Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2006 r.

Monitor Polski

M.P.2006.51.558

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lipca 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2006 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm. 1 ) ogłasza się, iż ceny skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2006 r. w stosunku do II półrocza 2005 r. obniżyły się o 4,5 %.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.