Monitor Polski

M.P.2017.708

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do II półrocza 2016 r. wyniósł 105,6 (wzrost cen o 5,6%).