Wskaźniki waloryzacji i kwoty po waloryzacji oraz wysokość świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 marca oraz od dnia 1... - M.P.1998.5.90 - OpenLEX

Wskaźniki waloryzacji i kwoty po waloryzacji oraz wysokość świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 marca oraz od dnia 1 września 1998 r.

Monitor Polski

M.P.1998.5.90

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 6 lutego 1998 r.
w sprawie wskaźników waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 marca oraz od dnia 1 września 1998 r.

Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, z 1994 r. Nr 62, poz. 265, z 1996 r. Nr 100, poz. 459 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 93, poz. 569 i Nr 104, poz. 661), § 2a ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441, z 1994 r. Nr 44, poz. 172, z 1996 r. Nr 123, poz. 577) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12) ogłasza się, co następuje:
1.
Wskaźnik waloryzacji kwot wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz powołanych wyżej rozporządzeniach wynosi od dnia 1 marca oraz od dnia 1 września 1998 r. 105,27%.
2.
Od dnia 1 marca 1998 r.:
1)
wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 152 zł,
2)
wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie przekracza:
a)
na osobę samotnie gospodarującą - 333 zł,
b)
na pierwszą osobę w rodzinie - 302 zł,
c)
na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 213 zł,
d)
na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 152 zł,
3)
zasiłek stały wynosi 302 zł,
4)
renta socjalna wynosi 302 zł,
5)
dodatek do zasiłku stałego wynosi 79 zł,
6)
dodatek do renty socjalnej wynosi 79 zł,
7)
minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 13 zł,
8)
minimalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosi 13 zł,
9)
kwota dochodu uprawniającego kobietę w ciąży lub wychowującą dziecko do świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze wynosi nie więcej niż 333 zł,
10)
miesięczny zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko wynosi nie więcej niż 302 zł,
11)
jednorazowy zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu wynosi 145 zł,
12)
dochód na osobę, w zależności od którego ustala się wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi w złotych:

do 333,

334 - 545,

546 - 726,

727 - 847,

848 - 907,

908 - 968,

969 - 1.090,

powyżej 1.090.

3.
Od dnia 1 września 1998 r.
1)
wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 160 zł,
2)
wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie przekracza:
a)
na osobę samotnie gospodarującą - 351 zł,
b)
na pierwszą osobę w rodzinie - 318 zł,
c)
na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 224 zł,
d)
na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 160 zł,
3)
zasiłek stały wynosi 318 zł,
4)
renta socjalna wynosi 318 zł,
5)
dodatek do zasiłku stałego wynosi 83 zł,
6)
dodatek do renty socjalnej wynosi 83 zł,
7)
minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 14 zł,
8)
minimalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosi 14 zł,
9)
kwota dochodu uprawniającego kobietę w ciąży lub wychowującą dziecko do świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze wynosi nie więcej niż 351 zł,
10)
miesięczny zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko wynosi nie więcej niż 318 zł,
11)
jednorazowy zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu wynosi 153 zł,
12)
dochód na osobę, w zależności od którego ustala się wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi w złotych:

do 351,

352 - 574,

575 - 764,

765 - 892,

893 - 955,

956 - 1.019,

1.020 - 1.147,

powyżej 1.147.