Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1991.7.52

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 1991 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 lutego 1991 r.
w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1990 r.

Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 72, poz. 422 oraz z 1990 r. Nr 42, poz. 248 i Nr 90, poz. 529) ogłasza się wykaz wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1990 r. w stosunku do grudnia 1989 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WSKAŹNIKÓW WZROSTU CEN DÓBR INWESTYCYJNYCH ZA GRUDZIEŃ 1990 r.

Nr wskaźnikaSymbol według Klasyfikacji rodzajowej środków trwałychNazwa grupy środków trwałychXII 1989 = 1,0
11Budynki2,6
22Budowle2,5
33Kotły i maszyny energetyczne4,0
44Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania3,1
55Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe3,1
66Urządzenia techniczne3,5
77Środki transportowe3,3
88Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie2,6
901Melioracje szczegółowe2,5