręczno500 000,00 zł
687Rozprza1 028 204,00 zł
688Sulejów2 654 195,00 zł
689Wola Krzysztoporska1 160 709,00 zł
690Wolbórz1 468 304,00 zł

powiat poddębicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
691Dalików765 892,00 zł
692Pęczniew500 000,00 zł
693Poddębice6 867 840,00 zł
694Uniejów2 677 016,00 zł
695Wartkowice1 940 406,00 zł
696Zadzim629 351,00 zł

powiat radomszczański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
697Radomsko (gmina miejska)5 335 970,00 zł
698Dobryszyce876 294,00 zł
699Gidle500 000,00 zł
700Gomunice1 027 929,00 zł
701Kamieńsk1 287 737,00 zł
702Kobiele Wielkie587 002,00 zł
703Kodrąb500 000,00 zł
704Lgota Wielka758 344,00 zł
705Ładzice547 531,00 zł
706Masłowice802 887,00 zł
707Przedbórz1 102 294,00 zł
708Radomsko500 000,00 zł
709Wielgomłyny500 000,00 zł
710Żytno728 745,00 zł

powiat rawski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
711Rawa Mazowiecka (gmina miejska)3 028 449,00 zł
712Biała Rawska1 547 656,00 zł
713Cielądz800 715,00 zł
714Rawa Mazowiecka1 084 360,00 zł
715Regnów500 000,00 zł
716Sadkowice500 000,00 zł

powiat sieradzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
717Sieradz (gmina miejska)2 924 242,00 zł
718Błaszki894 244,00 zł
719Brąszewice500 000,00 zł
720Brzeźnio571 756,00 zł
721Burzenin915 194,00 zł
722Goszczanów500 000,00 zł
723Klonowa554 459,00 zł
724Sieradz1 656 900,00 zł
725Warta541 103,00 zł
726Wróblew500 000,00 zł
727Złoczew500 000,00 zł

powiat skierniewicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
728Bolimów970 628,00 zł
729Głuchów500 000,00 zł
730Godzianów615 508,00 zł
731Kowiesy566 870,00 zł
732Lipce Reymontowskie746 403,00 zł
733Maków1 866 040,00 zł
734Nowy Kawęczyn500 000,00 zł
735Skierniewice1 072 720,00 zł
736Słupia500 000,00 zł

powiat tomaszowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
737Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)5 029 728,00 zł
738Będków500 000,00 zł
739Budziszewice500 000,00 zł
740Czerniewice1 131 291,00 zł
741Inowłódz1 286 498,00 zł
742Lubochnia2 636 373,00 zł
743Rokiciny837 925,00 zł
744Rzeczyca1 424 455,00 zł
745Tomaszów Mazowiecki3 042 730,00 zł
746Ujazd1 996 080,00 zł
747Żelechlinek775 872,00 zł

powiat wieluński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
748Biała1 264 866,00 zł
749Czarnożyły500 000,00 zł
750Konopnica500 000,00 zł
751Mokrsko503 857,00 zł
752Osjaków500 000,00 zł
753Ostrówek500 000,00 zł
754Pątnów500 000,00 zł
755Skomlin643 781,00 zł
756Wieluń5 353 795,00 zł
757Wierzchlas903 518,00 zł

powiat wieruszowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
758Bolesławiec500 000,00 zł
759Czastary500 000,00 zł
760Galewice1 061 240,00 zł
761Lututów500 000,00 zł
762Łubnice500 000,00 zł
763Sokolniki500 000,00 zł
764Wieruszów1 415 032,00 zł

powiat zduńskowolski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
765Zduńska Wola (gmina miejska)4 387 385,00 zł
766Szadek500 000,00 zł
767Zapolice500 000,00 zł
768Zduńska Wola735 935,00 zł

powiat zgierski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
769Głowno (gmina miejska)630 295,00 zł
770Ozorków (gmina miejska)3 208 680,00 zł
771Zgierz (gmina miejska)9 322 756,00 zł
772Aleksandrów Łódzki4 120 625,00 zł
773Głowno625 898,00 zł
774Ozorków500 000,00 zł
775Parzęczew500 000,00 zł
776Stryków2 501 625,00 zł
777Zgierz1 457 596,00 zł

powiat brzeziński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
778Brzeziny (gmina miejska)2 373 449,00 zł
779Brzeziny715 173,00 zł
780Dmosin500 000,00 zł
781Jeżów500 000,00 zł
782Rogów570 944,00 zł

powiat m. Łódź

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
783Łódź93 500 000,00 zł

powiat m. Piotrków Trybunalski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
784Piotrków Trybunalski8 544 636,00 zł

powiat m. Skierniewice

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
785Skierniewice7 375 722,00 zł

małopolskie powiat bocheński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
786Bochnia (gmina miejska)3 620 604,00 zł
787Bochnia2 493 903,00 zł
788Drwinia1 798 914,00 zł
789Lipnica Murowana1 256 429,00 zł
790Łapanów500 000,00 zł
791Nowy Wiśnicz1 384 878,00 zł
792Rzezawa1 537 735,00 zł
793Trzciana817 252,00 zł
794Żegocina500 000,00 zł

powiat brzeski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
795Borzęcin606 522,00 zł
796Brzesko2 354 187,00 zł
797Czchów1 050 980,00 zł
798Dębno2 177 287,00 zł
799Gnojnik2 182 383,00 zł
800Iwkowa1 045 875,00 zł
801Szczurowa1 956 299,00 zł

powiat chrzanowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
802Alwernia920 379,00 zł
803Babice663 265,00 zł
804Chrzanów3 711 735,00 zł
805Libiąż2 175 574,00 zł
806Trzebinia2 051 035,00 zł

powiat dąbrowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
807Bolesław500 000,00 zł
808Dąbrowa Tarnowska1 519 759,00 zł
809Gręboszów710 893,00 zł
810Mędrzechów500 000,00 zł
811Olesno551 505,00 zł
812Radgoszcz500 000,00 zł
813Szczucin1 358 377,00 zł

powiat gorlicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
814Gorlice (gmina miejska)5 503 934,00 zł
815Biecz2 174 933,00 zł
816Bobowa2 185 078,00 zł
817Gorlice1 947 413,00 zł
818Lipinki1 531 854,00 zł
819Łużna1 249 175,00 zł
820Moszczenica1 421 032,00 zł
821Ropa1 019 707,00 zł
822Sękowa2 130 988,00 zł
823Uście Gorlickie958 548,00 zł

powiat krakowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
824Czernichów2 107 672,00 zł
825Igołomia-Wawrzeńczyce1 240 282,00 zł
826Iwanowice1 877 174,00 zł
827Jerzmanowice-Przeginia2 770 607,00 zł
828Kocmyrzów-Luborzyca4 584 736,00 zł
829Krzeszowice3 194 123,00 zł
830Liszki1 937 624,00 zł
831Michałowice1 701 035,00 zł
832Mogilany1 703 835,00 zł
833Skała1 585 550,00 zł
834Skawina8 359 285,00 zł
835Słomniki4 130 328,00 zł
836Sułoszowa887 427,00 zł
837Świątniki Górne1 835 609,00 zł
838Wielka Wieś2 037 803,00 zł
839Zabierzów4 018 031,00 zł
840Zielonki5 120 078,00 zł

powiat limanowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
841Limanowa (gmina miejska)3 038 997,00 zł
842Mszana Dolna (gmina miejska)1 009 393,00 zł
843Dobra1 159 149,00 zł
844Jodłownik1 655 833,00 zł
845Kamienica1 278 459,00 zł
846Laskowa500 000,00 zł
847Limanowa2 548 744,00 zł
848Łukowica1 199 223,00 zł
849Mszana Dolna2 603 945,00 zł
850Niedźwiedź1 164 625,00 zł
851Słopnice772 236,00 zł
852Tymbark500 000,00 zł

powiat miechowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
853Charsznica1 799 636,00 zł
854Gołcza813 035,00 zł
855Kozłów584 043,00 zł
856Książ Wielki1 214 160,00 zł
857Miechów5 000 611,00 zł
858Racławice500 000,00 zł
859Słaboszów626 706,00 zł

powiat myślenicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
860Dobczyce4 150 003,00 zł
861Lubień500 000,00 zł
862Myślenice5 518 743,00 zł
863Pcim974 072,00 zł
864Raciechowice500 000,00 zł
865Siepraw1 801 936,00 zł
866Sułkowice611 653,00 zł
867Tokarnia920 549,00 zł
868Wiśniowa1 770 796,00 zł

powiat nowosądecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
869Grybów (gmina miejska)831 710,00 zł
870Chełmiec3 323 656,00 zł
871Gródek Nad Dunajcem675 403,00 zł
872Grybów3 779 832,00 zł
873Kamionka Wielka1 221 634,00 zł
874Korzenna2 723 302,00 zł
875Krynica-Zdrój2 220 138,00 zł
876Łabowa500 000,00 zł
877Łącko2 445 196,00 zł
878Łososina Dolna1 108 629,00 zł
879Muszyna3 081 482,00 zł
880Nawojowa668 185,00 zł
881Piwniczna-Zdrój1 601 357,00 zł
882Podegrodzie982 806,00 zł
883Rytro500 000,00 zł
884Stary Sącz6 701 520,00 zł

powiat nowotarski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
885Nowy Targ (gmina miejska)7 988 242,00 zł
886Szczawnica500 000,00 zł
887Czarny Dunajec1 603 105,00 zł
888Czorsztyn1 129 098,00 zł
889Jabłonka968 044,00 zł
890Krościenko Nad Dunajcem2 126 274,00 zł
891Lipnica Wielka500 000,00 zł
892Łapsze Niżne2 041 885,00 zł
893Nowy Targ5 759 327,00 zł
894Ochotnica Dolna1 987 301,00 zł
895Raba Wyżna925 896,00 zł
896Rabka-Zdrój2 763 972,00 zł
897Spytkowice500 000,00 zł
898Szaflary3 882 472,00 zł

powiat olkuski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
899Bukowno (gmina miejska)1 433 193,00 zł
900Bolesław972 166,00 zł
901Klucze2 314 757,00 zł
902Olkusz5 177 078,00 zł
903Trzyciąż713 053,00 zł
904Wolbrom4 351 870,00 zł

powiat oświęcimski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
905Oświęcim (gmina miejska)3 607 157,00 zł
906Brzeszcze4 495 583,00 zł
907Chełmek1 737 388,00 zł
908Kęty2 582 938,00 zł
909Osiek500 000,00 zł
910Oświęcim1 125 376,00 zł
911Polanka Wielka821 362,00 zł
912Przeciszów2 487 600,00 zł
913Zator1 972 221,00 zł

powiat proszowicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
914Koniusza1 227 386,00 zł
915Koszyce964 672,00 zł
916Nowe Brzesko698 194,00 zł
917Pałecznica1 280 985,00 zł
918Proszowice4 297 584,00 zł
919Radziemice500 000,00 zł

powiat suski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
920Jordanów (gmina miejska)2 337 684,00 zł
921Sucha Beskidzka (gmina miejska)3 100 555,00 zł
922Budzów819 486,00 zł
923Bystra-Sidzina500 000,00 zł
924Jordanów778 299,00 zł
925Maków Podhalański964 651,00 zł
926Stryszawa595 522,00 zł
927Zawoja1 100 092,00 zł
928Zembrzyce500 000,00 zł

powiat tarnowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
929Ciężkowice3 392 360,00 zł
930Gromnik826 437,00 zł
931Lisia Góra1 233 317,00 zł
932Pleśna565 450,00 zł
933Radłów980 291,00 zł
934Ryglice1 661 461,00 zł
935Rzepiennik Strzyżewski984 356,00 zł
936Skrzyszów1 727 737,00 zł
937Tarnów1 323 107,00 zł
938Tuchów1 337 854,00 zł
939Wierzchosławice971 297,00 zł
940Wietrzychowice500 000,00 zł
941Wojnicz1 278 374,00 zł
942Zakliczyn1 611 868,00 zł
943Żabno1 338 396,00 zł
944Szerzyny974 410,00 zł

powiat tatrzański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
945Zakopane (gmina miejska)4 198 431,00 zł
946Biały Dunajec631 272,00 zł
947Bukowina Tatrzańska1 130 823,00 zł
948Kościelisko2 677 649,00 zł
949Poronin1 359 921,00 zł

powiat wadowicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
950Andrychów2 044 195,00 zł
951Brzeźnica1 425 913,00 zł
952Kalwaria Zebrzydowska922 436,00 zł
953Lanckorona734 451,00 zł
954Mucharz500 000,00 zł
955Spytkowice1 111 728,00 zł
956Stryszów1 475 160,00 zł
957Tomice500 000,00 zł
958Wadowice6 327 866,00 zł
959Wieprz797 484,00 zł

powiat wielicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
960Biskupice1 242 861,00 zł
961Gdów1 420 299,00 zł
962Kłaj3 352 774,00 zł
963Niepołomice6 383 627,00 zł
964Wieliczka9 506 754,00 zł

powiat m. Kraków

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
965Kraków93 500 000,00 zł

powiat m. Nowy Sącz

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
966Nowy Sącz6 900 129,00 zł

powiat m. Tarnów

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
967Tarnów9 420 461,00 zł

województwo mazowieckie powiat białobrzeski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
968Białobrzegi2 408 167,00 zł
969Promna534 184,00 zł
970Radzanów500 000,00 zł
971Stara Błotnica500 000,00 zł
972Stromiec500 000,00 zł
973Wyśmierzyce500 000,00 zł

powiat ciechanowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
974Ciechanów (gmina miejska)3 359 279,00 zł
975Ciechanów1 000 469,00 zł
976Glinojeck1 231 600,00 zł
977Gołymin-Ośrodek500 000,00 zł
978Grudusk500 000,00 zł
979Ojrzeń1 061 835,00 zł
980Opinogóra Górna643 431,00 zł
981Regimin500 000,00 zł
982Sońsk542 910,00 zł

powiat garwoliński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
983Garwolin (gmina miejska)605 561,00 zł
984Łaskarzew (gmina miejska)500 000,00 zł
985Borowie972 236,00 zł
986Garwolin1 386 241,00 zł
987Górzno762 146,00 zł
988Łaskarzew500 000,00 zł
989Maciejowice603 631,00 zł
990Miastków Kościelny894 609,00 zł
991Parysów612 046,00 zł
992Pilawa1 461 698,00 zł
993Sobolew858 100,00 zł
994Trojanów540 198,00 zł
995Wilga500 000,00 zł
996Żelechów526 799,00 zł

powiat gostyniński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
997Gostynin (gmina miejska)1 152 344,00 zł
998Gostynin1 134 313,00 zł
999Pacyna500 000,00 zł
1000Sanniki742 642,00 zł
1001Szczawin Kościelny500 000,00 zł

powiat grodziski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1002Milanówek (gmina miejska)1 619 593,00 zł
1003Podkowa Leśna (gmina miejska)873 610,00 zł
1004Baranów500 000,00 zł
1005Grodzisk Mazowiecki8 134 499,00 zł
1006Jaktorów2 091 934,00 zł
1007Żabia Wola500 000,00 zł

powiat grójecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1008Belsk Duży623 023,00 zł
1009Błędów500 000,00 zł
1010Chynów661 525,00 zł
1011Goszczyn500 000,00 zł
1012Grójec3 061 606,00 zł
1013Jasieniec500 000,00 zł
1014Mogielnica500 000,00 zł
1015Nowe Miasto N. Pilicą500 000,00 zł
1016Pniewy500 000,00 zł
1017Warka |1 289 160,00 zł

powiat kozienicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1018Garbatka-Letnisko765 010,00 zł
1019Głowaczów500 000,00 zł
1020Gniewoszów500 000,00 zł
1021Grabów N. Pilicą500 000,00 zł
1022Kozienice3 263 159,00 zł
1023Magnuszew1 025 521,00 zł
1024Sieciechów500 000,00 zł

powiat legionowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1025Legionowo (gmina miejska)4 354 703,00 zł
1026Jabłonna5 991 033,00 zł
1027Nieporęt1 444 533,00 zł
1028Serock2 305 827,00 zł
1029Wieliszew1 802 368,00 zł

powiat lipski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1030Chotcza500 000,00 zł
1031Ciepielów1 039 964,00 zł
1032Lipsko521 889,00 zł
1033Rzeczniów1 581 598,00 zł
1034Sienno767 770,00 zł
1035Solec Nad Wisłą603 180,00 zł

powiat łosicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1036Huszlew500 000,00 zł
1037Łosice500 000,00 zł
1038Olszanka500 000,00 zł
1039Platerów500 000,00 zł
1040Sarnaki500 000,00 zł
1041Stara Kornica1 141 355,00 zł

powiat makowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1042Maków Mazowiecki (gmina miejska)1 029 233,00 zł
1043Czerwonka500 000,00 zł
1044Karniewo500 000,00 zł
1045Krasnosielc500 000,00 zł
1046Młynarze500 000,00 zł
1047Płoniawy-Bramura500 000,00 zł
1048Różan549 808,00 zł
1049Rzewnie500 000,00 zł
1050Sypniewo500 000,00 zł
1051Szelków780 097,00 zł

powiat miński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1052Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)3 539 246,00 zł
1053Cegłów900 537,00 zł
1054Dębe Wielkie1 025 530,00 zł
1055Dobre625 158,00 zł
1056Halinów3 422 972,00 zł
1057Jakubów500 000,00 zł
1058Kałuszyn500 000,00 zł
1059Latowicz1 327 548,00 zł
1060Mińsk Mazowiecki1 677 929,00 zł
1061Mrozy1 536 192,00 zł
1062Siennica1 232 779,00 zł
1063Stanisławów963 520,00 zł
1064Sulejówek (gmina miejska)2 766 450,00 zł

powiat mławski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1065Mława (gmina miejska)2 619 300,00 zł
1066Dzierzgowo500 000,00 zł
1067Lipowiec Kościelny500 000,00 zł
1068Radzanów500 000,00 zł
1069Strzegowo1 278 910,00 zł
1070Stupsk500 000,00 zł
1071Szreńsk500 000,00 zł
1072Szydłowo500 000,00 zł
1073Wieczfnia Kościelna500 000,00 zł
1074Wiśniewo500 000,00 zł

powiat nowodworski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1075Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska)3 383 449,00 zł
1076Czosnów694 482,00 zł
1077Leoncin500 000,00 zł
1078Nasielsk2 313 795,00 zł
1079Pomiechówek946 327,00 zł
1080Zakroczym500 000,00 zł

powiat ostrołęcki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1081Baranowo1 112 296,00 zł
1082Czarnia1 235 710,00 zł
1083Czerwin500 000,00 zł
1084Goworowo1 173 264,00 zł
1085Kadzidło1 175 773,00 zł
1086Lelis1 242 508,00 zł
1087Łyse1 825 196,00 zł
1088Myszyniec3 818 388,00 zł
1089Olszewo-Borki1 300 898,00 zł
1090Rzekuń2 265 153,00 zł
1091Troszyn1 706 048,00 zł

powiat ostrowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1092Ostrów Mazowiecka (gmina miejska)7 266 901,00 zł
1093Andrzejewo500 000,00 zł
1094Boguty-Pianki500 000,00 zł
1095Brok541 392,00 zł
1096Małkinia Górna1 780 029,00 zł
1097Nur500 000,00 zł
1098Ostrów Mazowiecka928 539,00 zł
1099Stary Lubotyń500 000,00 zł
1100Szulborze Wielkie500 000,00 zł
1101Wąsewo647 920,00 zł
1102Zaręby Kościelne500 000,00 zł

powiat otwocki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1103Józefów (gmina miejska)2 318 913,00 zł
1104Otwock (gmina miejska)4 377 524,00 zł
1105Celestynów2 239 737,00 zł
1106Karczew1 437 336,00 zł
1107Kołbiel527 156,00 zł
1108Osieck500 000,00 zł
1109Sobienie-Jeziory500 000,00 zł
1110Wiązowna2 174 992,00 zł

powiat piaseczyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1111Góra Kalwaria2 204 962,00 zł
1112Konstancin-Jeziorna2 724 942,00 zł
1113Lesznowola3 038 129,00 zł
1114Piaseczno10 666 311,00 zł
1115Prażmów996 789,00 zł
1116Tarczyn712 039,00 zł

powiat płocki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1117Bielsk583 746,00 zł
1118Bodzanów547 058,00 zł
1119Brudzeń Duży500 000,00 zł
1120Bulkowo500 000,00 zł
1121Drobin618 857,00 zł
1122Gąbin511 434,00 zł
1123Łąck500 000,00 zł
1124Mała Wieś500 000,00 zł
1125Nowy Duninów500 000,00 zł
1126Radzanowo500 000,00 zł
1127Słubice500 000,00 zł
1128Słupno954 319,00 zł
1129Stara Biała1 504 102,00 zł
1130Staroźreby1 189 669,00 zł
1131Wyszogród500 000,00 zł

powiat płoński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1132Płońsk (gmina miejska)4 735 383,00 zł
1133Raciąż (gmina miejska)718 379,00 zł
1134Baboszewo1 168 072,00 zł
1135Czerwińsk Nad Wisłą500 000,00 zł
1136Dzierzążnia500 000,00 zł
1137Joniec500 000,00 zł
1138Naruszewo603 905,00 zł
1139Nowe Miasto1 450 573,00 zł
1140Płońsk500 000,00 zł
1141Raciąż1 303 647,00 zł
1142Sochocin500 000,00 zł
1143Załuski590 721,00 zł

powiat pruszkowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1144Piastów (gmina miejska)3 478 286,00 zł
1145Pruszków (gmina miejska)12 608 462,00 zł
1146Brwinów4 178 215,00 zł
1147Michałowice2 752 575,00 zł
1148Nadarzyn1 495 127,00 zł
1149Raszyn1 539 946,00 zł

powiat przasnyski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1150Przasnysz (gmina miejska)733 610,00 zł
1151Chorzele2 034 592,00 zł
1152Czernice Borowe500 000,00 zł
1153Jednorożec500 000,00 zł
1154Krasne500 000,00 zł
1155Krzynowłoga Mała500 000,00 zł
1156Przasnysz1 699 099,00 zł

powiat przysuski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1157Borkowice500 000,00 zł
1158Gielniów500 000,00 zł
1159Klwów500 000,00 zł
1160Odrzywół500 000,00 zł
1161Potworów500 000,00 zł
1162Przysucha631 851,00 zł
1163Rusinów500 000,00 zł
1164Wieniawa500 000,00 zł

powiat pułtuski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1165Gzy500 000,00 zł
1166Obryte627 679,00 zł
1167Pokrzywnica1 110 734,00 zł
1168Pułtusk3 277 615,00 zł
1169Świercze500 000,00 zł
1170Winnica730 427,00 zł
1171Zatory500 000,00 zł

powiat radomski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1172Pionki (gmina miejska)2 132 487,00 zł
1173Gózd891 067,00 zł
1174Iłża811 083,00 zł
1175Jastrzębia1 283 660,00 zł
1176Jedlińsk1 346 393,00 zł
1177Jedlnia-Letnisko811 140,00 zł
1178Kowala500 000,00 zł
1179Pionki1 200 542,00 zł
1180Przytyk500 000,00 zł
1181Skaryszew1 455 906,00 zł
1182Wierzbica500 000,00 zł
1183Wolanów500 000,00 zł
1184Zakrzew |1 666 742,00 zł

powiat siedlecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1185Domanice500 000,00 zł
1186Korczew687 594,00 zł
1187Kotuń930 358,00 zł
1188Mokobody510 705,00 zł
1189Mordy500 000,00 zł
1190Paprotnia556 484,00 zł
1191Przesmyki567 272,00 zł
1192Siedlce1 917 000,00 zł
1193Skórzec1 165 531,00 zł
1194Suchożebry500 000,00 zł
1195Wiśniew1 056 491,00 zł
1196Wodynie642 670,00 zł
1197Zbuczyn1 123 461,00 zł

powiat sierpecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1198Sierpc (gmina miejska)815 428,00 zł
1199Gozdowo500 000,00 zł
1200Mochowo677 651,00 zł
1201Rościszewo500 000,00 zł
1202Sierpc500 000,00 zł
1203Szczutowo570 176,00 zł
1204Zawidz500 000,00 zł

powiat sochaczewski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1205Sochaczew (gmina miejska)4 468 321,00 zł
1206Brochów500 000,00 zł
1207Iłów500 000,00 zł
1208Młodzieszyn500 000,00 zł
1209Nowa Sucha738 721,00 zł
1210Rybno845 109,00 zł
1211Sochaczew2 092 477,00 zł
1212Teresin2 246 707,00 zł

powiat sokołowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1213Sokołów Podlaski (gmina miejska)1 393 109,00 zł
1214Bielany954 281,00 zł
1215Ceranów500 000,00 zł
1216Jabłonna Lacka1 281 746,00 zł
1217Kosów Lacki695 361,00 zł
1218Repki1 206 821,00 zł
1219Sabnie500 000,00 zł
1220Sokołów Podlaski1 221 157,00 zł
1221Sterdyń500 000,00 zł

powiat szydłowiecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1222Chlewiska500 000,00 zł
1223Jastrząb500 000,00 zł
1224Mirów592 591,00 zł
1225Orońsko500 000,00 zł
1226Szydłowiec1 606 152,00 zł

powiat warszawski zachodni

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1227Błonie1 883 588,00 zł
1228Izabelin1 537 793,00 zł
1229Kampinos620 413,00 zł
1230Leszno1 024 791,00 zł
1231Łomianki3 773 422,00 zł
1232Ożarów Mazowiecki1 300 443,00 zł
1233Stare Babice2 228 704,00 zł

powiat węgrowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1234Węgrów (gmina miejska)1 970 596,00 zł
1235Grębków500 000,00 zł
1236Korytnica500 000,00 zł
1237Liw1 147 791,00 zł
1238Łochów1 550 221,00 zł
1239Miedzna500 000,00 zł
1240Sadowne752 072,00 zł
1241Stoczek500 000,00 zł
1242Wierzbno500 000,00 zł

powiat wołomiński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1243Kobyłka (gmina miejska)3 033 166,00 zł
1244Marki (gmina miejska)3 122 730,00 zł
1245Ząbki (gmina miejska)6 302 028,00 zł
1246Zielonka (gmina miejska)2 444 376,00 zł
1247Dąbrówka743 959,00 zł
1248Jadów816 725,00 zł
1249Klembów1 656 620,00 zł
1250Poświętne500 000,00 zł
1251Radzymin3 126 568,00 zł
1252Strachówka500 000,00 zł
1253Tłuszcz3 502 610,00 zł
1254Wołomin3 413 941,00 zł

powiat wyszkowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1255Brańszczyk1 834 659,00 zł
1256Długosiodło1 338 960,00 zł
1257Rząśnik566 969,00 zł
1258Somianka500 000,00 zł
1259Wyszków2 260 323,00 zł
1260Zabrodzie500 000,00 zł

powiat zwoleński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1261Kazanów500 000,00 zł
1262Policzna500 000,00 zł
1263Przyłęk780 798,00 zł
1264Tczów500 000,00 zł
1265Zwoleń841 444,00 zł

powiat żuromiński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1266Bieżuń500 000,00 zł
1267Kuczbork-Osada500 000,00 zł
1268Lubowidz632 124,00 zł
1269Lutocin500 000,00 zł
1270Siemiątkowo500 000,00 zł
1271Żuromin500 000,00 zł

powiat żyrardowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1272Żyrardów (gmina miejska)8 380 057,00 zł
1273Mszczonów1 152 319,00 zł
1274Puszcza Mariańska936 215,00 zł
1275Radziejowice500 000,00 zł
1276Wiskitki657 552,00 zł

powiat m. Ostrołęka

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1277Ostrołęka4 246 387,00 zł

powiat m. Płock

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1278Płock15 840 052,00 zł

powiat m. Radom

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1279Radom22 388 185,00 zł

powiat m. Siedlce

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1280Siedlce2 771 865,00 zł

powiat m.st. Warszawa

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1281m.st. Warszawa93 500 000,00 zł

województwo opolskie powiat brzeski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1282Brzeg (gmina miejska)2 859 116,00 zł
1283Skarbimierz2 173 797,00 zł
1284Grodków1 213 314,00 zł
1285Lewin Brzeski908 581,00 zł
1286Lubsza607 580,00 zł
1287Olszanka500 000,00 zł

powiat głubczycki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1288Baborów500 000,00 zł
1289Branice500 000,00 zł
1290Głubczyce1 152 754,00 zł
1291Kietrz500 000,00 zł

powiat kędzierzyńsko-kozielski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1292Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska)4 559 155,00 zł
1293Bierawa500 000,00 zł
1294Cisek500 000,00 zł
1295Pawłowiczki500 000,00 zł
1296Polska Cerekiew500 000,00 zł
1297Reńska Wieś1 531 296,00 zł

powiat kluczborski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1298Byczyna689 785,00 zł
1299Kluczbork2 722 147,00 zł
1300Lasowice Wielkie541 102,00 zł
1301Wołczyn699 955,00 zł

powiat krapkowicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1302Gogolin905 986,00 zł
1303Krapkowice4 234 728,00 zł
1304Strzeleczki916 312,00 zł
1305Walce644 205,00 zł
1306Zdzieszowice683 799,00 zł

powiat namysłowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1307Domaszowice500 000,00 zł
1308Namysłów863 762,00 zł
1309Pokoi1 422 195,00 zł
1310Świerczów500 000,00 zł
1311Wilków534 115,00 zł

powiat nyski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1312Głuchołazy1 769 060,00 zł
1313Kamiennik500 000,00 zł
1314Korfantów500 000,00 zł
1315Łambinowice500 000,00 zł
1316Nysa11 715 290,00 zł
1317Otmuchów1 464 546,00 zł
1318Paczków980 661,00 zł
1319Pakosławice500 000,00 zł
1320Skoroszyce878 822,00 zł

powiat oleski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1321Dobrodzień652 134,00 zł
1322Gorzów Śląski500 000,00 zł
1323Olesno1 357 112,00 zł
1324Praszka1 546 659,00 zł
1325Radłów610 938,00 zł
1326Rudniki1 508 626,00 zł
1327Zębowice500 000,00 zł

powiat opolski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1328Chrząstowice500 000,00 zł
1329Dąbrowa599 503,00 zł
1330Dobrzeń Wielki1 133 306,00 zł
1331Komprachcice1 338 288,00 zł
1332Łubniany1 214 333,00 zł
1333Murów648 391,00 zł
1334Niemodlin666 242,00 zł
1335Ozimek1 714 365,00 zł
1336Popielów1 466 671,00 zł
1337Prószków1 527 229,00 zł
1338Tarnów Opolski500 000,00 zł
1339Tułowice500 000,00 zł
1340Turawa766 363,00 zł

powiat prudnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1341Biała1 502 366,00 zł
1342Głogówek876 885,00 zł
1343Lubrza500 000,00 zł
1344Prudnik1 791 832,00 zł

powiat strzelecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1345Izbicko500 000,00 zł
1346Jemielnica1 029 325,00 zł
1347Kolonowskie533 827,00 zł
1348Leśnica500 000,00 zł
1349Strzelce Opolskie2 499 598,00 zł
1350Ujazd1 600 618,00 zł
1351Zawadzkie814 966,00 zł

województwo powiat m. Opole

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1352Opole31 502 464,00 zł
1353Czarna500 000,00 zł
1354Lutowiska500 000,00 zł
1355Ustrzyki Dolne992 646,00 zł

powiat brzozowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1356Brzozów1 602 098,00 zł
1357Domaradz500 000,00 zł
1358Dydnia500 000,00 zł
1359Haczów884 013,00 zł
1360Jasienica Rosielna594 817,00 zł
1361Nozdrzec596 065,00 zł

powiat dębicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1362Dębica (gmina miejska)4 431 923,00 zł
1363Brzostek516 231,00 zł
1364Czarna540 599,00 zł
1365Dębica4 144 256,00 zł
1366Jodłowa1 032 624,00 zł
1367Pilzno719 072,00 zł
1368Żyraków1 537 018,00 zł

powiat jarosławski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1369Jarosław (gmina miejska)4 583 345,00 zł
1370Radymno (gmina miejska)670 198,00 zł
1371Chłopice726 694,00 zł
1372Jarosław1 548 846,00 zł
1373Laszki500 000,00 zł
1374Pawłosiów719 746,00 zł
1375Pruchnik1 031 396,00 zł
1376Radymno2 388 111,00 zł
1377Rokietnica500 000,00 zł
1378Roźwienica500 000,00 zł
1379Wiązownica500 000,00 zł

powiat jasielski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1380Jasło (gmina miejska)3 571 128,00 zł
1381Brzyska500 000,00 zł
1382Dębowiec906 062,00 zł
1383Jasło1 183 682,00 zł
1384Kołaczyce802 360,00 zł
1385Krempna500 000,00 zł
1386Nowy Żmigród500 000,00 zł
1387Osiek Jasielski500 000,00 zł
1388Skołyszyn1 204 823,00 zł
1389Tarnowiec1 376 259,00 zł

powiat kolbuszowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1390Cmolas638 379,00 zł
1391Kolbuszowa3 360 004,00 zł
1392Majdan Królewski990 649,00 zł
1393Niwiska500 000,00 zł
1394Raniżów1 161 276,00 zł
1395Dzikowiec565 328,00 zł

powiat krośnieński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1396Chorkówka764 231,00 zł
1397Dukla1 776 908,00 zł
1398Iwonicz-Zdrói653 626,00 zł
1399Jedlicze3 134 020,00 zł
1400Korczyna2 846 160,00 zł
1401Krościenko Wyżne500 000,00 zł
1402Miejsce Piastowe1 693 253,00 zł
1403Rymanów1 617 111,00 zł
1404Wojaszówka2 133 731,00 zł
1405Jaśliska500 000,00 zł

powiat leżajski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1406Leżajsk (gmina miejska)1 751 129,00 zł
1407Grodzisko Dolne562 960,00 zł
1408Kuryłówka891 967,00 zł
1409Leżajsk2 657 677,00 zł
1410Nowa Sarzyna1 089 089,00 zł

powiat lubaczowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1411Lubaczów (gmina miejska)1 633 854,00 zł
1412Cieszanów1 038 122,00 zł
1413Horyniec-Zdrój500 000,00 zł
1414Lubaczów1 032 410,00 zł
1415Narol902 477,00 zł
1416Oleszyce500 000,00 zł
1417Stary Dzików1 106 180,00 zł
1418Wielkie Oczy500 000,00 zł

powiat łańcucki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1419Łańcut (gmina miejska)4 112 247,00 zł
1420Białobrzegi607 714,00 zł
1421Czarna1 336 137,00 zł
1422Łańcut3 453 435,00 zł
1423Markowa500 000,00 zł
1424Rakszawa500 000,00 zł
1425Żołynia500 000,00 zł

powiat mielecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1426Mielec (gmina miejska)15 225 823,00 zł
1427Borowa597 789,00 zł
1428Czermin500 000,00 zł
1429Gawłuszowice500 000,00 zł
1430Mielec2 012 292,00 zł
1431Padew Narodowa500 000,00 zł
1432Przecław1 305 666,00 zł
1433Radomyśl Wielki2 822 237,00 zł
1434Tuszów Narodowy2 033 900,00 zł
1435Wadowice Górne1 009 685,00 zł

powiat niżański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1436Harasiuki1 546 502,00 zł
1437Jarocin1 544 650,00 zł
1438Jeżowe1 465 950,00 zł
1439Krzeszów1 609 618,00 zł
1440Nisko4 099 451,00 zł
1441Rudnik Nad Sanem500 000,00 zł
1442Ulanów1 034 152,00 zł

powiat przemyski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1443Bircza647 773,00 zł
1444Dubiecko620 310,00 zł
1445Fredropol500 000,00 zł
1446Krasiczyn500 000,00 zł
1447Krzywcza1 343 263,00 zł
1448Medyka500 000,00 zł
1449Orły652 209,00 zł
1450Przemyśl672 868,00 zł
1451Stubno1 190 991,00 zł
1452Żurawica896 367,00 zł

powiat przeworski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1453Przeworsk (gmina miejska)840 311,00 zł
1454Adamówka500 000,00 zł
1455Gać500 000,00 zł
1456Jawornik Polski1 069 649,00 zł
1457Kańczuga881 007,00 zł
1458Przeworsk2 203 220,00 zł
1459Sieniawa500 000,00 zł
1460Tryńcza2 068 818,00 zł
1461Zarzecze500 000,00 zł

powiat ropczycko-sędziszowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1462Iwierzyce1 409 865,00 zł
1463Ostrów1 001 439,00 zł
1464Ropczyce1 401 482,00 zł
1465Sędziszów Małopolski1 384 325,00 zł
1466Wielopole Skrzyńskie956 492,00 zł

powiat rzeszowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1467Dynów (gmina miejska)1 091 951,00 zł
1468Błażowa526 069,00 zł
1469Boguchwała3 150 503,00 zł
1470Chmielnik682 859,00 zł
1471Dynów500 000,00 zł
1472Głogów Małopolski4 498 956,00 zł
1473Hyżne2 175 165,00 zł
1474Kamień570 167,00 zł
1475Krasne1 847 404,00 zł
1476Lubenia585 357,00 zł
1477Sokołów Małopolski2 527 871,00 zł
1478Świlcza2 611 936,00 zł
1479Trzebownisko4 119 021,00 zł
1480Tyczyn1 486 226,00 zł

powiat sanocki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1481Sanok (gmina miejska)2 006 087,00 zł
1482Besko561 361,00 zł
1483Bukowsko500 000,00 zł
1484Komańcza500 000,00 zł
1485Sanok2 602 204,00 zł
1486Tyrawa Wołoska500 000,00 zł
1487Zagórz2 870 753,00 zł
1488Zarszyn678 778,00 zł

powiat stalowowolski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1489Stalowa Wola (gmina miejska)7 245 616,00 zł
1490Bojanów1 111 873,00 zł
1491Pysznica1 144 922,00 zł
1492Radomyśl Nad Sanem500 000,00 zł
1493Zaklików956 512,00 zł
1494Zaleszany563 345,00 zł

powiat strzyżowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1495Czudec1 387 056,00 zł
1496Frysztak791 832,00 zł
1497Niebylec500 000,00 zł
1498Strzyżów4 961 601,00 zł
1499Wiśniowa500 000,00 zł

powiat tarnobrzeski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1500Baranów Sandomierski4 033 429,00 zł
1501Gorzyce1 202 314,00 zł
1502Grębów725 292,00 zł
1503Nowa Dęba1 819 968,00 zł

powiat leski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1504Baligród829 220,00 zł
1505Cisną500 000,00 zł
1506Lesko2 145 409,00 zł
1507Olszanica1 056 034,00 zł
1508Solina2 466 925,00 zł

powiat m. Krosno

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1509Krosno11 812 815,00 zł

powiat m. Przemyśl

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1510Przemyśl2 127 964,00 zł

powiat m. Rzeszów

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1511Rzeszów29 750 538,00 zł

powiat m. Tarnobrzeg

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1512Tarnobrzeg7 372 981,00 zł

województwo podlaskie powiat augustowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1513Augustów (gmina miejska)6 321 558,00 zł
1514Augustów500 000,00 zł
1515Bargłów Kościelny500 000,00 zł
1516Lipsk500 000,00 zł
1517Nowinka500 000,00 zł
1518Płaska500 000,00 zł
1519Sztabin500 000,00 zł

powiat białostocki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1520Choroszcz2 473 844,00 zł
1521Czarna Białostocka1 500 138,00 zł
1522Dobrzyniewo Duże2 273 730,00 zł
1523Gródek622 005,00 zł
1524Juchnowiec Kościelny3 161 996,00 zł
1525Łapy3 952 693,00 zł
1526Michałowo1 236 105,00 zł
1527Poświętne500 000,00 zł
1528Supraśl3 111 073,00 zł
1529Suraż500 000,00 zł
1530Turośń Kościelna794 094,00 zł
1531Tykocin843 131,00 zł
1532Wasilków1 860 003,00 zł
1533Zabłudów2 571 429,00 zł
1534Zawady500 000,00 zł

powiat bielski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1535Bielsk Podlaski (gmina miejska)5 178 858,00 zł
1536Brańsk (gmina miejska)500 000,00 zł
1537Bielsk Podlaski1 011 436,00 zł
1538Boćki500 000,00 zł
1539Brańsk500 000,00 zł
1540Orla918 893,00 zł
1541Rudka500 000,00 zł
1542Wyszki840 042,00 zł

powiat grajewski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1543Grajewo (gmina miejska)3 293 158,00 zł
1544Grajewo500 000,00 zł
1545Radziłów1 026 305,00 zł
1546Rajgród500 000,00 zł
1547Szczuczyn2 357 318,00 zł
1548Wąsosz718 212,00 zł

powiat hąjnowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1549Hajnówka (gmina miejska)2 077 382,00 zł
1550Białowieża500 000,00 zł
1551Czeremcha607 279,00 zł
1552Czyże500 000,00 zł
1553Dubicze Cerkiewne500 000,00 zł
1554Hajnówka500 000,00 zł
1555Kleszczele500 000,00 zł
1556Narew786 054,00 zł
1557Narewka644 442,00 zł

powiat kolneński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1558Kolno (gmina miejska)1 571 296,00 zł
1559Grabowo500 000,00 zł
1560Kolno1 159 542,00 zł
1561Mały Płock1 056 090,00 zł
1562Stawiski1 503 338,00 zł
1563Turośl752 332,00 zł

powiat łomżyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1564Jedwabne500 000,00 zł
1565Łomża1 534 250,00 zł
1566Miastkowo891 056,00 zł
1567Nowogród1 363 702,00 zł
1568Piątnica1 520 424,00 zł
1569Przytuły500 000,00 zł
1570Śniadowo653 753,00 zł
1571Wizna760 571,00 zł
1572Zbójna500 000,00 zł

powiat moniecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1573Goniądz634 755,00 zł
1574Jasionówka556 218,00 zł
1575Jaświły500 000,00 zł
1576Knyszyn1 085 535,00 zł
1577Krypno959 362,00 zł
1578Mońki2 554 425,00 zł
1579Trzcianne1 115 721,00 zł

powiat sejneński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1580Sejny (gmina miejska)569 014,00 zł
1581Giby500 000,00 zł
1582Krasnopol588 055,00 zł
1583Puńsk670 713,00 zł
1584Sejny831 391,00 zł

powiat siemiatycki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1585Siemiatycze (gmina miejska)4 480 438,00 zł
1586Drohiczyn1 345 617,00 zł
1587Dziadkowice500 000,00 zł
1588Grodzisk676 384,00 zł
1589Mielnik500 000,00 zł
1590Milejczyce500 000,00 zł
1591Nurzec-Stacja500 000,00 zł
1592Perlejewo1 136 003,00 zł
1593Siemiatycze1 546 717,00 zł

powiat sokolski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1594Dąbrowa Białostocka500 000,00 zł
1595Janów852 974,00 zł
1596Korycin500 000,00 zł
1597Krynki500 000,00 zł
1598Kuźnica908 612,00 zł
1599Nowy Dwór765 094,00 zł
1600Sidra500 000,00 zł
1601Sokółka4 839 605,00 zł
1602Suchowola500 000,00 zł
1603Szudziałowo510 314,00 zł

powiat suwalski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1604Bakałarzewo500 000,00 zł
1605Filipów500 000,00 zł
1606Jeleniewo500 000,00 zł
1607Przerosi500 000,00 zł
1608Raczki651 488,00 zł
1609Rutka-Tartak500 000,00 zł
1610Suwałki1 294 856,00 zł
1611Szypliszki500 273,00 zł
1612Wiżajny500 000,00 zł

powiat wysokomazowiecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1613Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)2 854 893,00 zł
1614Ciechanowiec1 444 733,00 zł
1615Czyżew1 544 600,00 zł
1616Klukowo500 000,00 zł
1617Kobylin-Borzymy583 477,00 zł
1618Kulesze Kościelne500 000,00 zł
1619Nowe Piekuty500 000,00 zł
1620Sokoły1 249 442,00 zł
1621Szepietowo1 422 824,00 zł
1622Wysokie Mazowieckie751 379,00 zł

powiat zambrowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1623Zambrów (gmina miejska)2 793 223,00 zł
1624Kołaki Kościelne500 000,00 zł
1625Rutki983 143,00 zł
1626Szumowo826 076,00 zł
1627Zambrów1 531 810,00 zł

powiat m. Białystok

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1628Białystok39 463 900,00 zł

powiat m. Łomża

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1629Łomża9 122 056,00 zł

powiat m. Suwałki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1630Suwałki7 185 337,00 zł

województwo pomorskie powiat bytowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1631Borzytuchom560 944,00 zł
1632Bytów4 158 300,00 zł
1633Czarna Dąbrówka1 225 932,00 zł
1634Kołczygłowy500 000,00 zł
1635Lipnica656 351,00 zł
1636Miastko1 995 288,00 zł
1637Parchowo500 000,00 zł
1638Studzienice534 327,00 zł
1639Trzebielino700 005,00 zł
1640Tuchomie724 375,00 zł

powiat chojnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1641Chojnice (gmina miejska)9 783 440,00 zł
1642Brusy2 581 214,00 zł
1643Chojnice4 456 736,00 zł
1644Czersk2 467 623,00 zł
1645Konarzyny500 000,00 zł

powiat człuchowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1646Człuchów (gmina miejska)1 875 734,00 zł
1647Czarne824 683,00 zł
1648Człuchów1 884 618,00 zł
1649Debrzno542 511,00 zł
1650Koczała500 000,00 zł
1651Przechlewo631 850,00 zł
1652Rzeczenica500 000,00 zł

powiat gdański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1653Pruszcz Gdański (gmina miejska)3 926 603,00 zł
1654Cedry Wielkie1 679 449,00 zł
1655Kolbudy1 566 243,00 zł
1656Pruszcz Gdański4 232 389,00 zł
1657Przywidz1 839 610,00 zł
1658Pszczółki1 771 521,00 zł
1659Suchy Dąb500 000,00 zł
1660Trąbki Wielkie1 607 601,00 zł

powiat kartuski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1661Chmielno548 807,00 zł
1662Kartuzy5 056 596,00 zł
1663Przodkowo501 572,00 zł
1664Sierakowice2 415 546,00 zł
1665Somonino1 806 305,00 zł
1666Stężyca677 148,00 zł
1667Sulęczyno500 000,00 zł
1668Żukowo7 760 579,00 zł

powiat kościerski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1669Kościerzyna (gmina miejska)4 191 390,00 zł
1670Dziemiany500 000,00 zł
1671Karsin514 870,00 zł
1672Kościerzyna3 734 882,00 zł
1673Liniewo500 000,00 zł
1674Lipusz712 196,00 zł
1675Nowa Karczma772 003,00 zł
1676Stara Kiszewa873 572,00 zł

powiat kwidzyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1677Kwidzyn (gmina miejska)1 366 962,00 zł
1678Gardeja500 000,00 zł
1679Kwidzyn1 824 569,00 zł
1680Prabuty505 814,00 zł
1681Ryjewo500 000,00 zł
1682Sadlinki500 000,00 zł

powiat lęborski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1683Lębork (gmina miejska)4 090 040,00 zł
1684Łeba (gmina miejska)666 922,00 zł
1685Cewice681 112,00 zł
1686Nowa Wieś Lęborska1 799 406,00 zł
1687Wicko500 000,00 zł

powiat malborski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1688Malbork (gmina miejska)2 850 819,00 zł
1689Lichnowy664 165,00 zł
1690Malbork500 000,00 zł
1691Miłoradz500 000,00 zł
1692Nowy Staw714 781,00 zł
1693Stare Pole815 640,00 zł

powiat nowodworski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1694Krynica Morska (gmina miejska)548 294,00 zł
1695Nowy Dwór Gdański1 850 312,00 zł
1696Ostaszewo500 000,00 zł
1697Stegna1 633 832,00 zł
1698Sztutowo500 000,00 zł

powiat pucki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1699Hel (gmina miejska)500 000,00 zł
1700Jastarnia500 000,00 zł
1701Puck (gmina miejska)2 148 219,00 zł
1702Władysławowo3 842 513,00 zł
1703Kosakowo3 124 021,00 zł
1704Krokowa788 721,00 zł
1705Puck3 548 046,00 zł

powiat słupski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1706Ustka (gmina miejska)4 638 856,00 zł
1707Damnica500 000,00 zł
1708Dębnica Kaszubska1 533 579,00 zł
1709Główczyce783 017,00 zł
1710Kępice1 218 376,00 zł
1711Kobylnica1 601 016,00 zł
1712Potęgowo780 204,00 zł
1713Słupsk4 066 234,00 zł
1714Smołdzino517 686,00 zł
1715Ustka1 038 248,00 zł

powiat starogardzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1716Czarna Woda706 726,00 zł
1717Skórcz (gmina miejska)1 174 276,00 zł
1718Starogard Gdański (gmina miejska)4 880 918,00 zł
1719Bobowo500 000,00 zł
1720Kaliska568 863,00 zł
1721Lubichowo810 314,00 zł
1722Osieczna500 000,00 zł
1723Osiek500 000,00 zł
1724Skarszewy1 918 702,00 zł
1725Skórcz500 000,00 zł
1726Smętowo Graniczne500 000,00 zł
1727Starogard Gdański3 168 894,00 zł
1728Zblewo1 825 661,00 zł

powiat tczewski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1729Tczew (gmina miejska)5 794 395,00 zł
1730Gniew1 189 664,00 zł
1731Morzeszczyn500 000,00 zł
1732Pelplin1 440 375,00 zł
1733Subkowy500 000,00 zł
1734Tczew2 287 881,00 zł

powiat wejherowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1735Reda (gmina miejska)2 787 364,00 zł
1736Rumia (gmina miejska)9 714 844,00 zł
1737Wejherowo (gmina miejska)5 053 712,00 zł
1738Choczewo789 774,00 zł
1739Gniewino500 000,00 zł
1740Linia500 000,00 zł
1741Luzino1 873 514,00 zł
1742Łęczyce1 228 249,00 zł
1743Szemud2 459 540,00 zł
1744Wejherowo1 727 985,00 zł

powiat sztumski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1745Dzierzgoń861 763,00 zł
1746Mikołajki Pomorskie500 000,00 zł
1747Stary Dzierzgoń500 000,00 zł
1748Stary Targ1 002 675,00 zł
1749Sztum1 437 433,00 zł

powiat m. Gdańsk

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1750Gdańsk81 524 827,00 zł

powiat m. Gdynia

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1751Gdynia38 606 658,00 zł

powiat m. Słupsk

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1752Słupsk9 479 483,00 zł

powiat m. Sopot

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1753Sopot6 728 290,00 zł

województwo śląskie powiat będziński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1754Będzin (gmina miejska)3 767 908,00 zł
1755Czeladź (gmina miejska)8 748 451,00 zł
1756Wojkowice (gmina miejska)2 029 578,00 zł
1757Bobrowniki3 141 714,00 zł
1758Mierzęcice808 298,00 zł
1759Psary2 285 487,00 zł
1760Siewierz2 106 062,00 zł
1761Sławków (gmina miejska)1 025 150,00 zł

powiat bielski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1762Szczyrk (gmina miejska)546 035,00 zł
1763Bestwina1 719 499,00 zł
1764Buczkowice2 338 550,00 zł
1765Czechowice-Dziedzice4 456 976,00 zł
1766Jasienica2 352 112,00 zł
1767Jaworze670 958,00 zł
1768Kozy2 430 599,00 zł
1769Porąbka980 852,00 zł
1770Wilamowice1 087 567,00 zł
1771Wilkowice3 132 218,00 zł

powiat cieszyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1772Cieszyn (gmina miejska)5 826 936,00 zł
1773Ustroń (gmina miejska)2 574 706,00 zł
1774Wisła (gmina miejska)1 359 178,00 zł
1775Brenna1 695 957,00 zł
1776Chybie2 484 006,00 zł
1777Dębowiec500 000,00 zł
1778Goleszów1 031 349,00 zł
1779Haźlach1 310 640,00 zł
1780Istebna2 411 877,00 zł
1781Skoczów5 060 282,00 zł
1782Strumień1 205 153,00 zł
1783Zebrzydowice972 430,00 zł

powiat częstochowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1784Blachownia1 626 793,00 zł
1785Dąbrowa Zielona500 000,00 zł
1786Janów1 307 139,00 zł
1787Kamienica Polska787 146,00 zł
1788Kłomnice562 255,00 zł
1789Koniecpol1 478 572,00 zł
1790Konopiska619 701,00 zł
1791Kruszyna670 903,00 zł
1792Lelów902 765,00 zł
1793Mstów1 605 023,00 zł
1794Mykanów2 777 140,00 zł
1795Olsztyn869 328,00 zł
1796Poczesna500 000,00 zł
1797Przyrów633 386,00 zł
1798Rędziny1 580 082,00 zł
1799Starcza500 000,00 zł

powiat gliwicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1800Knurów (gmina miejska)8 187 524,00 zł
1801Pyskowice (gmina miejska)1 482 503,00 zł
1802Gierałtowice1 118 631,00 zł
1803Pilchowice2 317 596,00 zł
1804Rudziniec1 024 402,00 zł
1805Sośnicowice3 288 333,00 zł
1806Toszek722 788,00 zł
1807Wielowieś500 000,00 zł

powiat kłobucki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1808Kłobuck1 495 767,00 zł
1809Krzepice849 916,00 zł
1810Lipie911 366,00 zł
1811Miedźno1 460 584,00 zł
1812Opatów681 374,00 zł
1813Panki628 071,00 zł
1814Popów1 092 593,00 zł
1815Przystajń815 857,00 zł
1816Wręczyca Wielka641 012,00 zł

powiat lubliniecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1817Lubliniec (gmina miejska)6 086 983,00 zł
1818Boronów500 000,00 zł
1819Ciasna1 559 276,00 zł
1820Herby666 114,00 zł
1821Kochanowice1 692 515,00 zł
1822Koszęcin504 314,00 zł
1823Pawonków1 738 806,00 zł
1824Woźniki1 626 686,00 zł

powiat mikołowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1825Łaziska Górne (gmina miejska)1 595 517,00 zł
1826Mikołów (gmina miejska)3 903 267,00 zł
1827Orzesze (gmina miejska)3 044 423,00 zł
1828Ornontowice531 342,00 zł
1829Wyry1 127 457,00 zł

powiat myszkowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1830Myszków (gmina miejska)3 996 643,00 zł
1831Koziegłowy1 316 027,00 zł
1832Niegowa763 344,00 zł
1833Poraj573 695,00 zł
1834Żarki649 631,00 zł

powiat pszczyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1835Goczałkowice-Zdrój694 678,00 zł
1836Kobiór612 328,00 zł
1837Miedźna1 069 130,00 zł
1838Pawłowice2 418 349,00 zł
1839Pszczyna5 698 039,00 zł
1840Suszec2 006 527,00 zł

powiat raciborski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1841Racibórz (gmina miejska)4 453 723,00 zł
1842Kornowac1 478 689,00 zł
1843Krzanowice500 000,00 zł
1844Krzyżanowice2 098 726,00 zł
1845Kuźnia Raciborska2 717 314,00 zł
1846Nędza500 000,00 zł
1847Pietrowice Wielkie626 860,00 zł
1848Rudnik531 377,00 zł

powiat rybnicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1849Czerwionka-Leszczyny5 782 473,00 zł
1850Gaszowice1 136 057,00 zł
1851Jejkowice500 000,00 zł
1852Lyski963 456,00 zł
1853Świerklany1 516 203,00 zł

powiat tarnogórski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1854Kalety (gmina miejska)637 127,00 zł
1855Miasteczko Śląskie (gmina miejska)916 900,00 zł
1856Radzionków (gmina miejska)2 313 972,00 zł
1857Tarnowskie Góry (gmina miejska)7 007 564,00 zł
1858Krupski Młyn500 000,00 zł
1859Ożarowice1 574 516,00 zł
1860Świerklaniec2 326 202,00 zł
1861Tworóg1 677 857,00 zł
1862Zbrosławice1 487 668,00 zł

powiat bieruńsko-lędziński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1863Bieruń (gmina miejska)2 355 974,00 zł
1864Imielin (gmina miejska)1 270 586,00 zł
1865Lędziny (gmina miejska)1 560 188,00 zł
1866Bojszowy500 000,00 zł
1867Chełm Śląski703 116,00 zł

powiat wodzisławski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1868Pszów (gmina miejska)909 271,00 zł
1869Radlin (gmina miejska)1 389 198,00 zł
1870Rydułtowy (gmina miejska)2 820 808,00 zł
1871Wodzisław Śląski (gmina miejska)4 435 131,00 zł
1872Godów1 805 272,00 zł
1873Gorzyce2 224 553,00 zł
1874Lubomia2 453 743,00 zł
1875Marklowice500 000,00 zł
1876Mszana1 146 106,00 zł

powiat zawierciański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1877Poręba (gmina miejska)602 461,00 zł
1878Zawiercie (gmina miejska)9 882 828,00 zł
1879Irządze500 000,00 zł
1880Kroczyce911 374,00 zł
1881Łazy3 664 050,00 zł
1882Ogrodzieniec1 849 483,00 zł
1883Pilica602 948,00 zł
1884Szczekociny2 289 745,00 zł
1885Włodowice1 184 524,00 zł
1886Żarnowiec845 254,00 zł

powiat żywiecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1887Żywiec (gmina miejska)1 242 011,00 zł
1888Czernichów500 000,00 zł
1889Gilowice1 089 557,00 zł
1890Jeleśnia1 022 720,00 zł
1891Koszarawa500 000,00 zł
1892Lipowa500 000,00 zł
1893Łękawica621 788,00 zł
1894Łodygowice577 631,00 zł
1895Milówka591 521,00 zł
1896Radziechowy-Wieprz1 223 906,00 zł
1897Rajcza718 831,00 zł
1898Siemień500 000,00 zł
1899Świnna1 028 677,00 zł
1900Ujsoły500 000,00 zł
1901Węgierska Górka3 074 986,00 zł

powiat m. Bielsko-Biała

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1902Bielsko-Biała34 499 608,00 zł

powiat m. Bytom

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1903Bytom22 692 279,00 zł

powiat m. Chorzów

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1904Chorzów10 996 924,00 zł

powiat m. Częstochowa

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1905Częstochowa25 097 848,00 zł

powiat m. Dąbrowa Górnicza

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1906Dąbrowa Górnicza17 103 750,00 zł

powiat m. Gliwice

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1907Gliwice37 974 110,00 zł

powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1908Jastrzębie-Zdrój15 203 731,00 zł

powiat m. Jaworzno

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1909Jaworzno7 908 390,00 zł

powiat m. Katowice

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1910Katowice51 838 854,00 zł

powiat m. Mysłowice

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1911Mysłowice6 564 679,00 zł

powiat m. Piekary Śląskie

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1912Piekary Śląskie6 953 325,00 zł

powiat m. Ruda Śląska

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1913Ruda Śląska7 392 090,00 zł

powiat m. Rybnik

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1914Rybnik22 970 895,00 zł

powiat m. Siemianowice Śląskie

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1915Siemianowice Śląskie7 528 411,00 zł

powiat m. Sosnowiec

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1916Sosnowiec31 776 494,00 zł

powiat m. Świętochłowice

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1917Świętochłowice2 311 089,00 zł

powiat m. Tychy

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1918Tychy25 340 906,00 zł

powiat m. Zabrze

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1919Zabrze22 798 135,00 zł

powiat m. Żory

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1920Żory7 211 250,00 zł

województwo świętokrzyskie powiat buski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1921Busko-Zdrói8 627 724,00 zł
1922Gnoi no500 000,00 zł
1923Nowy Korczyn500 000,00 zł
1924Pacanów1 089 619,00 zł
1925Solec-Zdrój1 349 696,00 zł
1926Stopnica1 275 397,00 zł
1927Tuczępy500 000,00 zł
1928Wiślica984 102,00 zł

powiat jędrzejowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1929Imielno500 000,00 zł
1930Jędrzejów2 469 206,00 zł
1931Małogoszcz722 881,00 zł
1932Nagłowice810 269,00 zł
1933Oksa871 322,00 zł
1934Sędziszów1 492 570,00 zł
1935Słupia745 611,00 zł
1936Sobków956 731,00 zł
1937Wodzisław1 419 701,00 zł

powiat kazimierski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1938Bejsce500 000,00 zł
1939Czarnocin553 553,00 zł
1940Kazimierza Wielka3 571 553,00 zł
1941Opatowiec500 000,00 zł
1942Skalbmierz563 208,00 zł

powiat kielecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1943Bieliny2 330 160,00 zł
1944Bodzentyn1 045 099,00 zł
1945Chęciny3 960 131,00 zł
1946Chmielnik2 330 460,00 zł
1947Daleszyce3 780 916,00 zł
1948Górno3 504 085,00 zł
1949Łagów1 087 750,00 zł
1950Łopuszno2 335 933,00 zł
1951Masłów1 135 923,00 zł
1952Miedziana Góra4 494 159,00 zł
1953Mniów2 113 045,00 zł
1954Morawica4 456 432,00 zł
1955Nowa Słupia3 378 863,00 zł
1956Piekoszów2 032 740,00 zł
1957Pierzchnica509 655,00 zł
1958Raków1 434 269,00 zł
1959Sitkówka-Nowiny942 877,00 zł
1960Strawczyn2 893 093,00 zł
1961Zagnańsk3 613 223,00 zł

powiat konecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1962Fałków996 405,00 zł
1963Gowarczów500 000,00 zł
1964Końskie8 014 796,00 zł
1965Radoszyce1 101 583,00 zł
1966Ruda Maleniecka538 947,00 zł
1967Słupia Konecka628 889,00 zł
1968Smyków658 202,00 zł
1969Stąporków1 412 607,00 zł

powiat opatowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1970Baćkowice678 433,00 zł
1971Iwaniska824 590,00 zł
1972Lipnik508 710,00 zł
1973Opatów1 249 146,00 zł
1974Ożarów1 528 082,00 zł
1975Sadowię500 000,00 zł
1976Tarłów500 000,00 zł
1977| Wojciechowice938 112,00 zł

powiat ostrowiecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1978Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)5 414 094,00 zł
1979Bałtów500 000,00 zł
1980Bodzechów2 923 068,00 zł
1981Ćmielów526 472,00 zł
1982Kunów1 560 757,00 zł
1983Waśniów696 273,00 zł

powiat pińczowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1984Działoszyce1 807 424,00 zł
1985Kije500 000,00 zł
1986Michałów715 638,00 zł
1987Pińczów870 603,00 zł
1988Złota500 000,00 zł

powiat sandomierski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1989Sandomierz (gmina miejska)2 607 472,00 zł
1990Dwikozy1 594 274,00 zł
1991Klimontów2 487 613,00 zł
1992Koprzywnica1 905 379,00 zł
1993Łoniów1 084 914,00 zł
1994Obrazów1 361 379,00 zł
1995Samborzec733 774,00 zł
1996Wilczyce500 000,00 zł
1997Zawichost500 000,00 zł

powiat skarżyski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
1998Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)5 425 038,00 zł
1999Bliżyn500 000,00 zł
2000Łączna720 536,00 zł
2001Skarżysko Kościelne500 000,00 zł
2002Suchedniów1 513 348,00 zł

powiat starachowicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2003Starachowice (gmina miejska)11 161 533,00 zł
2004Brody3 300 842,00 zł
2005Mirzec773 961,00 zł
2006Pawłów2 071 029,00 zł
2007| Wąchock500 000,00 zł

powiat staszowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2008Bogoria1 195 232,00 zł
2009Łubnice564 131,00 zł
2010Oleśnica1 728 968,00 zł
2011Osiek500 000,00 zł
2012Połaniec1 334 933,00 zł
2013Rytwiany646 228,00 zł
2014Staszów2 163 078,00 zł
2015Szydłów619 716,00 zł

powiat włoszczowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2016Kluczewsko900 238,00 zł
2017Krasocin2 074 770,00 zł
2018Moskorzew500 000,00 zł
2019Radków500 000,00 zł
2020Secemin553 795,00 zł
2021Włoszczowa2 087 109,00 zł

powiat m. Kielce

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2022Kielce23 069 661,00 zł

województwo warmińsko-mazurskie powiat bartoszycki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2023Bartoszyce (gmina miejska)2 734 472,00 zł
2024Górowo Iławeckie (gmina miejska)500 000,00 zł
2025Bartoszyce891 901,00 zł
2026Bisztynek500 000,00 zł
2027Górowo Iławeckie2 198 001,00 zł
2028Sępopol914 788,00 zł

powiat braniewski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2029Braniewo (gmina miejska)2 386 762,00 zł
2030Braniewo500 000,00 zł
2031Frombork532 594,00 zł
2032Lelkowo500 000,00 zł
2033Pieniężno500 000,00 zł
2034Płoskinia500 000,00 zł
2035Wilczęta500 000,00 zł

powiat działdowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2036Działdowo (gmina miejska)2 921 807,00 zł
2037Działdowo520 302,00 zł
2038Iłowo-Osada582 835,00 zł
2039Lidzbark860 636,00 zł
2040Płośnica1 159 872,00 zł
2041Rybno1 076 011,00 zł

powiat elbląski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2042Elbląg2 196 110,00 zł
2043Godkowo500 000,00 zł
2044Gronowo Elbląskie500 000,00 zł
2045Markusy500 000,00 zł
2046Milejewo633 537,00 zł
2047Młynary673 877,00 zł
2048Pasłęk1 357 009,00 zł
2049Rychliki543 303,00 zł
2050Tolkmicko500 000,00 zł

powiat ełcki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2051Ełk (gmina miejska)7 986 856,00 zł
2052Ełk1 560 159,00 zł
2053Kalinowo1 136 937,00 zł
2054Prostki1 329 633,00 zł
2055Stare Juchy500 000,00 zł

powiat giżycki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2056Giżycko (gmina miejska)4 739 197,00 zł
2057Giżycko1 126 555,00 zł
2058Kruklanki500 000,00 zł
2059Miłki500 000,00 zł
2060Ryn1 303 158,00 zł
2061Wydminy500 000,00 zł

powiat iławski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2062Iława (gmina miejska)4 954 862,00 zł
2063Lubawa (gmina miejska)1 993 171,00 zł
2064Iława1 058 485,00 zł
2065Kisielice500 000,00 zł
2066Lubawa1 251 937,00 zł
2067Susz1 438 835,00 zł
2068Zalewo601 752,00 zł

powiat kętrzyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2069Kętrzyn (gmina miejska)2 280 922,00 zł
2070Barciany729 529,00 zł
2071Kętrzyn689 826,00 zł
2072Korsze500 000,00 zł
2073Reszel500 000,00 zł
2074Srokowo500 000,00 zł

powiat lidzbarski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2075Lidzbark Warmiński (gmina miejska)3 540 791,00 zł
2076Kiwity500 000,00 zł
2077Lidzbark Warmiński960 833,00 zł
2078Lubomino583 139,00 zł
2079Orneta675 072,00 zł

powiat mrągowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2080Mrągowo (gmina miejska)3 941 491,00 zł
2081Mikołajki1 899 509,00 zł
2082Mrągowo1 091 392,00 zł
2083Piecki1 108 969,00 zł
2084Sorkwity500 000,00 zł

powiat nidzicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2085Janowiec Kościelny500 000,00 zł
2086Janowo500 000,00 zł
2087Kozłowo500 000,00 zł
2088Nidzica3 738 696,00 zł

powiat nowomiejski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2089Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)1 231 912,00 zł
2090Biskupiec1 149 232,00 zł
2091Grodziczno869 056,00 zł
2092Kurzętnik1 493 870,00 zł
2093Nowe Miasto Lubawskie1 138 938,00 zł

powiat olecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2094Kowale Oleckie632 297,00 zł
2095Olecko3 071 158,00 zł
2096Świętajno500 000,00 zł
2097Wieliczki500 000,00 zł

powiat olsztyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2098Barczewo2 417 310,00 zł
2099Biskupiec3 203 378,00 zł
2100Dobre Miasto500 000,00 zł
2101Dywity1 728 453,00 zł
2102Gietrzwałd1 498 758,00 zł
2103Jeziorany1 637 800,00 zł
2104Jonkowo1 541 192,00 zł
2105Kolno500 000,00 zł
2106Olsztynek707 861,00 zł
2107Purda1 356 179,00 zł
2108Stawiguda2 563 234,00 zł
2109Świątki500 000,00 zł

powiat ostródzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2110Ostróda (gmina miejska)2 934 671,00 zł
2111Dąbrówno500 000,00 zł
2112Grunwald543 889,00 zł
2113Łukta500 000,00 zł
2114Małdyty1 028 272,00 zł
2115Miłakowo738 121,00 zł
2116Miłomłyn827 404,00 zł
2117Morąg2 062 600,00 zł
2118Ostróda2 063 531,00 zł

powiat piski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2119Biała Piska787 799,00 zł
2120Orzysz1 632 819,00 zł
2121Pisz4 245 832,00 zł
2122Ruciane-Nida1 218 933,00 zł

powiat szczycieński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2123Szczytno (gmina miejska)3 105 897,00 zł
2124Dźwierzuty500 000,00 zł
2125Jedwabno500 000,00 zł
2126Pasym500 000,00 zł
2127Rozogi926 849,00 zł
2128Szczytno1 040 620,00 zł
2129Świętajno915 985,00 zł
2130Wielbark1 018 965,00 zł

powiat gołdapski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2131Banie Mazurskie500 000,00 zł
2132Dubeninki620 220,00 zł
2133Gołdap3 754 616,00 zł

powiat węgorzewski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2134Budry500 000,00 zł
2135Pozezdrze780 158,00 zł
2136Węgorzewo1 735 159,00 zł

powiat m. Elbląg

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2137Elbląg5 875 926,00 zł

powiat m. Olsztyn

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2138Olsztyn20 579 398,00 zł

województwo wielkopolskie powiat chodzieski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2139Chodzież (gmina miejska)963 049,00 zł
2140Budzyń1 322 257,00 zł
2141Chodzież500 000,00 zł
2142Margonin604 478,00 zł
2143Szamocin1 534 535,00 zł

powiat czarnkowsko-trzcianecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2144Czarnków (gmina miejska)602 465,00 zł
2145Czarnków1 021 366,00 zł
2146Drawsko500 000,00 zł
2147Krzyż Wielkopolski564 295,00 zł
2148Lubasz573 998,00 zł
2149Połajewo500 000,00 zł
2150Trzcianka2 208 639,00 zł
2151| Wieleń2 212 215,00 zł

powiat gnieźnieński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2152Gniezno (gmina miejska)3 004 815,00 zł
2153Czerniejewo500 000,00 zł
2154Gniezno1 887 271,00 zł
2155Kiszkowo671 907,00 zł
2156Kłecko1 747 432,00 zł
2157Łubowo587 028,00 zł
2158Mieleszyn500 000,00 zł
2159Niechanowo500 000,00 zł
2160Trzemeszno500 000,00 zł
2161Witkowo867 657,00 zł

powiat gostyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2162Borek Wielkopolski500 000,00 zł
2163Gostyń1 719 022,00 zł
2164Krobia2 524 773,00 zł
2165Pępowo1 039 167,00 zł
2166Piaski702 328,00 zł
2167Pogorzela500 000,00 zł
2168Poniec500 000,00 zł

powiat grodziski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2169Granowo1 252 636,00 zł
2170Grodzisk Wielkopolski2 013 656,00 zł
2171Kamieniec500 000,00 zł
2172Rakoniewice954 628,00 zł
2173Wielichowo865 007,00 zł

powiat jarociński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2174Jaraczewo1 575 754,00 zł
2175Jarocin7 694 089,00 zł
2176Kotlin1 711 893,00 zł
2177Żerków748 761,00 zł

powiat kaliski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2178Blizanów987 386,00 zł
2179Brzeziny1 246 161,00 zł
2180Ceków-Kolonia500 000,00 zł
2181Godziesze Wielkie1 424 275,00 zł
2182Koźminek794 984,00 zł
2183Lisków882 128,00 zł
2184Mycielin500 000,00 zł
2185Opatówek695 996,00 zł
2186Stawiszyn1 580 196,00 zł
2187Szczytniki809 429,00 zł
2188Żelazków1 066 556,00 zł

powiat kępiński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2189Baranów3 694 948,00 zł
2190Bralin500 000,00 zł
2191Kępno3 685 161,00 zł
2192Łęka Opatowska1 042 138,00 zł
2193Perzów806 099,00 zł
2194Rychtal500 000,00 zł
2195Trzcinica772 061,00 zł

powiat kolski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2196Koło (gmina miejska)724 864,00 zł
2197Babiak861 896,00 zł
2198Chodów500 000,00 zł
2199Dąbie500 000,00 zł
2200Grzegorzew500 000,00 zł
2201Kłodawa500 000,00 zł
2202Koło500 000,00 zł
2203Kościelec612 211,00 zł
2204Olszówka500 000,00 zł
2205Osiek Mały956 448,00 zł
2206Przedecz500 000,00 zł

powiat koniński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2207Golina1 460 774,00 zł
2208Grodziec1 214 640,00 zł
2209Kazimierz Biskupi849 101,00 zł
2210Kleczew1 157 848,00 zł
2211Kramsk500 000,00 zł
2212Krzymów866 215,00 zł
2213Rychwał500 000,00 zł
2214Rzgów1 200 882,00 zł
2215Skulsk636 496,00 zł
2216Sompolno647 007,00 zł
2217Stare Miasto814 208,00 zł
2218Ślesin1 127 257,00 zł
2219Wierzbinek500 000,00 zł
2220Wilczyn500 000,00 zł

powiat kościański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2221Kościan (gmina miejska)3 281 120,00 zł
2222Czempiń3 068 023,00 zł
2223Kościan4 287 557,00 zł
2224Krzywiń797 044,00 zł
2225Śmigiel937 332,00 zł

powiat krotoszyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2226Sulmierzyce (gmina miejska)500 000,00 zł
2227Kobylin500 000,00 zł
2228Koźmin Wielkopolski1 019 729,00 zł
2229Krotoszyn2 040 122,00 zł
2230Rozdrażew500 000,00 zł
2231Zduny1 509 789,00 zł

powiat leszczyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2232Krzemieniewo1 415 531,00 zł
2233Lipno1 013 287,00 zł
2234Osieczna1 735 074,00 zł
2235Rydzyna719 822,00 zł
2236Święciechowa1 517 623,00 zł
2237Wijewo592 754,00 zł
2238Włoszakowice509 472,00 zł

powiat międzychodzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2239Chrzypsko Wielkie500 000,00 zł
2240Kwilcz564 737,00 zł
2241Międzychód2 579 918,00 zł
2242Sieraków1 106 783,00 zł

powiat nowotomyski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2243Kuślin506 281,00 zł
2244Lwówek1 412 862,00 zł
2245Miedzichowo500 000,00 zł
2246Nowy Tomyśl3 489 695,00 zł
2247Opalenica1 371 956,00 zł
2248Zbąszyń2 432 266,00 zł

powiat obornicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2249Oborniki1 794 449,00 zł
2250Rogoźno524 936,00 zł
2251Ryczywół500 000,00 zł

powiat ostrowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2252Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)6 921 862,00 zł
2253Nowe Skalmierzyce1 171 157,00 zł
2254Odolanów1 585 782,00 zł
2255Ostrów Wielkopolski2 024 702,00 zł
2256Przygodzice952 235,00 zł
2257Raszków1 219 484,00 zł
2258Sieroszewice500 000,00 zł
2259Sośnie1 238 355,00 zł

powiat ostrzeszowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2260Czajków500 256,00 zł
2261Doruchów500 000,00 zł
2262Grabów Nad Prosną500 000,00 zł
2263Kobyla Góra1 211 287,00 zł
2264Kraszewice500 000,00 zł
2265Mikstat500 000,00 zł
2266Ostrzeszów583 907,00 zł

powiat pilski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2267Piła (gmina miejska)6 536 935,00 zł
2268Białośliwie500 000,00 zł
2269Kaczory684 931,00 zł
2270Łobżenica1 139 425,00 zł
2271Miasteczko Krajeńskie500 000,00 zł
2272Szydłowo1 896 533,00 zł
2273Ujście500 000,00 zł
2274Wyrzysk500 000,00 zł
2275Wysoka500 000,00 zł

powiat pleszewski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2276Chocz1 051 098,00 zł
2277Czermin548 482,00 zł
2278Dobrzyca583 852,00 zł
2279Gizałki809 542,00 zł
2280Gołuchów1 691 433,00 zł
2281Pleszew4 233 641,00 zł

powiat poznański

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2282Luboń (gmina miejska)2 995 697,00 zł
2283Puszczykowo (gmina miejska)1 680 923,00 zł
2284Buk1 609 961,00 zł
2285Czerwonak4 757 122,00 zł
2286Dopiewo3 782 463,00 zł
2287Kleszczewo2 103 427,00 zł
2288Komorniki3 799 294,00 zł
2289Kostrzyn3 803 812,00 zł
2290Kórnik3 868 277,00 zł
2291Mosina6 226 864,00 zł
2292Murowana Goślina1 230 172,00 zł
2293Pobiedziska1 204 286,00 zł
2294Rokietnica2 316 165,00 zł
2295Stęszew2 033 447,00 zł
2296Suchy Las3 328 206,00 zł
2297Swarzędz6 276 692,00 zł
2298Tarnowo Podgórne3 870 202,00 zł

powiat rawicki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2299Bojanowo500 000,00 zł
2300Jutrosin867 768,00 zł
2301Miejska Górka573 413,00 zł
2302Pakosław500 000,00 zł
2303Rawicz4 813 649,00 zł

powiat słupecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2304Słupca (gmina miejska)719 023,00 zł
2305Lądek714 567,00 zł
2306Orchowo500 000,00 zł
2307Ostrowite572 502,00 zł
2308Powidz500 000,00 zł
2309Słupca500 000,00 zł
2310Strzałkowo500 000,00 zł
2311Zagórów796 731,00 zł

powiat szamotulski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2312Obrzycko (gmina miejska)500 000,00 zł
2313Duszniki500 000,00 zł
2314Kaźmierz500 000,00 zł
2315Obrzycko755 761,00 zł
2316Ostroróg500 000,00 zł
2317Pniewy1 918 841,00 zł
2318Szamotuły2 240 506,00 zł
2319Wronki2 685 449,00 zł

powiat średzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2320Dominowo500 000,00 zł
2321Krzykosy2 515 431,00 zł
2322Nowe Miasto N. Wartą1 209 081,00 zł
2323Środa Wielkopolska3 000 184,00 zł
2324Zaniemyśl647 024,00 zł

powiat śremski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2325Brodnica500 000,00 zł
2326Dolsk500 000,00 zł
2327Książ Wielkopolski1 296 088,00 zł
2328Śrem3 065 230,00 zł

powiat turecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2329Turek (gmina miejska)1 129 869,00 zł
2330Brudzew500 000,00 zł
2331Dobra550 050,00 zł
2332Kawęczyn859 806,00 zł
2333Malanów1 031 036,00 zł
2334Przykona500 000,00 zł
2335Tuliszków941 473,00 zł
2336Turek500 000,00 zł
2337Władysławów500 000,00 zł

powiat wągrowiecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2338Wągrowiec (gmina miejska)1 164 094,00 zł
2339Damasławek500 000,00 zł
2340Gołańcz710 714,00 zł
2341Mieścisko710 078,00 zł
2342Skoki673 217,00 zł
2343Wapno500 000,00 zł
2344Wągrowiec2 166 682,00 zł

powiat wolsztyński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2345Przemęt500 000,00 zł
2346Siedlec615 422,00 zł
2347Wolsztyn2 864 244,00 zł

powiat wrzesiński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2348Kołaczkowo1 095 424,00 zł
2349Miłosław500 000,00 zł
2350Nekla500 000,00 zł
2351Pyzdry606 046,00 zł
2352Września12 142 079,00 zł

powiat złotowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2353Złotów (gmina miejska)1 680 001,00 zł
2354Jastrowie564 080,00 zł
2355Krajenka500 000,00 zł
2356Lipka500 000,00 zł
2357Okonek500 000,00 zł
2358Tarnówka500 000,00 zł
2359Zakrzewo518 281,00 zł
2360Złotów962 151,00 zł

powiat m. Kalisz

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2361Kalisz8 239 254,00 zł

powiat m. Konin

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2362Konin10 139 971,00 zł

powiat m. Leszno

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2363Leszno9 900 611,00 zł

powiat m. Poznań

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2364Poznań93 500 000,00 zł

województwo zachodniopomorskie powiat białogardzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2365Białogard (gmina miejska)2 430 666,00 zł
2366Białogard833 482,00 zł
2367Karlino500 000,00 zł
2368Tychowo647 938,00 zł

powiat choszczeński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2369Bierzwnik500 000,00 zł
2370Choszczno904 232,00 zł
2371Drawno530 608,00 zł
2372Krzęcin500 000,00 zł
2373Pełczyce1 983 399,00 zł
2374Ręcz500 000,00 zł

powiat drawski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2375Czaplinek500 000,00 zł
2376Drawsko Pomorskie1 415 821,00 zł
2377Kalisz Pomorski500 000,00 zł
2378Wierzchowo930 548,00 zł
2379Złocieniec772 689,00 zł

powiat goleniowski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2380Goleniów5 790 480,00 zł
2381Maszewo500 000,00 zł
2382Nowogard1 431 660,00 zł
2383Osina500 000,00 zł
2384Przybiernów500 000,00 zł
2385Stepnica1 033 869,00 zł

powiat gryficki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2386Brojce500 000,00 zł
2387Gryfice1 991 352,00 zł
2388Kamice500 000,00 zł
2389Płoty772 936,00 zł
2390Rewal500 000,00 zł
2391Trzebiatów957 919,00 zł

powiat gryfiński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2392Banie708 398,00 zł
2393Cedynia723 526,00 zł
2394Choina1 014 887,00 zł
2395Gryfino5 468 058,00 zł
2396Mieszkowice1 152 064,00 zł
2397Moryń1 191 838,00 zł
2398Stare Czarnowo500 000,00 zł
2399Trzcińsko-Zdrój500 000,00 zł
2400Widuchowa500 000,00 zł

powiat kamieński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2401Dziwnów931 672,00 zł
2402Golczewo1 184 848,00 zł
2403Kamień Pomorski714 059,00 zł
2404Międzyzdroje1 756 930,00 zł
2405Świerzno710 343,00 zł
2406Wolin1 484 692,00 zł

powiat kołobrzeski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2407Kołobrzeg (gmina miejska)8 845 991,00 zł
2408Dygowo500 000,00 zł
2409Gościno867 644,00 zł
2410Kołobrzeg1 901 087,00 zł
2411Rymań500 000,00 zł
2412Siemyśl500 000,00 zł
2413Ustronie Morskie500 000,00 zł

powiat koszaliński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2414Będzino1 123 031,00 zł
2415Biesiekierz1 098 210,00 zł
2416Bobolice842 352,00 zł
2417Manowo500 000,00 zł
2418Mielno754 276,00 zł
2419Polanów500 000,00 zł
2420Sianów2 745 612,00 zł
2421Świeszyno1 296 390,00 zł

powiat myśliborski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2422Barlinek3 948 696,00 zł
2423Boleszkowice595 894,00 zł
2424Dębno3 213 737,00 zł
2425Myślibórz2 811 481,00 zł
2426Nowogródek Pomorski528 567,00 zł

powiat policki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2427Dobra (Szczecińska)5 523 689,00 zł
2428Kołbaskowo2 705 191,00 zł
2429Nowe Warpno500 000,00 zł
2430Police2 919 626,00 zł

powiat pyrzycki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2431Bielice500 000,00 zł
2432Kozielice500 000,00 zł
2433Lipiany629 178,00 zł
2434Przelewice500 000,00 zł
2435Pyrzyce1 262 758,00 zł
2436Warnice500 000,00 zł

powiat sławieński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2437Darłowo (gmina miejska)961 788,00 zł
2438Sławno (gmina miejska)834 709,00 zł
2439Darłowo1 560 008,00 zł
2440Malechowo500 000,00 zł
2441Postomino1 764 310,00 zł
2442Sławno2 120 923,00 zł

powiat stargardzki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2443Stargard (gmina miejska)5 970 608,00 zł
2444Chociwel808 863,00 zł
2445Dobrzany864 904,00 zł
2446Dolice1 134 068,00 zł
2447Ińsko500 000,00 zł
2448Kobylanka681 973,00 zł
2449Marianowo500 000,00 zł
2450Stara Dąbrowa500 000,00 zł
2451Stargard1 957 510,00 zł
2452Suchań500 000,00 zł

powiat szczecinecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2453Szczecinek (gmina miejska)3 452 278,00 zł
2454Barwice500 000,00 zł
2455Biały Bór500 000,00 zł
2456Borne Sulinowo779 525,00 zł
2457Grzmiąca500 000,00 zł
2458Szczecinek792 599,00 zł

powiat świdwiński

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2459Świdwin (gmina miejska)685 785,00 zł
2460Brzeżno500 000,00 zł
2461Połczyn-Zdrój671 810,00 zł
2462Rąbino500 000,00 zł
2463Sławoborze500 000,00 zł
2464Świdwin500 000,00 zł

powiat wałecki

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2465Wałcz (gmina miejska)1 670 116,00 zł
2466Człopa642 670,00 zł
2467Mirosławiec574 555,00 zł
2468Tuczno500 000,00 zł
2469Wałcz987 027,00 zł

powiat łobeski

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2470Dobra500 000,00 zł
2471Łobez1 986 011,00 zł
2472Radowo Małe500 000,00 zł
2473Resko1 323 680,00 zł
2474Węgorzyno1 651 880,00 zł

powiat m. Koszalin

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2475Koszalin8 119 864,00 zł

powiat m. Szczecin

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2476Szczecin93 500 000,00 zł

powiat m. Świnoujście

Lp.Nazwa gminyMaksymalna kwota wsparcia
2477Świnoujście21 002 107,00 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Maksymalny poziom wsparcia dla powiatów bez miast na prawach powiatu województwo dolnośląskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
1bolesławiecki3 223 450,00 zł
2dzierżoniowski1 075 087,00 zł
3głogowski682 271,00 zł
4górowski657 153,00 zł
5jaworski694 589,00 zł
6jeleniogórski1 038 837,00 zł
7kamiennogórski500 000,00 zł
8kłodzki1 791 920,00 zł
9legnicki1 958 813,00 zł
10lubański1 612 363,00 zł
11lubiński3 349 627,00 zł
12lwówecki1 775 789,00 zł
13milicki500 000,00 zł
14oleśnicki2 495 877,00 zł
15oławski2 059 360,00 zł
16polkowicki1 825 832,00 zł
17strzeliński720 228,00 zł
18średzki2 706 631,00 zł
19świdnicki1 926 024,00 zł
20trzebnicki4 177 444,00 zł
21wałbrzyski1 226 071,00 zł
22wołowski533 433,00 zł
23wrocławski7 579 265,00 zł
24ząbkowicki500 000,00 zł
25zgorzelecki1 036 722,00 zł
26złotoryjski793 729,00 zł
województwo kujawsko-pomorskie
Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
27aleksandrowski1 472 626,00 zł
28brodnicki4 676 026,00 zł
29bydgoski4 323 998,00 zł
30chełmiński5 094 521,00 zł
31golubsko-dobrzyński2 476 386,00 zł
32grudziądzki3 283 420,00 zł
33inowrocławski3 039 734,00 zł
34lipnowski1 302 819,00 zł
35mogileński576 281,00 zł
36nakielski2 725 524,00 zł
37radziejowski789 316,00 zł
38rypiński1 648 955,00 zł
39sępoleński500 000,00 zł
40świecki5 015 488,00 zł
41toruński8 467 135,00 zł
42tucholski1 482 106,00 zł
43wąbrzeski1 362 555,00 zł
44włocławski5 891 168,00 zł
45żniński2 342 938,00 zł

województwo lubelskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
46bialski7 042 208,00 zł
47biłgorajski5 575 561,00 zł
48chełmski8 165 339,00 zł
49hrubieszowski2 496 344,00 zł
50janowski3 956 694,00 zł
51krasnostawski3 939 738,00 zł
52kraśnicki5 076 702,00 zł
53lubartowski5 682 173,00 zł
54lubelski13 929 051,00 zł
55łęczyński2 716 293,00 zł
56łukowski7 641 841,00 zł
57opolski5 275 439,00 zł
58parczewski3 114 149,00 zł
59puławski4 388 559,00 zł
60radzyński4 582 751,00 zł
61rycki4 060 404,00 zł
62świdnicki3 794 605,00 zł
63tomaszowski3 537 551,00 zł
64włodawski2 008 701,00 zł
65zamojski5 614 493,00 zł

województwo lubuskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
66gorzowski4 460 302,00 zł
67krośnieński1 182 414,00 zł
68międzyrzecki3 256 891,00 zł
69nowosolski3 284 398,00 zł
70słubicki678 148,00 zł
71strzelecko-drezdenecki692 334,00 zł
72sulęciński597 739,00 zł
73świebodziński1 029 562,00 zł
74zielonogórski950 370,00 zł
75żagański2 033 723,00 zł
76żarski1 582 942,00 zł
77wschowski999 915,00 zł

województwo łódzkie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
78bełchatowski2 001 566,00 zł
79kutnowski1 070 324,00 zł
80łaski1 591 681,00 zł
81łęczycki500 000,00 zł
82łowicki1 886 406,00 zł
83łódzki wschodni2 120 726,00 zł
84opoczyński3 752 593,00 zł
85pabianicki1 589 893,00 zł
86pąjęczański533 915,00 zł
87piotrkowski2 871 229,00 zł
88poddębicki500 000,00 zł
89radomszczański937 322,00 zł
90rawski500 000,00 zł
91sieradzki3 373 876,00 zł
92skierniewicki945 180,00 zł
93tomaszowski7 251 465,00 zł
94wieluński1 556 123,00 zł
95wieruszowski2 252 974,00 zł
96zduńskowolski1 150 515,00 zł
97zgierski2 380 263,00 zł
98brzeziński500 000,00 zł

województwo małopolskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
99bocheński6 005 210,00 zł
100brzeski2 118 603,00 zł
101chrzanowski1 642 904,00 zł
102dąbrowski2 236 934,00 zł
103gorlicki4 458 052,00 zł
104krakowski16 350 415,00 zł
105limanowski4 977 020,00 zł
106miechowski3 204 824,00 zł
107myślenicki4 141 673,00 zł
108nowosądecki6 583 076,00 zł
109nowotarski10 856 459,00 zł
110olkuski4 143 905,00 zł
111oświęcimski6 679 295,00 zł
112proszowicki1 924 362,00 zł
113suski4 756 693,00 zł
114tarnowski7 223 358,00 zł
115tatrzański2 809 946,00 zł
116wadowicki8 166 835,00 zł
117wielicki6 106 751,00 zł

województwo mazowieckie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
118białobrzeski727 119,00 zł
119ciechanowski1 138 135,00 zł
120garwoliński2 078 279,00 zł
121gostyniński500 000,00 zł
122grodziski2 458 057,00 zł
123grójecki2 426 993,00 zł
124kozienicki978 773,00 zł
125legionowski3 101 150,00 zł
126lipski1 285 637,00 zł
127łosicki500 000,00 zł
128makowski1 815 280,00 zł
129miński3 395 218,00 zł
130mławski3 054 838,00 zł
131nowodworski1 227 574,00 zł
132ostrołęcki13 677 935,00 zł
133ostrowski3 667 127,00 zł
134otwocki5 386 604,00 zł
135piaseczyński7 355 125,00 zł
136płocki4 166 682,00 zł
137płoński1 628 619,00 zł
138pruszkowski7 289 072,00 zł
139przasnyski6 747 453,00 zł
140przysuski1 511 298,00 zł
141pułtuski1 219 215,00 zł
142radomski11 102 349,00 zł
143siedlecki4 032 905,00 zł
144sierpecki2 089 362,00 zł
145sochaczewski3 844 491,00 zł
146sokołowski4 551 364,00 zł
147szydłowiecki1 929 583,00 zł
148warszawski zachodni6 040 239,00 zł
149węgrowski3 477 848,00 zł
150wołomiński13 559 718,00 zł
151wyszkowski1 092 958,00 zł
152zwoleński1 457 746,00 zł
153żuromiński1 685 930,00 zł
154żyrardowski2 409 042,00 zł

województwo opolskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
155brzeski1 147 512,00 zł
156głubczycki638 674,00 zł
157kędzierzyńsko-kozielski3 345 376,00 zł
158kluczborski500 000,00 zł
159krapkowicki1 258 360,00 zł
160namysłowski623 897,00 zł
161nyski7 454 278,00 zł
162oleski1 067 920,00 zł
163opolski3 960 315,00 zł
164prudnicki3 219 941,00 zł
165strzelecki2 626 922,00 zł

województwo podkarpackie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
166bieszczadzki1 582 170,00 zł
167brzozowski1 928 970,00 zł
168dębicki2 092 688,00 zł
169jarosławski2 533 279,00 zł
170jasielski3 878 576,00 zł
171kolbuszowski1 166 741,00 zł
172krośnieński2 681 048,00 zł
173leżajski3 321 702,00 zł
174lubaczowski500 000,00 zł
175łańcucki3 913 496,00 zł
176mielecki4 832 974,00 zł
177niżański4 969 399,00 zł
178przemyski3 021 175,00 zł
179przeworski4 429 348,00 zł
180ropczycko-sędziszowski816 089,00 zł
181rzeszowski12 292 734,00 zł
182sanocki2 032 276,00 zł
183stalowowolski2 415 576,00 zł
184strzyżowski1 136 492,00 zł
185tarnobrzeski541 688,00 zł
186leski716 193,00 zł

województwo podlaskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
187augustowski2 211 446,00 zł
188białostocki11 305 331,00 zł
189bielski2 499 469,00 zł
190grajewski1 649 784,00 zł
191hąjnowski2 146 823,00 zł
192kolneński1 929 780,00 zł
193łomżyński2 256 384,00 zł
194moniecki2 716 920,00 zł
195sejneński1 176 155,00 zł
196siemiatycki1 746 635,00 zł
197sokolski5 911 288,00 zł
198suwalski1 819 882,00 zł
199wysokomazowiecki4 991 962,00 zł
200zambrowski1 009 721,00 zł

województwo pomorskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
201bytowski2 788 623,00 zł
202chojnicki3 261 639,00 zł
203człuchowski1 913 287,00 zł
204gdański6 153 498,00 zł
205kartuski3 040 243,00 zł
206kościerski1 422 393,00 zł
207kwidzyński1 027 347,00 zł
208lęborski1 561 032,00 zł
209malborski1 371 000,00 zł
210nowodworski873 123,00 zł
211pucki1 569 052,00 zł
212słupski5 803 518,00 zł
213starogardzki5 942 190,00 zł
214tczewski4 080 130,00 zł
215wejherowski5 302 868,00 zł
216sztumski1 313 779,00 zł

województwo śląskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
217będziński8 566 209,00 zł
218bielski9 247 071,00 zł
219cieszyński6 631 311,00 zł
220częstochowski7 114 188,00 zł
221gliwicki4 796 625,00 zł
222kłobucki3 214 651,00 zł
223lubliniecki1 433 269,00 zł
224mikołowski4 603 196,00 zł
225myszkowski5 690 614,00 zł
226pszczyński2 884 587,00 zł
227raciborski3 974 675,00 zł
228rybnicki1 447 235,00 zł
229tarnogórski5 934 942,00 zł
230bieruńsko-lędziński2 137 444,00 zł
231wodzisławski7 288 282,00 zł
232zawierciański3 936 100,00 zł
233żywiecki6 267 234,00 zł

województwo świętokrzyskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
234buski2 467 304,00 zł
235jędrzejowski5 064 308,00 zł
236kazimierski2 179 450,00 zł
237kielecki9 601 968,00 zł
238konecki2 374 482,00 zł
239opatowski956 627,00 zł
240ostrowiecki2 717 068,00 zł
241pińczowski1 817 021,00 zł
242sandomierski1 640 117,00 zł
243skarżyski1 672 232,00 zł
244starachowicki2 480 026,00 zł
245staszowski2 501 999,00 zł
246włoszczowski2 060 083,00 zł

województwo warmińsko-mazurskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
247bartoszycki2 429 926,00 zł
248braniewski1 143 130,00 zł
249działdowski4 624 006,00 zł
250elbląski2 827 062,00 zł
251ełcki2 891 019,00 zł
252giżycki2 453 805,00 zł
253iławski3 500 019,00 zł
254kętrzyński5 051 484,00 zł
255lidzbarski1 117 930,00 zł
256mrągowski1 005 225,00 zł
257nidzicki2 541 592,00 zł
258nowomiejski1 610 245,00 zł
259olecki1 461 485,00 zł
260olsztyński7 896 157,00 zł
261ostródzki1 075 092,00 zł
262piski2 191 473,00 zł
263szczycieński870 797,00 zł
264gołdapski1 425 451,00 zł
265węgorzewski500 000,00 zł

województwo wielkopolskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
266chodzieski838 832,00 zł
267czarnkowsko-trzcianecki1 764 323,00 zł
268gnieźnieński5 204 963,00 zł
269gostyński4 510 303,00 zł
270grodziski2 231 986,00 zł
271jarociński1 425 485,00 zł
272kaliski4 388 325,00 zł
273kępiński3 908 663,00 zł
274kolski3 686 214,00 zł
275koniński5 383 324,00 zł
276kościański2 536 240,00 zł
277krotoszyński3 428 427,00 zł
278leszczyński1 700 925,00 zł
279międzychodzki1 629 340,00 zł
280nowotomyski2 184 209,00 zł
281obornicki3 121 215,00 zł
282ostrowski4 012 751,00 zł
283ostrzeszowski500 000,00 zł
284pilski4 174 096,00 zł
285pleszewski1 597 957,00 zł
286poznański20 000 000,00 zł
287rawicki513 296,00 zł
288słupecki5 611 479,00 zł
289szamotulski500 000,00 zł
290średzki3 839 944,00 zł
291śremski719 233,00 zł
292turecki2 479 993,00 zł
293wągrowiecki1 856 263,00 zł
294wolsztyński4 524 237,00 zł
295wrzesiński3 438 194,00 zł
296złotowski2 418 879,00 zł

województwo zachodniopomorskie

Lp.PowiatMaksymalna kwota wsparcia
297białogardzki500 000,00 zł
298choszczeński1 501 043,00 zł
299drawski2 073 610,00 zł
300goleniowski4 185 507,00 zł
301gryficki1 355 013,00 zł
302gryfiński3 507 284,00 zł
303kamieński1 715 146,00 zł
304kołobrzeski1 763 300,00 zł
305koszaliński3 538 756,00 zł
306myśliborski3 203 015,00 zł
307policki5 477 925,00 zł
308pyrzycki578 755,00 zł
309sławieński1 219 666,00 zł
310stargardzki3 134 278,00 zł
311szczecinecki2 696 999,00 zł
312świdwiński1 489 772,00 zł
313wałecki2 725 541,00 zł
314łobeski1 436 928,00 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego/informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego składana po zakończeniu realizacji inwestycji

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR I ZASADY UMIESZCZANIA LOGO

1. Inwestycja finansowana lub dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, zwanego dalej "Funduszem", jest oznaczona logo.
2. Wzór logo.

wzór

a) w polu "DOFINANSOWANIE" zamieszcza się odpowiednią kwotę finansowania lub dofinansowania ze środków Funduszu,
b) w polu "CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI" zamieszcza się odpowiednią kwotę, stanowiącą wartość inwestycji.
3. Logo zamieszcza się na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego, zwanej dalej "jednostką", która otrzymała środki z Funduszu.
4. Na tablicy informacyjnej nie zamieszcza się innych niż logo znaków graficznych ani treści.
5. Minimalny rozmiar logo umieszczonego na tablicy informacyjnej to 80 cm x 120 cm. Logo powinno wypełniać całą powierzchnię tablicy informacyjnej.
6. Logo zamieszczone na tablicy informacyjnej powinno być widoczne i czytelne dla odbiorców.
7. Tablicę informacyjną należy umieścić w momencie rozpoczęcia inwestycji. Jeżeli inwestycja rozpoczęła się przed uzyskaniem finansowania lub dofinansowania, tablicę umieszcza się bezpośrednio po otrzymaniu finansowania lub dofinansowaniu, jednak nie później niż dwa tygodnie od tej daty.
8. Tablicę informacyjną należy umieścić na przedmiocie inwestycji lub w jej pobliżu, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym.
9. Jeśli prowadzone są prace budowalne w kilku lokalizacjach, należy ustawić tablice w każdej z tych lokalizacji.
10. W przypadku inwestycji liniowych należy umieścić przynajmniej dwie tablice informacyjne na odcinku początkowym i końcowym.
11. Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez pięć lat od dnia otrzymania środków z Funduszu.
12. Jednostka powinna dbać o stan techniczny tablicy informacyjnej, a uszkodzoną lub nieczytelną tablicę wymienić lub odnowić.
13. Logo na stronie internetowej urzędu jednostki zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla projektów realizowanych ze środków budżetu państwa lub ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dostęp do tej zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej serwisu i odpowiednio wyeksponowany.