Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1992.7.51

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 marca 1992 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 lutego 1992 r.
w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1991 r.

Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 72, poz. 422, z 1990 r. Nr 42, poz. 248 i Nr 90, poz. 529 oraz z 1991 r. Nr 19, poz. 83) ogłasza się wykaz wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1991 r. w stosunku do grudnia 1989 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WSKAŹNIKÓW WZROSTU CEN DÓBR INWESTYCYJNYCH ZA GRUDZIEŃ 1991 r.

Nr wskaźnikaSymbol według Klasyfikacji rodzajowej środków trwałychNazwa grupy środków trwałychXII 1989

=1,0

11Budynki3,5
22Budowle3,3
33Kotły i maszyny energetyczne5,0
44Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania3,9
55Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe3,9
66Urządzenia techniczne4,4
77Środki transportowe4,7
88Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie3,3
901Melioracje szczegółowe3,3