Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1990.32.260

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 sierpnia 1990 r.
w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1990 r.

Na podstawie § 11 ust. 2 oraz w związku z § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 72, poz. 422 i z 1990 r. Nr 42, poz. 248) ogłasza się wykaz wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1990 r. w stosunku do grudnia 1989 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WSKAŹNIKÓW WZROSTU CEN DÓBR INWESTYCYJNYCH ZA CZERWIEC 1990 R.

Nr wskaźnikaSymbol wg Klasyfikacji rodzajowej środków trwałychNazwa grupy środków trwałychXII 1989 = 1,0
11Budynki2,2
22Budowle2,1
33Kotły i maszyny energetyczne3,4
44Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania2,5
55Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe2,3
66Urządzenia techniczne3,0
77Środki transportowe2,8
88Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie2,2
901Melioracje szczegółowe2,1